:.دستورالعمل استفاده از تسهيلات ازدواج دانشجويي

دستورالعمل استفاده از تسهيلات ازدواج دانشجويي موضوع بند 7 صورتجلسه مورخ 20/10/79  هيأت امنا

مقدمه: در اجراي ماده 7 شانزدهمين صورتجلسه هيات امناي دانشگاه مورخ 20/10/1379 اين دستورالعمل تنظيم شده است.

ماده 1- دانشجويان دانشگاه كه در حين تحصيل (پس از قبولي در دانشگاه و قبل از فارغ‏التحصيل شدن از دانشگاه) ازدواج دائم كنند از تسهيلات ذيل برخوردار مي‏شوند.

1-    به هر يك از دانشجويان تا سقف پانصد هزار (500.000) ريال به عنوان هديه ازدواج، فقط براي يك بار، اعطا مي‏شود.

2-    در صورتي كه يكي از زوجين (زن ويا شوهر) دانشجوي دانشگاه پيام‏نور باشد، مي‏تواند با استفاده از دستورالعمل اجرايي وام شهريه، شهريه يكسال خود را پرداخت كند.

تبصره- در صورتي كه زن و شوهر هر دو دانشجوي دانشگاه پيام‏نور باشند، مادامي كه هر دو دانشجو هستند، يك نفر از آنان مي‏تواند با استفاده از وام دانشجويي شهريه خود را پرداخت كند.

ماده2- سقف اعتبار تسهيلات ازدواج دانشجويي در هر سال تا يك درصد (1%) درآمد اختصاصي هر مركز يا واحد از محل شهريه دانشجويان مي‏باشد.

اين دستورالعمل در دو ماده و دو بند و يك تبصره در پنجاه و سومين جلسه شوراي دانشگاه مورخ 9/3/80 به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب قابل اجرا است.

 
     
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما