معرفی رياست دانشگاه پيام نور
جناب آقای دکتر محمدعلی سرلک

استاد تمام رشته مدیریت رفتار سازمانی