معرفی رياست دانشگاه پيام نور
1386/10/15 شنبه
جناب آقای دکتر محمدعلی سرلک

استاد تمام رشته مدیریت رفتار سازمانی