:.آيين‏نامه استخدامي اعضاي هيات علمي دانشگاه پيام‏نور

استخدام دستيار علمي و عضو قراردادي

 

دارندگان مدارك كارشناسي‌ارشد و دكتراي حرفه‌اي، سطح سه حوزه هاي علميه به عنوان دستيار علمي و يا مربي قراردادي (براي رشته  هاي كمياب و معارف اسلامي) و دارندگان مدرك دكتري تخصصي و سطح چهار حوزه هاي علميه به عنوان استاد يار قراردادي، پس از جايابي و تاييد صلاحيت علمي و عمومي توسط مراجع ذيربط داخلي دانشگاه، به صورت قرارداد موقت (قابل تمديد ساليانه) به همكاري با دانشگاه خواهند پرداخت.

تبصره 1: دستيار علمي داراي قرارداد همكاري پس از تاييد صلاحيت‌ علمي و عمومي در سال اول در نواحي 1 و 2، ،20%،  در نواحي 3 و 4، 25% و در ناحيه 5 ، 33% از فوق العاده ويژه مربي پايه يك بهره مند خواهد شد
و پس از حداقل به ترتيب 3 تا 5 سال برحسب نواحي در صورت موافقت دانشگاه و موافقت هيأت امنا براي شاغلين نواحي 1 و موافقت هيأت مميزه براي شاغلين نواحي 2 به صورت مربي قراردادي و يا پيماني استخدام خواهد شد.  (جدول مراكز و واحدهاي مستقر در نواحي 1 تا 5 پيوست و مي باشد.)

 

تبصره 2: دارندگان مدارك كارشناسي ‌ارشد رشته‌هاي كمياب به تشخيص دانشگاه، شاغل در هر يك از نواحي و همچنين اعضاي گروه معارف اسلامي، پس از احراز صلاحيت‌هاي عمومي و صلاحيت تدريس(علمي) مستقيما به عنوان مربي    پايه 1 به صورت قراردادي و يا پيماني استخدام مي‌شوند.

 

تبصره 3: در صورتيكه براي استخدام مربيان و استادياران واجد شرايط عمومي و علمي، سهميه و رديف استخدامي و يا پست سازماني وجود نداشته باشد، بجاي استخدام پيماني با آنان قرارداد همكاري يكساله قابل تمديد، منعقد خواهد شد و از حقوق و مزاياي مربي و يا استاديار پايه 1 حسب مورد برخوردار خواهند شد.

 

تبصره 4: براي استخدام پيماني دستياران علمي و تبديل وضعيت اعضاي قراردادي به پيماني، اعلام نياز دانشگاه و اخذ مجوز وزارت علوم و تأييديه گزينش استاد مركزي مورد نياز است.

 

تبصره 5: كارمندان علمي كه در حال حاضر در دانشگاه شاغل هستند از تاريخ تصويب اين آيين نامه دستيار علمي شناخته مي شوند و بر حسب سنوات خدمت قبلي در هر يك از مناطق پنجگانه طبق مفاد تبصره 1 ماده 3 به دستيار علمي تبديل وضعيت مي شوند و حقوق و مزاياي مترتب از 1/7/85 به بعد به آنان تعلق مي گيرد.

 

د- استخدام عضو پيماني

ماده 4. متقاضيان داراي مدرك كارشناسي‏ارشد با پذيرش در دوره دكتراي تخصصي دانشگاههاي مورد تاييد وزارت علوم و وزارت بهداشت يا متقاضيان داراي مدرك دكتراي تخصصي و براي دارندگان مدارك حوزوي پس از تاييد مراجع ذيربط و داراي شرايط زير، با عنايت به اعتبار دانشگاه محل تحصيل، سوابق تحصيلي و فعاليت‏هاي علمي ايشان، حسب مورد به عنوان مربي يا استاديار پيماني پايه يك استخدام مي‏شوند.

 

1- سهميه و رديف استخدامي در دانشگاه وجود داشته باشد.

2- پست سازماني بلاتصدي وجود داشته باشد.

3- دانشگاه اعلام نياز كرده و وزارت متبوع موافقت نموده باشد.

4- سن متقاضي استخدام در مرتبه مربي از 35 سال (بدون احتساب دوره ضرورت) و استادياري از 42 سال (بدون احتساب دوره ضرورت) بيشتر نباشد.

تبصره 1: تعداد پست سازماني توسط هيات امناي دانشگاه تعيين مي‏شود.

تبصره 2: در صورت تمايل دانشگاه يا عضو به فسخ قرارداد، لازم است دانشگاه يك ماه زودتر و عضو دو ماه زودتر از زمان اتمام قرارداد مراتب را به ‏صورت كتبي اعلام كند. در هر صورت عضو مكلف است تا پايان نيمسال تحصيلي وظايف موظف خود را انجام دهد.

تبصره 3: در صورتي كه متقاضي استخدام در مرتبه مربي (و يا دستيار علمي) بيش از 35 سال سن (بدون احتساب دوره ضرورت) يا در مرتبه استادياري بيش از 42 سال سن (بدون احتساب دوره ضرورت) داشته باشد، بايد مراتب توانمندي و آمادگي كار وي به تاييد كميته كبر سن دانشگاه برسد. در اين بررسي سوابق علمي،  آموزشي،‌ پژوهشي اجرايي و ايثارگري مدنظر كميته خواهد بود. تركيب و شرح وظايف كميته كبر سن دانشگاه به پيشنهاد معاون آموزش و سنجش و تاييد هيات رئيسه تعيين خواهد شد.

تبصره 5: تمديد قرارداد عضو پيماني و قراردادي در هر سال، در صورت رضايت و نياز دانشگاه، مشروط بر آن‏ كه عضو درسال قبل شرايط لازم و امتيازات مورد نياز براي دريافت يك پايه ترفيع مربوط به مرتبه دستيار علمي،‌ مربي،‌ استاديار،‌ دانشيار و استاد را كسب كرده باشد، امكان‏پذير است.

تبصره 6: در صورتي كه عضو پيماني در يك سال امتيازات لازم براي دريافت يك پايه را كسب نكرده باشد، در صورت نياز دانشگاه، حداكثر به ايشان دو سال ديگر فرصت داده مي‏شود تا مجموع امتيازات مورد نياز براي دريافت سه پايه را دريافت كند، در غير اين صورت قرارداد همكاري ايشان تمديد نمي‏شود. در سال سوم، تمديد قرارداد 6 ماه يكبار صورت خواهد گرفت.

تبديل وضعيت عضو پيماني

ماده 5. عضو پيماني داراي شرايط زير، پس از تصويب هيات مميزه دانشگاه به عضو رسمي آزمايشي تبديل وضعيت مي‏يابد.

 

1- متقاضي بايد حداقل امتياز طبق جدول (1) و نيز حداقل نمره كيفيت تدريس مربوط به ارتقاي مرتبه خود به يك مرتبه بالاتر را طبق ماده 1 آيين‌نامه ارتقا كسب كرده باشد. امتيازات كسب شده مربوط به قبل از وضعيت پيماني و همچنين امتيازات كسب شده مربوط به فعاليت‏هاي علمي در خارج از دانشگاه در محاسبه درصدهاي مذكور منظور مي‏شود.

2- حسب مورد وزارت علوم يا وزارت بهداشت موافقت خود را مبني بر ورود به وضعيت رسمي آزمايشي اعلام كرده باشد.

تبصره 1: براي تبديل وضعيت عضو غيرتمام وقت، همانند عضو تمام وقت، كسب كليه امتيازات و حدنصاب‏هاي لازم عيناً ضروري است.

تبصره 2:  تبديل وضعيت عضو پيماني كه قبل از تصويب اين آيين نامه استخدام شده است و شرايط تبصره 1 فوق را برآورده نمي‌كند به صورت موردي با پيشنهاد كميته اشتغال اعضاي هيات علمي در كميسيون تخصصي دانشكده مربوطه با توجه به جدول (1) بررسي و در صورت تاييد  براي اخذ تصميم نهايي به هيات مميزه پيشنهاد مي‌شود.

تبصره 4: حداقل و حداكثر سنوات توقف اعضاي هيات علمي در شرايط پيماني مطابق جدول 2 مي‌باشد.

تبصره 5: در صورتي كه دستياران علمي و مربيان دانشگاه با حداقل 3 سال عضويت موفق به پذيرش در يكي از دانشگاههاي معتبر خارجي شوند و تحصيل آنان در داخل يا خارج ميسر گردد وضعيت آنان براي امكان صدور حكم مأموريت تحصيلي به رسمي آزمايشي تبديل مي‌شود.

تبصره 6: تبديل وضعيت دستياران علمي و مربيان موضوع تبصره 5 پس از كسب موافقت كميته گزينش استاد دانشگاه ميسر است.

تبصره 7: براي اعضاي داراي سمت مديريتي قيد شده در آيين‌نامه فعاليتهاي علمي حدنصاب به ازاي هر سال خدمت 15٪ و حداكثر تا مجموع 50٪ از امتيازات جدول شماره يك كسر مي‌گردد.

تبصره 8: براي تبديل وضعيت اساتيد گروه دروس عمومي و مهارتي (كه كليه واحد موظف خود را به وسيله دروس عمومي يا مهارتي تكميل كرده باشند) احراز بند 2 و 3 شرايط حداقل امتيازات ماده 2 و بندهاي 2-3 تا 2-8 جدول يك ضروري نمي‌باشد.

تبصره 9: اعضاي هيات علمي موجود دانشگاه نيز مشمول مفاد اين ماده براي تبديل وضعيت مي‌شوند.

تبصره 10: اعضاي هيات علمي استاديار به بالاي رسمي آزمايشي دانشگاه مي توانند از فرصت مطالعاتي استفاده كنند.

 

تبصره 11: پايه سنوات مربوط به دوره‌هاي پيماني، ايثارگري، جانبازي و تحصيل در دوره دكترا به صورت بورسيه پس از تبديل وضعيت عضو به رسمي آزمايشي قابل محاسبه خواهد بود.

تبصره 12: مربيان پيماني دانشگاه كه در گذشته از طريق امتحان ورودي و كسب امتيازات آيين نامه ارتقا طبق ضوابط در دورۀ دكتراي تخصصي دانشگاههاي معتبر داخل يا خارج پذيرفته شده اند، مي توانند تا 4 سال از شروع دورۀ تحصيل خود از حقوق و مزاياي مربي پايه 1 استفاده كنند.

جدول 2: حداقل و حداكثر سنوات توقف اعضاي هيات علمي پيماني

وـ تبديل وضعيت عضو رسمي آزمايشي

ماده 6.  عضو رسمي آزمايشي داراي شرايط زير، پس از تصويب هيات مميزه دانشگاه، به عضو رسمي قطعي تبديل وضعيت مي‏يابد.

1- متقاضي تبديل وضعيت در مرتبه مربي، مدرك دكتراي تخصصي خود را اخذ كرده باشد.

2- متقاضي بايد امتيازات و حداقل توقف مندرج در جدول 3 و حداقل نمره كيفيت مربوط به ارتقاي مرتبه خود به يك مرتبه بالاتر را مطابق ماده يك آيين نامه ارتقا در وضعيت رسمي آزمايشي در دانشگاه، كسب كرده باشد.

3- متقاضي به ازاي هر سال توقف در وضعيت رسمي آزمايشي در دانشگاه يك پايه احراز كرده باشد.

4- متقاضي در مرتبه استادياري حداقل دو مقاله علمي پژوهشي و دانشيار دو مقاله علمي پژوهشي داراي نمايه به عنوان نفر اول در وضعيت رسمي آزمايشي در يك نشريه علمي پژوهشي چاپ كرده باشد.

تبصره 1: مادامي كه عضو شرايط تبديل وضعيت به رسمي قطعي را احراز نكند، همچنان در وضعيت رسمي آزمايشي تا زمان بازنشستگي باقي مي‏ماند. وضعيت عضو در هنگام بازنشستگي به رسمي قطعي تبديل و همزمان بازنشسته مي‏شود.

تبصره 2: براي اعضاي داراي سمت مديريتي مطابق آيين‌نامه فعاليتهاي علمي حدنصاب به ازاي هر سال خدمت 10٪ و حداكثر تا 50٪ از امتيازات ستون يك مربوط به رتبه عضو در جدول 3 كسر مي‌گردد.

تبصره 3: اگر مربي حداقل 100% امتيازات آيين‏نامه ارتقا مشتمل بر حداقل 100% از كليه حدنصاب‏ها و حداقل نمره كيفيت مربوط به ارتقاي مرتبه مربي به مرتبه استادياري را، صرفاً در وضعيت رسمي آزمايشي در دانشگاه كسب كرده باشد، از احراز شرط بند 1 معاف است.

تبصره 4: در صورتي كه ماموريت عضو به يك موسسه خارج از دانشگاه باشد، مدت زمان ماموريت جزو مدت زمان توقف در وضعيت رسمي آزمايشي محسوب مي‏شود.

تبصره 5: عضوي كه به ازاي هر سال توقف در وضعيت رسمي آزمايشي در دانشگاه يك پايه احراز نكرده است، ليكن امتيازات لازم براي دريافت پايه به تعداد سال‏هاي توقف در وضعيت رسمي آزمايشي در دانشگاه را كسب كند، با تاييد هيات مميزه دانشگاه، به وضعيت استخدام رسمي قطعي تبديل خواهد شد.

تبصره 6: تبديل وضعيت عضو رسمي آزمايشي به قطعي پس از موافقت كميته گزينش استاد دانشگاه ميسر است.

جدول 3: امتيازات لازم از آيين نامه ارتقا براي تبديل وضعيت عضو رسمي آزمايشي به قطعي

ز ـ همكار وابسته

 

ماده 7. دانشگاه مجاز است با عضو شاغل ساير دانشگاههاي معتبر يا حوزه‌هاي علميه معتبر، داراي حداقل مرتبه دانشياري، به عنوان عضو وابسته، براي انجام فعاليت‏هاي علمي يا امور مرتبط با دانشگاه قرارداد همكاري غيرتمام وقت به صورت سالانه منعقد كند.

تبصره 1: انعقاد يا تمديد قرارداد در صورت رضايت و نياز دانشگاه حداكثر تا سن 65 سالگي امكان‏پذير است.

ح- تبديل وضعيت كارمند

ماده 8. كارمندان رسمي (آزمايشي – قطعي) دانشگاه كه داراي حداقل مدرك كارشناسي ارشد از يك دانشگاه معتبر داخلي يا خارجي يا طلاب سطح 4 حوزه‌هاي علميه معتبر با حداقل 4 سال سابقه كار چنانچه متقاضي تبديل وضعيت، و داراي شرايط زير باشند، پس از تصويب هيات مميزه دانشگاه، حسب مورد به مرتبه مربي يا مرتبه استادياري رسمي آزمايشي تبديل وضعيت مي‏يابند.

1- سهميه و رديف استخدامي در دانشگاه وجود داشته باشد. 

2- پست سازماني بلاتصدي وجود داشته باشد.

3-  دانشگاه اعلام نياز كرده باشد.

4- سن متقاضي تبديل وضعيت به مرتبه مربي از 45 سال و به مرتبه استادياري از 50 سال بيشتر نباشد. كاركناني كه داراي سوابق مديريتي و اجرايي مورد قبول دانشگاه مي‌باشند به ازاي هر يكسال سابقه قابل قبول و حداكثر تا 5 سال به اين سقف سني اضافه مي‌شود.

5- متقاضي بايد امتيازات جدول 4 و حداقل نمره كيفيت تدريس مربوط به ارتقاي مرتبه خود به يك مرتبه بالاتر را مطابق ماده يك آيين‌نامه ارتقا كسب كرده باشد. براي اعضاي داراي سمت اجرايي و مديريتي، مفاد تبصره 7 ماده 5 مدنظر قرار مي گيرد.

6- حسب مورد، وزارت علوم يا وزارت بهداشت موافقت خود را مبني بر ورود به وضعيت هيات علمي رسمي آزمايشي اعلام كرده باشد.

تبصره 1: در خصوص كارمندان غير رسمي آزمايشي، پس از تبديل وضعيت آنان در هيات اجرايي كاركنان به رسمي آزمايشي مطابق مفاد اين ماده تبديل وضعيت از اداري به علمي خواهند يافت.

تبصره2: در صورتي كه كارمند بيش از سقف سني بند 3 فوق‌الذكر داشته باشد، بايد به ازاي هر سال مازاد بر حدنصاب‌هاي مذكور، حسب مورد حداقل 40٪ امتيازات لازم (از جدول 5 ماده 9) براي دريافت يك پايه در مرتبه مربي يا مرتبه استادياري اضافه بر ساير امتيازات مورد نياز را، صرفاً در دوران كارمندي در دانشگاه، كسب كرده باشد.

تبصره 3: در صورتي كه متقاضي رسمي (آزمايشي- قطعي) باشد پس از تبديل وضعيت به هيات علمي، در وضعيت رسمي آزمايشي پايه 1 در مرتبه مربوطه تبديل خواهد شد و در صورت داشتن امتيازات ( در دوران غير عضويت هيأت علمي) ترفيع ساليانه حداكثر تا 5 پايه دريافت خواهد كرد.

جدول 4: امتيازات لازم از آيين‌نامه ارتقا براي تبديل كارمند به هيات علمي

ط ـ ترفيع

 

ماده 9. عضو متقاضي دريافت پايه، و داراي شرايط زير هر سال پس از تاييد فعاليت‏هاي علمي و اجرايي ايشان در كميته منتخب مربوط، و تصويب در كميته ترفيع (مركب از معاون آموزشي، معاون پژوهشي و نماينده رئيس دانشگاه)، يك پايه دريافت مي‏كند.

1- حداقل امتيازات كل و امتيازات ماده 2 آيين نامه ارتقا لازم براي ترفيع اعضاي هيات علمي طبق جدول 5 و براساس امتيازات آيين‌نامه ارتقا مي‌باشد.

2- حداقل يك سال از دريافت پايه قبلي عضو گذشته باشد.

جدول 5 موضوع بند 1 ماده 9

تبصره 1 : امتيازات پژوهشي مازاد بر امتياز مورد نياز براي احراز شرايط ترفيع سالانه قابل ذخيره كردن براي سال‏هاي بعد است، ليكن ساير امتيازات قابل ذخيره كردن نيست.

تبصره 2: دوران استفاده از بورس كوتاه‏ مدت (كمتر از يكسال‌)‌ و ماموريت‏هاي علمي و فرصت مطالعاتي، به شرط تأييد گزارش كار در شوراي پژوهشي دانشگاه، جزو ايام موضوع بند 2 محسوب مي‏شود.

تبصره 3: حداكثر 3 امتياز از ماده 3 آيين‏نامه ارتقا در ارتباط با حداقل كل امتياز بند يك اين ماده قابل احتساب است.

تبصره 4: مديران اجرايي واحدها، مراكز، مناطق و سازمان مركزي در صورت تكميل واحد موظف بي‌نياز از محدوديت هاي تعيين شده مندرج در جدول 5 و تبصره 3 مي باشند.

تبصره 5: امتيازات مورد نياز براي تبديل وضعيت كارمند به هيات علمي براي آن دسته از كارمنداني كه كبر سن دارند مطابق مفاد تبصره 2 ماده 8 و با توجه به جدول 5 محاسبه خواهد شد.

تبصره 6: به ايام تعليق و معذوريت بيش از 4 ماه و مرخصي بدون حقوق، ترفيع تعلق نمي‌گيرد و به همان ميزان تاريخ استحقاق ترفيع عضو به تعويق مي‌افتد.

تبصره 7: درصورتي كه عضو رسمي قطعي 5 سال متوالي نتواند دو پايه ترفيع كسب كند، مصداق ركود علمي و عدم صلاحيت براي ادامه عضويت در هيات علمي شناخته شده و مراتب توسط معاون آموزش و سنجش به هيات مميزه دانشگاه براي اتخاذ تصميم اعلام مي‏شود.

تبصره 8: اعطاي پايه تشويقي براساس ضوابط آيين‏نامه مربوط انجام مي‏شود. درخصوص عضو غير تمام وقت، زمان توقف براي اعطاي هر پايه تشويقي به نسبت افزايش مي‏يابد.

تبصره 9:‌ به ازاي انجام خدمت نظام وظيفه عمومي و ارائه كارت پايان خدمت، يك پايه در طول خدمتي عضو به ايشان اعطا مي‏شود، بنابراين اعطاي يك پايه از اين بابت در زمان پيماني، رسمي آزمايشي يا رسمي قطعي بلامانع است.

تبصره 10: براي ترفيع عضو غير تمام وقت، همانند عضو تمام وقت، كسب كليه امتيازات و حدنصاب‏هاي لازم عيناً ضروري است، اما حداقل زمان توقف در هر پايه به نسبت افزايش مي‏يابد.

تبصره 11:  تبديل نوع استخدام عضو از غير تمام وقت به تمام وقت و عضو تمام وقت به غير تمام وقت با همان پايه‏اي كه دارد صورت مي‏گيرد.

 

 

تبصره 12: پايه‏هاي سنواتي عضوي كه شهيد يا مفقودالاثر مي‏شود يا در حين ماموريت بر اثر سانحه فوت مي‏كند، به ازاي هر سال باقي مانده تا زمان بازنشستگي ايشان يك پايه، تا 30 پايه، اعطا مي‏شود. در خصوص عضو غير تمام وقت، يك سال مذكور به دو سال افزايش و 30 پايه به 15 پايه تقليل مي‏يابد.

تبصره 13: عضو رسمي (آزمايشي يا قطعي) مامور به تحصيل در مقطع كارشناسي‏ارشد، در صورت رضايت دانشگاه از سوابق تحصيلي سالانه، در هر سال حداكثر از دريافت يك پايه و براي كل دوره حداكثر از دريافت دو پايه و در مقطع دكتراي تخصصي، در صورت رضايت دانشگاه از سوابق تحصيلي سالانه، در هر سال حداكثر از دريافت يك پايه و براي كل دوره حداكثر از دريافت چهار پايه ترفيع با تاييد كميته منتخب مربوط و تصويب كميته ترفيع برخوردار مي‏شود. براي هر دو مقطع تحصيلي در جمع حداكثر پنج پايه اعطا مي‏شود. در صورت عدم دريافت مدرك تحصيلي در هر مقطع تحصيلي، پايه‏هاي اعطا شده لغو مي‏شود. مربيان پيماني فعلي شاغل به تحصيل در مقطع دكتري،‌ پس از اتمام دوره و تبديل به رسمي آزمايشي، پايه‌هاي دوره پيماني خود را حداكثر تا 4 پايه دريافت خواهند كرد.

تبصره 14: امتيازات مورد نياز براي ترفيع مربي آموزشيار همانند امتيازات مورد نياز براي ترفيع دستيار علمي است.

تبصره 15: بورسيه وزارت علوم يا وزارت بهداشت يا دانشگاهها و حوزه‌هاي علميه كه متعهد خدمت در دانشگاه مي‏باشد، پس از دريافت مدرك تحصيلي و اشتغال به‏كار، به ازاي تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد حداكثر از دريافت دو پايه و به ازاي تحصيل در مقطع دكتراي تخصصي حداكثر از دريافت چهار پايه، مشروط به رضايت دانشگاه از سوابق تحصيلي، با تصويب كميته منتخب دانشكده مربوط، در هنگام صدور حكم رسمي آزمايشي برخوردار مي‏شود. براي هر دو مقطع تحصيلي در جمع حداكثر پنج پايه اعطا مي‏شود.

تبصره 16: براي بخشي از سنوات خدمت قابل قبول عضو پيماني تبديل وضعيت يافته، با تاييد كميته ترفيع و با تصويب هيات مميزه دانشگاه، به ازاي هر سال كه ضوابط دريافت پايه را در آن سال داشته است يك پايه، در زمان رسمي آزمايشي شدن به ايشان اعطا مي‏شود. امتيازات مازاد در مواد 2 و 3 آيين‌نامه ارتقا قابل ذخيره كردن است.

تبصره 17: عضو رسمي شاغل به تحصيل كه مامور به تحصيل يا بورسيه نمي‌باشد ليكن حين تحصيل به صورت تمام وقت شاغل است و با موفقيت ادامه تحصيل مي‌دهد در صورت داشتن ضوابط ترفيع مانند عضوي كه به تحصيل اشتغال ندارد سالانه پايه دريافت مي‌كند.

تبصره 18: درصورتي كه عضو ارتقا عمودي پيدا كند، آخرين پايه مرتبه قبلي ملاك است.

تبصره 19: درصورتي كه به دليل قابل قبول نبودن فعاليت علمي و اجرايي عضو، به ايشان پايه اعطا نشود، تنها امتيازات مواد 2 و 3 آيين نامه ارتقاي آن سال قابل ذخيره كردن براي سال بعد است و ساير امتيازات ذخيره نمي‏شود.

تبصره 20: به عضو رسمي با مرتبه دستيار علمي يا مربي داراي درجه تحصيلي برتر از كارشناسي ارشد و كمتر از دكتراي تخصصي در صورت موفقيت در اتمام دوره با رعايت مفاد تبصره 13 تا دو پايه اعطا مي‏شود.

 

تبصره 21: به عضو رسمي با مرتبه مربي داراي درجه تحصيلي معادل دكتراي تخصصي تا سه پايه اعطا مي‏شود.

تبصره 22: عضو با رعايت ضوابط، بدون در نظر گرفتن محدوديت سقفي، مي‏تواند هر چند پايه سنواتي كه استحقاق آن را داشته باشد در طول سنوات خدمتي خود دريافت كند.

تبصره 23: مفاد تبصره‌هاي 15 تا 22 قابل تسري به اعضايي است كه قبل از تصويب اين آيين‌نامه استخدام شده‌اند نيز مي گردد.

تبصره 24: پايه ساليانه به اعضاي هيأت علمي قراردادي و دستياران علمي تعلق نمي گيرد، ليكن كسب حد نصاب امتيازات جدول 5 حسب مورد براي تمديد قرارداد همكاري ساليانه آنان ضروري است.

ي ـ ارتقا

ماده 10. ارتقاي عضو از هر مرتبه علمي به مرتبه بالاتر با تصويب هيات مميزه دانشگاه براساس نواحي جغرافيايي محل خدمت عضو به شرح زير در چارچوب آيين‌نامه ارتقاي مصوب 1380 وزارت علوم صورت مي‌گيرد: (پيوست و)

الف) اعضاي هيات علمي شاغل در سازمان مركزي و مراكز و واحدهاي مستقر در استان تهران، مطابق جدول آيين‌نامه ارتقاي مصوب وزارت علوم مورخ 7/9/80 (پيوست هـ) و مفاد بند ج اين ماده .

ب) اعضاي شاغل در ساير مراكز و واحدهاي دانشگاه و اساتيد دروس عمومي و مهارتي، (مشروط به آنكه كليه واحدهاي موظف خود را به وسيله دروس مهارتي و عمومي تكميل كرده باشند) مطابق حدنصاب جدول 2 آيين‌نامه ارتقاي مصوب 1366 (براساس تبصره 1 بند 4-4 آيين نامه ارتقاي مصوب 1380 براي دانشگاههاي تازه تاسيس و در حال توسعه) (پيوست و) و مفاد بند ج اين ماده .

تبصره 1: افرادي كه از تسهيلات آيين نامه ارتقاي مصوب 1366 از تاريخ 1/7/85 به بعد استفاده مي‌نمايند، نمي‌توانند به شهرهاي استان تهران و سازمان مركزي منتقل شوند.

تبصره 2: عضو پيماني در صورت دارا بودن شرايط لازم مشمول ضوابط ارتقا مي‏شود.

تبصره 3: براي ارتقاي عضو غير تمام وقت، همانند عضو تمام وقت، كسب كليه امتيازات و حدنصاب‏هاي لازم عيناً ضروري است، اما حداقل زمان توقف در هر مرتبه به تناسب ميزان همكاري افزايش مي‏يابد.

تبصره 4: تبديل نوع استخدام عضو از غير تمام وقت به تمام وقت و از تمام وقت به غير تمام وقت و بالاتر با همان مرتبه‏اي كه دارد صورت مي‏گيرد

تبصره 5: جزئيات محاسبه امتيازات بندهاي 2-3 تا 2-12 ماده 2 آيين نامه ارتقا در پيوست الف لغايت د آمده است.

ل ـ ماموريت

ماده 12. ماموريت عضو رسمي با رعايت مقررات و ضوابط مربوط از ساير دانشگاه‏ها و موسسات پژوهشي دولتي به دانشگاه، و از دانشگاه به ساير دستگاه‏هاي دولتي، با موافقت دانشگاه مجاز است. ماموريت‏ علمي، ماموريت اداري و همچنين ماموريت از دانشگاه به ساير دانشگاه‏ها با رعايت مصوبات و ضوابط مربوط و با موافقت دانشگاه صورت مي‏گيرد. ماموريت افراد غير هيات علمي از دستگاه‏هاي غيردانشگاهي به دانشگاه به عنوان عضو هيات علمي مجاز نيست.

 

 

تبصره 1: عضو رسمي (آزمايشي- قطعي) مي‏تواند از مزاياي اعزام به فرصت مطالعاتي براساس آيين‏نامه مربوط استفاده كند.

 

تبصره 2: عضو مي‏تواند در قالب ماموريت علمي در همايش‏هاي داخلي و كنفرانس‏هاي خارجي براساس آيين‏نامه مربوط شركت كند.

تبصره 3: ماموريت دستيار علمي و عضو قراردادي از دانشگاه به هيچيك از دستگاه‏ها و از ساير دستگاه‏ها به دانشگاه مجاز نيست.

تبصره 4: ماموريت اعضاي هيات علمي دانشگاه براي تدريس در مراكز بين‌المللي دانشگاه جزء موارد جداگانه‌اي است كه به تصويب هيات رئيسه خواهد رسيد.

 

 
     
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما