:.دستورالعمل استفاده از وام شهريه

موضوع بند 6 صورتجلسه

20/10/79

هيات امنادستورالعمل استفاده از وام شهريه 

مقدمه: در اجراي ماده 6 شانزدهمين صورتجلسه هيات امناي دانشگاه مورخ 20/10/1379 اين دستورالعمل

به منظور پرداخت وام شهريه به دانشجويان دانشگاه پيام نور تدوين شده است.

ماده 1- دانشجوياني كه به تشخيص مركز يا واحد مربوط داراي استطاعت مالي كافي براي پرداخت شهريه نباشند مي‏توانند از تسهيلات صندوق قرض‏الحسنه وام دانشجويي مشروط به وجود اعتبار مكفي استفاده كنند.

ماده 2- حداكثر وام در هر نيمسال تحصيلي معادل شهريه متغير همان نيمسال مي‏باشد.

ماده 3- حداكثر زمان استفاده از وام مذكور در مقطع كارشناسي شش نيمسال تحصيلي و در مقاطع كارشناسي ارشد دو نيمسال تحصيلي و دكتراي تخصصي چهار نيمسال تحصيلي مي‏باشد.

ماده 4- مركز يا واحد مربوط در ازاي اعطاي وام شهريه يك فقره چك تضميني به مبلغ وام براي تضمين بازپرداخت از دانشجو دريافت كند.

ماده 5- حداكثر زمان بازپرداخت وام مذكور دو سال پس از فراغت از تحصيل مي‏باشد.

ماده 6- اعطاي اصل دانشنامه تحصيلي دانشجوياني كه از وام مذكور استفاده كرده‏اند منوط به تسويه حساب با دانشگاه مي‏باشد.

ماده 7- سقف اعتبار وام شهريه در هر سال تا سه درصد (3%) درآمد اختصاصي هر مركز يا واحد در هر مقطع تحصيلي از محل شهريه دانشجويان است.

- اين آيين‏نامه در 7 ماده در پنجاه و سومين جلسه شوراي دانشگاه مورخ 9/3/80 به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب قابل اجرا مي‏باشد.

 
     
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما