:.آيين نامه دستورالعمل ارزيابي نمرات

دستورالعمل ارزيابي نمرات

1-    ميانگين درس‏هاي سال آخر متوسطه كه مدرك تحصيلي مربوط برابر ديپلم متوسطه نظام قديم يا مدرك پيش‏دانشگاهي نظام جديد ارزيابي شده است به روش زير ارزيابي مي‏شود:

ميانگين عالي     برابر                   5/18 ارزيابي و تعيين مي‏شود

ميانگين خوب      برابر                   5/15 ارزيابي و تعيين مي‏شود

ميانگين متوسط   برابر                     13  ارزيابي و تعيين مي‏شود

ميانگين ضعيف برابر                        11  ارزيابي و تعيين مي‏شود

2-    نمرات دانشگاهي در صورتي كه انتقال دانشجو مورد تاييد قرار گرفته باشد به روش زير ارزيابي مي‏شود:

نمره عالي          برابر                   17 ارزيابي و تعيين مي‏شود

نمره خوب           برابر                   14 ارزيابي و تعيين مي‏شود

درس‏هاي با نمرات متوسط، ضعيف و مردود ارزيابي و پذيرفته نمي‏شوند.

3-    ميانگين مدرك تحصيلي مورد قبول دانشگاه كه نمرات درس‏هاي گذرانده بر معيار الف، ب، ج، د، ه‍ يا F, D, C, B, A (عالي، خوب، متوسط، ضعيف، مردود) ثبت مي‏شده است، به روش زير ارزيابي مي‏شود:

 الف- برابر سازي ميانگين مدرك تحصيلي در نظام نمره گزاري كه عالي برابر چهار، خوب برابر سه، متوسط برابر دو، ضعيف برابر يك و مردود برابر صفر باشد، توسط رابطه زير محاسبه مي‏شود:

 

 Y= 25/0 X 2 + 25/1 X 25/0 = 5/9 + X (X +  5)      5/9 +

X = ميانگين در معيار صفر تا چهار

Y = ميانگين در معيار صفر تا بيست

 

ب- برابرسازي ميانگين مدرك تحصيلي در نظام نمره گزاري كه عالي برابر شش، خوب برابر پنج، متوسط برابر چهار، ضعيف برابر سه و مردود برابر دو باشد، توسط رابطه زير محاسبه مي‏شود.

Y = 25/0 X +  2 25/0 X + 8 = 25/0 X (X + 1) + 8

 = ميانگين در معيار دو تا شش

Y = ميانگين در معيار صفر تا بيست

ج- برابر سازي ميانگين مدرك تحصيلي در نظام نمره‏گزاري كه عالي، خوب، متوسط، ضعيف و مردود برابر ارقامي به غير از موارد تعيين شده در بندهاي الف يا ب باشد، توسط رابطه زير محاسبه مي‏شود:

Y = ( ) X + (- 12 )

ميانگين مدرك تحصيلي ارائه شده = X

ميانگين مدرك تحصيلي در معيار صفر تا بيست = Y

A =  بالاترين ميانگين مدرك تحصيلي مربوط

C = پايين‏ترين ميانگين قابل قبول براي صدور مدرك تحصيلي مربوط

 

 4-    در ساير موارد، شوراي آموزشي دانشگاه با رعايت مفاد اين دستورالعمل روش برابر سازي را تعيين مي‏كند.

-    اين دستورالعمل در پنج ماده و سه بند در چهارصدوهفتادوسومين جلسه هيات رئيسه مورخ 16/2/81 به تصويب رسيد.

مثال1: در معيار D, C, B , A و F كه A  برابر چهار، B   برابر سه، C  برابر دو، D برابر يك و F برابر صفر و بالاترين و پايين‏ترين ميانگين مدرك تحصيلي به ترتيب 4 و 2 مي‏باشد، برابرسازي از رابطه زير حاصل مي‏شود:

Y = 25/0 X (X + 5) + 5/9

ارزيابي ميانگين 98/2 در معيار صفر تا چهار به طريق زير انجام مي‏شود:  

براي 98/2 = X

  5/9 + (5 + 98/2) (98/2) (25/0) =  Y

     45/15Y =

مثال 2: در معيار D, C, B, A و F  كه A برابر شش، B برابر پنج، C برابر چهار، D برابر سه و F برابر دو و بالاترين و پايين‏ترين ميانگين مدرك تحصيلي به ترتيب 6 و 4 مي‏باشد، برابر سازي از رابطه زير حاصل مي‏شود:

 8 + (1 + X ) X + 25/0 Y=

براي 34/5 X =

Y=8 + (1 + 34/5)(34/5) 25/0

Y= 46/16

مثال 3: در معياري كه عالي برابر يك، خوب برابر دو، متوسط برابر سه، ضعيف برابر چهار و مردود برابر پنج است  و بالاترين و پائين‏ترين ميانگين مدرك تحصيلي به ترتيب 1 و 3 مي‏باشد، برابر سازي از رابطه زير حاصل مي‏شود:

Y= ( )X + (12 - (

75/21 + X 25/3- Y=

براي 47/2 X =

75/21 + (47/2)(25/3) -  ‎‎Y=

72/13 Y=

 

 
     
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما