مجموعه قوانين و مقررات صندوق رفاه دانشجويان

شماره فرم

عنوان  فرم

1

فرم مشخصات دانشجويان روزانه متقاضي وام و تسهيلات رفاهي

2

برگ درخواست وام ( تحصيلي- مسكن- بيمه- بهره مند از خوابگاه )

3

1-3

2-3

تعهدنامه

تعهد نامه (ويژه دانشجويان ضامن)

فرم شماره 2-3

4

1-4

2-4

3-4

4-4

5-4

6-4

7-4

برگ درخواست وام ضروري

جدول امتيازبندي وام ضروري

برگ درخواست وام ضروري – دانشجويان مبتكر(روزانه)

برگ درخواست وام ضروري – دانشجويان قهرمان ورزشي (روزانه)

برگ درخواست وام ضروري ويژه – دانشجوي خسارت ديده در حوادث غير مترقبه

برگ درخواست وام و كمك هزينه موارد خاص

فرمهاي مربوط به بازپرداخت وام ضروري شبانه كه از سال تحصيلي 86-85 به بعد پرداخت نگرديده

جدول امتياز بندي وام ضروري دوره شبانه

5

1-5

برگ درخواست وام ازدواج

جدول امتيازبندي وام ازدواج

7

1-7

فرم مشخصات دانشجويان موسسات آموزش عالي غيردولتي – غيرانتفاعي متقاضي وام شهريه

برگ درخواست وام شهريه دانشجويان موسسات آموزش عالي غيردولتي – غيرانتفاعي

8

1-8

فرم مشخصات دانشجويان نوبت دوم متقاضي وام شهريه

برگ درخواست وام شهريه نوبت دوم دانشجويان پرداخت كننده شهريه

9

فرم مشخصات دانشجويان كم بيناو نابينا (توسط امور دانشجويان تكميل شود)

10

برگ درخواست وام حج عمره دانشجويي

11

رسيد اخذ دفترچه بازپرداخت

12

اعلان ميزان كل بدهي به صندوق رفاه دانشجويان

13

گواهينامه موقت پايان تحصيلات دانشجويان روزانه

14

گواهينامه موقت پايان تحصيلات دانشجويان پرداخت كننده شهريه

15

نمونه قرارداد بيمه خدمات درماني دانشجويان روزانه

16

نمونه قرارداد بيمه خدمات درماني دانشجويان پرداخت كننده شهريه

17

فهرست اسامي فارغ التحصيل، تاركين تحصيل، انصرافي، اخراجي و ...

18

فهرست اسامي دانشجويان نيمه بينا و نابينا واجد شرايط تسهيلات ويژه كمك آموزشي متون ديجيتالي گويا