:.ضميمه اختصاصي ـ تكميلي دفترچه دكترا

 

ضميمه اختصاصي ـ تكميلي دفترچه راهنماي پذيرش دا نشپذيران  دوره دكتراي تخصصي (ph.D ) نوبت پنجم  مركز بين المللي سال تحصيلي86-1385

 

داوطلب گرامـي، ضمن دعوت شمـا بـه مطالعة دقيق مفاد دفترچة راهنماي پذيرش دانشپذيران يادآور مي شويم كه لازم است موارد زير را نيز كه ويژة داوطلبان تحصيل در مركز بين المللي است، با دقت مطالعه و مورد توجه قرار دهيد.

 

جدول شمارة 2 رشته هاي تحصيلي مركز بين المللي و كد آنها

 

رديف

نام رشته تحصيلي

كد رشته تحصيلي

1

زبان و ادبيات فارسي

914

2

حقوق بين الملل

906

3

برنامه ريزي آموزش از راه دور

902

4

تربيت بدني (مديريت و برنامه ريزي)

903

5

جغرافيا( گرايش برنامه ريزي شهري)

905

6

زبان شناسي همگاني

913

7

آموزش زبان انگليسي

901

8

جامعه شناسي( گرايش مسايل اجتماعي ايران)

904

9

روان‌شناسي عمومي

907

10

علوم اقتصادي (گرايش هاي مختلف)

919

11

مدرسي معارف اسلامي (تفسيرقرآن و متون اسلامي)

921

12

مديريت بازرگاني

922

13

مديريت دولتي (گرايش منابع انساني)

923

14

رياضي محض (گرايش آناليز)

908

15

رياضي محض گرايش جبر( جبر جابجايي و همولوژي)

909

16

رياضي محض (گرايش هندسه)

910

17

رياضي محض گرايش جبر (ابرجبرها و جبرهاي مرتب شده)

911

18

رياضي كاربردي گرايش تحقيق در عمليات (كنترل و بهينه سازي)

912

 

6. شهريه نيم‌سال دانش‌پذيري

6-1 دانش‌پذيرانيكه مدارك تحصيلي آنان غير همنام تلقي مي‌شود بايستي علاوه بر پرداخت شهريه دوره دانش‌پذيري، شهريه دروس جبراني خود را براساس جدول شماره 4 پرداخت نمايند.

جدول 4-  شهريه دروس جبراني در سال تحصيلي86- 85  ارقام به ريال

 

شهريه متغير بازاي هر واحد درسي بدون خدمات آموزشي براي هر نيم‌سال تحصيلي

شهريه متغير بازاي هر واحد درسي با استفاده ازخدمات آموزشي (كلاسهاي نيمه‌حضوري )

رشته‌هاي علوم انساني

رشته‌هاي علوم پايه و مهندسي

رشته‌هاي علوم انساني

رشته‌هاي علوم پايه و مهندسي

 200000 ريال

220000 ريال

400000 ريال

440000 ريال

 

 

6-2- دانش‌پذيران موظفند شهريه ثابت و متغير خودرا براساس  چگونگي استفاده ازخدمات آموزشي دانشگاه پيام‌نور در نيم‌سال دانش‌پذيري، بر مبناي جدول شماره 5 پرداخت نمايند.

جدول 5- شهريه دوره دانش‌پذيري دكتري در سال تحصيلي86-85 ارقام به ريال

 

گروه آزمايشي

بخش اول

بخش دوم

خش سوم

در شروع نيم سال دانش‌پذيري (براي كليه داوطلبان )

شهريه ثابت و متغير براي داوطلبان استفاده از خدمات آموزشي

مابه التفاوت شهريه ثابت و متغير نيمسال دانش‌پذيري پس از قبول، و دانشجو شدن

شهريه ثابت

شهريه متغير به ازاي واحد درسي

شهريه ثابت

شهريه متغير به ازاي هر واحد درسي

( الف ) بدون استفاده از خدمات آموزشي

( ب ) با استفاده از خدمات آموزشي

علوم انساني

3750000

375000

-

375000

شهريه ثابت

شهريه متغير به ازاي هر واحد درسي

شهريه ثابت

شهريه متغير به ازاي هر واحد درسي

3750000

375000

375000

750000

علوم پايه

3750000

500000

-

500000

3750000

500000

375000

1000000

 

توجه: در صورت تغيير مفاد جدول فوق، نتيجه در اسرع وقت به اطلاع داوطلب خواهد رسيد.

تذكر 1- كليه داوطلبان نيمسال دانش‌پذيري دوره دكتري ملزم به پرداخت ارقام تعيين شده در " بخش اول " جدول شماره 5 (ثابت و متغير) متناسب با گروه آزمايشي مورد نظر به شماره حساب 40028-1551 بانك ملت شعبه كاشف يا معادل ريالي آن به شماره حساب 90052بانك ملي شعبه بنفشه (هر دو به نام دانشكاه پيام نور )مي‌باشند. ضمناً داوطلبان بايد شهريه خود را واريز و اصل فيش بانكي را به آدرس مركز ارسال نمايند و كپي يا نسخه دوم را نزد خود نگه‌دارند.

تذكر 2- داوطلباني كه نيمسال دانش‌پذيري را بدون استفاده از خدمات آموزشي مي گذرانند در صورت قبولي و دانشجو شدن ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت شهريه‌هاي ثابت و متغير نيمسال دانش‌پذيري مطابق با ارقام مندرج در قسمت الف بخش سوم جدول 5 مي‌باشند.

همچنين داوطلباني كه نيمسال دانش‌پذيري را با استفاده از خدمات آموزشي دانشگاه مي‌گذرانند در صورت قبولي و دانشجو شدن ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت شهريه‌هاي ثابت و متغير مطابق با قسمت ب بخش سوم جدول 5 مي‌باشند.

تذكر 3 – داوطلبان رشته‌هاي غير همنام در آغاز نيمسال دانش‌پذيري ملزم به اخذ دروس جبراني رشته ذيربط بوده و علاوه بر پرداخت مبالغ جدول 5، ملزم هستند شهريه دروس جبراني را نيز مطابق با ارقام مندرج در جدول شماره 4 به شماره حساب 40028-1551 بانك ملت شعبه كاشف يا معادل ريالي آن به شماره حساب 90052بانك ملي شعبه بنفشه (هر دو به نام دانشكاه پيام نور )واريز نمايند.

تذكر 4- ميزان شهريه هاي ثابت و متغير سالانه با تصويب هيئت امناي دانشگاه افزايش مي‌يابد.

تذكر 5- امكان استرداد تمام يا بخشي از مبالغ واريزي تنها قبل از زمان هاي تعيين شده در آئين نامه ذيربط مصوب دانشگاه امكان پذير است و پس از مهلت‌هاي مقرر وجوه پرداخت شده مسترد نمي‌شود.

 

7- شهريه دوره دانشجويي

دانش‌پذيراني كه دورة دانش‌پذيري را با موفقيت به اتمام مي‌رسانند پس از تبديل وضعيت به دانشجويي علاوه بر پرداخت مابه التفاوت شهريه هاي ثابت و متغيربراساس چگونگي استفاده ازخدمات آموزشي در نيم‌سال دانش‌پذيري، برمبناي جداول شماره 5، بايستي شهريه ثابت و متغير خود را براساس جدول ذيل براي سال تحصيلي 87-1386 به حسابي كه توسط مراكز مجري اعلام مي‌شود، پرداخت نمايند.

 

 

جدول 6- شهريه دوره دانشجوئي در سال تحصيلي 87-86 ارقام به ريال

شهريه ثابت براي هر نيم‌سال تحصيلي در كليه رشته‌ها به (ريال)

شهريه متغير دروس نظري براي هر واحد درسي درگروه آموزشي( به ريال)

شهريه هر واحد درسي از درسي پايان نامه (به ريال)

علوم انساني

علوم پايه

فني و مهندسي و كشاورزي

7500000

1500000

2000000

2500000

2500000

 

ضمنا هزينه هر واحد پايان نامه درصورتيكه نياز به تحقيق ميداني و عملياتي و آزمايشگاهي داشته باشد تا سقف 000/500/3 ريال براي هر واحد به تشخيص كميته علمي رشته قابل افزايش است.

8- نحوه تحصيل در مقطع دكتراي تخصصي

8-1- تعداد واحدهاي دورة دكتراي دانشگاه 36 واحد است كه 12 تا 18 واحد آن مربوط به واحدهاي درسي، و به ترتيب 24 تا 18 واحد آن مربوط به رساله است كه در برنامه درسي مصوب هر رشته تعيين مي‌شود.

تبصره 1: كليه واحدهاي اصلي دوره دكتري گذرانده شده دانشجو دردوره دانش‌پذيري جزو واحدهاي موضوع اين ماده محسوب مي‌شود.

تبصره 2 : حداقل نمرة قبولي درهر درس، 14 از 20 وميانگين قابل قبول نمرة ها‌ي دانشجو درهمه درس‌ها 16 از 20 است. اين ميانگين براساس نمره درس‌هاي گذرانده شده دوره دكتراي دانشجو محاسبه مي‌شود.

به پيشنهاد استاد راهنماي دانشجو و هيات داوران دانشجو مي‌تواند 3 تا 6 واحد درسي (از برنامه مصوب رشته مربوط) را درسقف واحدهاي مجاز درراستاي موضوع رساله و تقويت روش هاي پژوهشي حداكثر طي 2 نيم‌سال تحصيلي اول اخذ و با موفقيت بگذراند.

تبصره 3 : درصورتي كه دانشجو پس از پذيرش قطعي دردوره دكتراي، نمره درسي را كمتر از 14 بگيرد بايد قبل از آزمون جامع، درادامه دوره مجاز تحصيل (از آن درس يا درس جايگزين به تشخيص گروه علمي ذيربط) نمره 14 و حداقل ميانگين 16 را كسب نمايند.

تعداد واحدهاي آموزشي و پژوهشي دورة دكتراي مدرسي نظير مدرسي معارف اسلامي تابع برنامة تحصيلي مصوب مراجع ذيربط است.

تبصره 4 : حضور دانشجو دركلاسهاي درس عملي الزامي است.

8-2- دانشجوي دوره دكتراي موظف است، عنوان رساله خود را با هماهنگي استاد راهنما و موافقت كميته علمي دوره دكتراي رشته تخصصي ذيربط تعيين و فعاليت پژوهشي خود را پيش از نيم‌سال تحصيلي سوم آغاز كند.

8-3- دانشجو پس از گذراندن واحدهاي درسي و كسب درجه «قبول» از رساله خود دانش‌آموخته دوره دكتراي تخصصي شناخته مي‌شود و به دريافت درجه دكتراي Ph.D نائل مي‌گردد.

8-4- مدت مجاز تحصيل در دوره دكتراي پنج سال است و در صورت ضرورت به پيشنهاد استاد راهنما و تائيد كميته علمي ذيربط حداكثر دو نيم‌سال تحصيلي به اين مدت افزوده مي‌شود.

تبصره: در صورتي كه دانشجو بنابه عللي خارج از اختيار خود و يا بروز مشكلات غيرقابل پيش بيني. در مدت مجاز (شش سال فوق‌الذكر) موفق به اتمام تحصيل نشود بنابه درخواست دانشجو. كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه با حضور استاد راهنما وضعيت دانشجو را بررسي و متناسب با كميت و كيفيت فعاليت‌هاي علمي دانشجو، در مورد مدت و نحوه ادامه تحصيل يا اخراج او تصميم گيري قطعي خواهد كرد.

در پايان يادآور مي شود كليه داوطلبان مشمول بندهاي ذيل از شركت در آزمون كتبي معاف مي باشند:

1- اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها وموسسات آموزش‌عالي و پژوهشي كشور با مرتبة مربي (كسب حداقل 60 درصد امتياز مرتبه استادياري) و دستياران آموزشي دانشگاه پيام‌نور متقاضي تحصيل در رشته همنام منوط به كسب حداقل 50تا60 درصد حد نصاب امتيازآيين‌نامه‌ي ارتقاي اعضاي هيات علمي در رشته همنام باتوجه به محل خدمت متقاضي شاغل در دانشگاه پيام‌نور به تشخيص هيات رئيسه دانشگاه.

2- دارندگان مدرك دانشوري متقاضي تحصيل در رشته‌هاي همنام

3- دانش‌آموختگان ممتاز دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالي و پژوهشي معتبر داخل با حداقل ميانگين كل 5/18 براي رشته‌هاي علوم ‌انساني و هنر و 18 براي ساير رشته‌ها در دورة كارشناسي‌ارشد (حداقل معدل مذكور براي دانش‌آموختگان دانشگاه پيام‌نور بترتيب 5/17 و 17 است).

4- پذيرفته شدگان دردوره ‌هاي قبلي دانش‌پذيري در دوره دكتري دانشگاه پيام‌نور

تبصره: استعدادها‌ي درخشان كشوري و نفرات رتبه اول كشوري رشته‌هاي همنام دانشگا‌ه پيام‌نوربه تصويب مراجع ذيربط.

تذكر: داوطلبان مشمول اين بند لازم است براي نيمسال دانش‌پذيري ثبت‌نام و صرفاً شهريه بخش اول جدول شماره 5 را بپردازند و در صورت قبولي و دانشجو شدن ما‌به‌التفاوت شهريه نيمسال اول را خواهد پرداخت.

 

  9- تكاليف دانش‌پذير براي شركت در آزمون

داوطلب متقاضي شركت در آزمون بايد اقدامات زير را به موقع و در مهلت مقرر انجام دهد.

الف- براي شركت در آزمون در نيمسال دانش‌پذيري دوره دكتري حداكثر تا تاريخ 10/2/86 ثبت‌نام نمايد.

ب- كارت ورود به جلسه آزمون را در موعد مقرر دريافت دارد.

ج- در محل و حوزه‌اي كه براي او تعيين مي‌شود حاضر شده، در آزمون شركت كند و به سئوالات آن پاسخ دهد.

ثبت‌نام براي شركت در آزمون

ثبت نام به دو روش امكان پذير است:

الف- ثبت نام از طريق مراجعه حضوري

ب- ثبت نام از طريق ارسال مدارك با پست DHL و غيره

در حال حاضر ثبت نام در اين مركز از طريق اينترنت يا باجه هاي پستي انجم نمي‌شود. كليه داوطلبان لازم است اطلاعات خواسته شده در فرم ثبت نام را دقيقاً در محل هاي مخصوص آن وارد نمايد و پس از تكميل آن را حداكثر تا تاريخ 20/1/86 به اين مركز ارسال فرمايند. بديهي است پس از تكميل فرم ارسالي هيچگونه تغييري از سوي داوطلب پذيرفته نيست.

مدارك لازم جهت ثبت نام در مركز بين المللي

1. يك برگ تصوير صفحه اول شناسنامه (در صورت داشتن توضيحات، صفحة مربوط به آن نيز ضميمه شود)

2. تصوير مدرك تحصيلي با قيد معدل (در غير اين صورت مدرك تحصيلي به همراه ريزنمرات تأييد شده ارسال شود) .

3. فرم تكميل شدة تقاضانامه ثبت نام (برگ پيوست)

4. اصل رسيد بانكي به صورت ريال مطابق رشته انتخابي در جدول شماره 2 دفترچه ارسالي

 5. تصوير صفحه اول گذرنامه

6. تصوير صفحه اي از گذرنامه كه رواديد كشور محل اقامت در آن درج شده است (ارائه ويزاي يك ساله از زمان درخواست ثبت نام).

7. سه قطعه عكس 4×3 جديد (پشت نويسي شده)

8. آدرس دقيق پست، پست الكترونيك و نمابر بصورت تايپ شده

ضمناً كليه مدارك مورد نياز داوطلب قبل ازارسال بايد به تاييد نمايندگي محترم جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت داوطلب برسد.

زمان توزيع كارت و برگزاري آزمون دوره دكتراي تخصصي نوبت پنجم:

امتحان پايان نيم‌سال دانشپذيري در صبح روز جـمعه تاريخ 2/6/86 برگزار مي شود. داوطلبان جهت دريافت كارت ورود به جلسة امتحان لازم است با در درست داشتن اصل گذرنامه يا اصل شناسنامه عكس دار روز جمعه 2/6/86 يك ساعت قبل از شروع برگزاري آزمون به نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت يا محل ديگري كه قبلاً به آگاهي مي رسد مراجعه كنند.

محل برگزاري آزمون  مركز برون مرزي معمولاً نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران مستقر در كشور محل اقامت داوطلب مي باشد. زمان دقيق برگزاري آزمون متعاقباً به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.

تذكر: تذكر: مشمولين قسمت ب بند 3-1 (صفحه 49 دفترچه ارسالي )داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان و جهادگران موظفند گواهي معتبر را از مراجع ذيصلاح اخذ و ودرصورت قبولي و دانشجو شدن درهنگام ثبت‌نام به مركز ارائه نمايند.

   11. نحوه اعلام نتايج آزمون دانشپذيري دوره دكتراي تخصصي مركز بين المللي:

نتيج امتحانات از طريق ارسال كارنامه براي هر يك از داوطلبان، انجام خواهد شد. همچنين داوطلبان مي توانند از طريق پايگاه اطلاعاتي دانشگاه پيام نورØ در شبكه جهاني اينترنت از نتيجه امتحانات خود مطلع شوند.

12. برخي از ضوابط ادامه تحصيل:

12-1- كلية دارندگان مدرك تحصيلي خارجي بايد اصل مدرك تحصيلي خود را به همراه ريزنمرات تأييد شده (توسط سفارت ج. ا. ايران در كشور محل اقامت) جهت تأييد نهايي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ارسال فرمايند. بديهي است پس از ارزشيابي مدارك تحصيلي توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اين مركز  مي‌تواند براي ثبت نام داوطلب اقدام نمايد.

12-2- دانشپذير بايد تحصيلات خود را در كشور محل اقامت خود (كه در فرم ثبت نام براي مركز بين المللي ارسال نموده است) آغاز نمايد و پس از تغيير وضعيت از دانشپذيري به دانشجويي مادام كه در خارج از كشور اقامت دارد مي‌تواند به تحصيل خود ادامه دهد.

12-3- دانشپذير خود شخصاً مسووليت تهيه مواد آموزشي اعلام شده و يادگيري دروس را به عهده دارد. در صورت تبديل وضعيت به دانشجويي مسووليت تهية مواد آموزشي به عهدة دانشجوخواهد بود، ضمناً اكثر دروس دورة دانشجويي به صورت مطالعة مستقل دانشجو ارائه مي شود.

داوطلبان مـي تـواننـد بـا تـوجه بـه امكـانات دانشگـاه از خدمـات آموزشـي كلاسهـاي مـجـازي (در صـورت وجود) و جلسه هاي رفع اشكال گروهي و فردي الكتـرونـيكـي (در صـورت امـكان) و بـا استـادان راهنـما و مشـاور خـود چه به صورت حضوري و چه به صورت استفاده از امكانات رايـانه اي (e-mail- chat box ) مشاوره كنند.

 

 مهلت ثبت نام:

داوطلبان بايد حداكثر تا تاريخ 10/1/ 86 اصل يا برابر با اصل شده مدارك خود را با پست سفارشي به نشاني: تهران 19569 ابتداي جاده لشكرك ـ صندوق پستي 4697-19395 مركز بين المللي دانشگاه پيام نور ارسال نمايند.

Ø تلفن مركز برون مرزي 2442041-021 و پست الكترونيكي www.pr_isc@pnu.ac.ir ، www.pr_isc2@pnu.ac.ir و پايـگـاه اطلاعـاتي www.pnu.ac.ir پـاسخگـوي پرسشهاي احتمالي داوطلبان مي باشد.

 

 

 
     
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما