فرم ها
   
     فرم تعهدنامه محضري ويژه دستياران علمي دانشگاه پيام نور پذيرفته شده از محل سهميه دستياران در آزمون دكتري PHD   
    فرم تعهدنامه محضري ويژه اعضاي هيئت علمي رسمي و پيماني (مشروط يا غير مشروط)پذيرفته شده در آزمون دكتريPHD      
فرم (شماره 1) مجوز انجام طرح پژوهشي اعضاي هيئت علمي
فرم (شماره 2) پيشنهاد طرح پژوهشي در قالب اعتبار ويژه گرانت
فرم (شماره 4) فرم درخواست پاداش براي مقاله‌ هاي چاپ شده در نشريات مورد تاييد و مجموعه مقالات همايش
فرم (شماره 5) فرم درخواست پاداش براي مقاله‌ هاي چاپ شده در نشريات تأييد نشده و مجموعه مقالات همايش
فرم (شماره 6) درخواست پاداش براي ثبت اختراع
فرم (شماره 7) درخواست برگزاري كارگاه علمي
فرم (شماره 9) درخواست برگزاري همايش علمي
فرم (شماره 15) فرم پيشنهاد طرح پژوهشي در محورهاي اولويت‌دار نيازهاي تحقيقاتي دانشگاه (حمايتهاي عمودي)
فرم (شماره 17) فرم پيشنهاد طرح پژوهشي در حوزه فناوريهاي پيشرفته ( حمايتهاي عمودي)
فرم (شماره 19) پيشنهاد طرح پژوهشي در قالب نيازهاي محلي
فرم (شماره 23) فرم درخواست شركت در همايش‌هاي علمي بين‌المللي خارج از كشور
فرم (شماره 28) فرم نظارت طرح پژوهشي در قالب اعتبار گرانت
فرم (شماره 30) فرم ارزيابي طرح پژوهشي در قالب نيازهاي محلي استان
فرم (شماره 32) فرم نظارت طرح پژوهشي در قالب نيازهاي محلي استان
فرم (شماره 33) ارزيابي كتاب فرادرسي تاليفي
فرم (شماره 34) ارزيابي كتاب فرادرسي ترجمه
فرم عضويت كتابخانه
فرم صندوق رفاه دانشجويان
شيوه نامه تهيه و تدوين رساله دكتري
  فرم درخواست استاد راهنما براي رساله دكتري
  فرم اعلام موافقت استاد راهنما براي رساله دكتري
  فرم اعلام موافقت شوراي تخصصي گروه علمي
    فرم گزارش فعاليت رساله دكتري (گزارش 3 ماهه)
     فرم نتيجه داوري رساله دكتري
     فرم صورتجلسه دفاع از رساله دكتري
     فرم طرح پيشنهادي رساله دكتري (جديد)
     فرم تحويل رساله و سي دي آن
فرم مربوط به دانشجويان متقاضي استفاده از فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي       
 فرم صندوق رفاه دانشجويان (نوبت دوم)  
فرم تقاضانامه جهت شركت درآزمون جامع    
 فرم گزارش وضعيت تحصيلي       

 
صفحه اصلي | سازمان مركزي | پست الكترونيك | سيستم جامع دانشگاهي

 

خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما