:.آيين نامه اعاده وجوه واريزي به دانشگاه

آيين نامه اعاده وجوه واريزي به دانشگاه پيام نور

 

 به منظور تعيين نحوه اعاده وجوه واريزي دانشجويان، دانشپذيران و ساير موارد و براساس  بند 34 صورتجلسه مورخ 20/10/79 هيأت امناي دانشگاه پيام نور كه در اين آيين‏ نامه  به‏اختصار « دانشگاه » ناميده مي‏شود، آيين نامه زير تنظيم شده است:

ماده 1ـ  اعاده وجوه واريزي به معناي معافيت يا تخفيف در پرداخت شهريه نمي‏باشد.

ماده 2ـ  وجوه واريزي به حساب دانشگاه به شرح زير قابل استرداد است:‌

1-    وجوهي كه مازاد بر مبلغ مقرر شامل شهريه ثابت و متغير يا هر مورد ديگر اعم از آنكه مازاد يا  به اشتباه و برخلاف ضوابط مربوط، به حساب دانشگاه واريز شده باشد، در صورت ارائه اصل فيش بانكي، قابل عودت است.

2-    در صورتي كه دانشجو تعدادي از واحدهاي درسي خود را در مهلت مقرر پس از شروع نيمسال تحصيلي حذف كند، شهريه متغير درس‏هاي حذف شده در آن نيمسال تحصيلي به وي بازگردانده يا براي وي ذخيره مي‏شود.

تبصره 1ـ‌ در صورت ذخيره شدن شهريه متغير، با افزايش شهريه متغير در نيمسال تحصيلي بعدي، دانشجو ملزم است مابقي شهريه آن درس را پرداخت كند.

تبصره 2ـ  در صورتي كه دانشجو يك يا چند درس خود را در زمان حذف اضطراري در مهلت مقرر حذف كند يا در آزمون شركت نكند، شهريه متغير آن درس يا درس‏ها به وي مسترد نخواهد شد.

3-    دانشپذيراني كه شهريه ثابت ومتغير استفاده از خدمات آموزشي را پرداخت كرده باشند در صورتي كه حداكثر تا يك ماه پس از تشكيل كلاس انصراف كتبي خود را به دانشگاه ارائه كنند، چه از خدمات آموزشي استفاده كرده يا استفاده نكرده باشند، 80% شهريه ثابت و متغير استفاده از خدمات آموزشي به آنان مسترد مي‏شود.

4-    دانشپذيراني كه از خدمات آموزشي استفاده نمي‏كنند در صورتي كه حداكثر تا يك ماه قبل از برگزاري اولين آزمون پايان ترم نيمسال تحصيلي دانشپذيري، انصراف كتبي خود را به دانشگاه ارائه كنند، 80% شهريه ثابت و متغير به آنان مسترد مي‏شود. 

5-    داوطلبان دوره‏هاي فراگير كه قبل از شروع نيمسال تحصيلي دانشپذيري، انصراف كتبي خود را به دانشگاه ارائه كنند، تمام شهريه ثابت و متغير به آنان مسترد مي‏شود.

6-    افرادي كه واجد شرايط لازم براي پذيرش در دوره‏هاي فراگير نبوده‏اند اما به دلايلي مشغول تحصيل هستند و مشمول بند 2 « آيين نامه حل و فصل مسائل دانشجويان دوره‏هاي فراگير » مصوب پنجاه و يكمين جلسه شوراي دانشگاه مورخ 25/7/79 هم نمي‏باشند از ادامه تحصيل محروم و شهريه پرداختي براساس فيش‏هاي موجود در پرونده آنان مسترد خواهد شد.

7-    تقاضاي آن دسته از داوطلبان دوره‏هاي كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي براي شركت در آزمون اختصاصي، كه پس از مدت مقرر اقدام به ثبت نام كرده‏اند پذيرفته نشده و حق ثبت نام آنان عودت داده مي‏شود.

8-    در مواردي كه اشخاص حقيقي يا حقوقي محل مصرف كمك مردمي خود را مشخص كرده باشند در صورتي محل مصرف مغاير با اهداف دانشگاه باشد، در صورت عدم متقاعد شدن شخص مورد نظر براي مصرف مورد نظر دانشگاه،‌وجوه واريزي اهداكننده مسترد مي‏شود. 

9-    وجوهي كه از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي به عنوان ضمانت نزد دانشگاه سپرده مي‏شود بعد از اجراي تعهدات في‏مابين و تسويه حساب به اشخاص ذيربط عودت داده مي‏شود.

ماده 3ـ  وجوهي كه به صورت ارزي توسط دانشپذيران يا دانشجويان مركز برون مرزي به حساب دانشگاه واريز شده است، در صورتي كه حائز شرايط ماده 2 باشد، معادل ريالي آن به نرخ رسمي قابل عودت است

ماده 4ـ  وجوه واريزي به حساب دانشگاه به شرح زير قابل استرداد نيست :

1-     وجوه واريزي براي ثبت نام اوليه داوطلبان ورود به دانشگاه اعم از دوره‏هاي رسمي يا   
       فراگير و آموزش‏هاي آزاد.

2-     شهريه ثابت و متغير در صورت اخراج دانشجو.

3-     شهريه ثابت و متغير در صورت حذف نيمسال تحصيلي بعد از موعد مقرر.

4-     شهريه ثابت در مدت زمان مرخصي دانشجو.

5 -   وجوه واريزي به حساب دانشگاه به منظور استفاده از امكانات رفاهي در صورت انصراف اشخاص حقيقي يا حقوقي بعد از موعد مقرر در قرارداد مربوط،‌ حسب مورد به تشخيص دانشگاه،‌به حساب خزانه‏داري كل و به نفع دانشگاه واريز مي‏شود.

ماده 5-  نحوه اعاده وجوه واريزي به شرح زير است:

1-  درخواست كتبي متقاضي همراه با اصل رسيد بانكي با مدارك مربوط .

2-  تاييد مركز و ذيحساب منطقه يا ذيحساب دانشگاه .

3- ارسال به سازمان مركزي براي اعاده مبلغ .

اين آيين نامه در 5 ماده و 17 بند و 2 تبصره در جلسه مورخ 8/11/1380 شوراي دانشگاه به تصويب رسيد در جلسة مورخ 24/11/80 كميسيون دائمي هيات امناي دانشگاه عدم مغايرت آن با مصوبات و مقررات ذيربط تاييد شد و از تاريخ تصويب قابل اجرا است./م 

 
     
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما