ليست ارائه دروس نه ترمه كارشناسي فراگير

ليست ارائه دروس 9ترمه علوم انساني :

ليست ارائه دروس رشته  برنامه ريزي و رفاه اجتماعي

ليست ارائه دروس رشته  تاريخ (گرايش آزاد)

ليست ارائه دروس رشته  تربيت بدني و علوم ورزشي (مخصوص وروديهاي قبل از 85)

ليست ارائه دروس رشته  تربيت بدني و علوم ورزشي (وروديهاي 86-85 و بعد )

ليست ارائه دروس رشته  جغرافيا و برنامه ريزي شهري

ليست ارائه دروس رشته  جغرافياي انساني

ليست ارائه دروس رشته  جغرافياي طبيعي

ليست ارائه دروس رشته  حسابداري

ليست ارائه دروس رشته  حقوق

ليست ارائه دروس رشته  روانشناسي (گرايش روانشناسي عمومي)

ليست ارائه دروس رشته  زبان و ادبيات عربي

ليست ارائه دروس رشته  زبان وادبيات انگليسي

ليست ارائه دروس رشته  زبان وادبيات فارسي (محض)

ليست ارائه دروس رشته  صنايع دستي

ليست ارائه دروس رشته  صنايع دستي (مخصوص وروديهاي 88-87 )

ليست ارائه دروس رشته  طراحي پارچه

ليست ارائه دروس رشته  علوم اجتماعي (گرايش پژوهشگري علوم اجتماعي)

ليست ارائه دروس رشته  علوم اجتماعي (گرايش تعاون و رفاه اجتماعي )

ليست ارائه دروس رشته  علوم اقتصادي (گرايش اقتصاد نظري)

ليست ارائه دروس رشته  علوم تربيتي (پيش دبستاني و دبستاني)

ليست ارائه دروس رشته  علوم تربيتي (مديريت برنامه ريزي آموزشي)

ليست ارائه دروس رشته  علوم سياسي

ليست ارائه دروس رشته  كارداني كتابداري(مخصوص وروديهاي نيمسال اول 79-78 به بعد) 

ليست ارائه دروس رشته  كارشناسي كتابداري

ليست ارائه دروس رشته  مترجمي زبان انگليسي

ليست ارائه دروس رشته  مددكاري اجتماعي

ليست ارائه دروس رشته  مديريت بازرگاني

ليست ارائه دروس رشته  مديريت جهانگردي

ليست ارائه دروس رشته  مديريت دولتي

ليست ارائه دروس رشته  مديريت صنعتي

ليست ارائه دروس رشته  هنر اسلامي- گرايش نگارگري


ليست ارائه دروس 9ترمه علوم پايه :

برنامه 9 ترمه رشته آمار

برنامه 9 ترمه رشته رياضي (گرايش كاربردي)

برنامه 9 ترمه رشته رياضي (گرايش محض)

برنامه 9 ترمه رشته زمين شناسي (محض)

برنامه 9 ترمه رشته زمين شناسي كاربردي

برنامه 9 ترمه رشته زيست شناسي (علوم گياهي)

برنامه 9 ترمه رشته زيست شناسي (گرايش عمومي)

برنامه 9 ترمه رشته شيمي (گرايش كاربري)

برنامه 9 ترمه رشته شيمي (گرايش محض)

برنامه 9 ترمه رشته علوم كامپيوتر

برنامه 9 ترمه رشته فيزيك (گرايش اتمي)

برنامه 9 ترمه رشته فيزيك (گرايش حالت جامد)

برنامه 9 ترمه رشته فيزيك (گرايش هسته اي)

برنامه 9 ترمه رشته مهندسي صنايع (وروديهاي قبل از سال تحصيلي87-86 )

برنامه 9 ترمه رشته مهندسي فناوري اطلاعات

برنامه 9 ترمه رشته مهندسي كامپيوتر (گرايش نرم افزار)

برنامه 9 ترمه رشته مهندسي كشاورزي (اقتصاد كشاورزي)

      برنامه 9 ترمه رشته مهندسي معماري

  
     
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما