گروه ها و رشته های دانشکده هنر و معماری

رديف

نام گروه

رشته -گرايش

مقطع

1

گروه هنرهاي كاربردي

 

1-           هنر اسلامي- گرايش نگارگري

2-           هنر اسلامي-گرايش سفال

3-           هنر اسلامي –گرايش هنر و صنايع چوب

4-           هنر اسلامي -گرايش هنر و صنايع فلز

5-           هنر اسلامي -گرايش شيشه

6-           طراحي پارچه و لباس-گرايش طراحي چاپ پارچه

7-          

 

هنرهاي صناعي -گرايش-آبگينه

8-           هنرهاي صناعي-گرايش -خاتم و گره چيني

9-           هنرهاي صناعي –گرايش سفال

10-        هنرهاي صناعي-گرايش فلز

11-        هنرهاي صناعي –گرايش كاشي

12-        هنرهاي صناعي –گرايش منبت و معرق

13-        هنرهاي صناعي –گرايش نساجي سنتي

14-        فرش-گرايش طراحي فرش

15-        فرش –گرايش بافت و مرمت فرش

16-        كتابت و نگارگري-گرايش خوشنويسي

17-        كتابت و نگارگري-گرايش طراحي سنتي

18-        كتابت و نگارگري-گرايش نگارگري

19-        كتابت و نگارگري- گرايش خيالي نگاري

20-         صنايع دستي

21-      پژوهش هنر( كارشناسي ارشد)

كارشناسي

 

 

2

گروه هنر هاي تجسمي

1-       نقاشي-گرايش نقاشي عمومي

2-       عكاسي

3-       ارتباط تصويري-گرايش ارتباط تصويري

 

كارشناسي

3

مهندسي معماري

1-       مهندسي معماري

2-       معماري داخلي

كارشناسي در حين راه اندازي

     مهندسي معماري

كارشناسي ارشد

4

مهندسي شهرسازي

    مهندسي شهرسازي

كارشناسي (در دفترچه موجود است.)

    طراحي شهري

كارشناسي ارشد در حين راه اندازي

5

 

    مرمت بناهاي تاريخي

كارشناسي (در دفترچه موجود است.)

 

 
     
[Part_Footer]
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


Powered By Sigma ITID.