فهرست عناوين پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكترا

« عنوان پايان نامه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد رشته زبان و ادبيات فارسي »

v       احوال و آثار خواجه احمد يسوي همراه با ترجمه ديوان حكمت

v       اخلاق در سروده هاي زرتشت

v       اخلاق در هفت اورنگ و بهارستان جامي با آموزه هايي از مفاهيم ديني

v       اخلاق و گزاره هاي اخلاقي در ديوان خواجو و مقايسه با كيمياي سعادت

v       آداب و سلوك و رياضت در متون نثر عرفاني با تعيين محدوده قرن

v       ادب اعتراض (پايداري ) در ديوان حافظ

v       ادب اعتراض در شعر خاقاني

v       ادبيات پايداري در شعر شاعران پارسي گوي گيلان

v       ادبيات خواف

v       ادبيات شفاهي و فرهنگ عامه و فولكلور مردم جهرم

v       ارتباط بين درد و رنج با ماندگاري آثار ادبي با تاكيد آثار خيام، مولانا و حافظ

v       آرمانشهر (مدينه فاضله ) در آثار ناصر خسرو

v       آرمانشهر در بوستان سعدي و ديوان محمود عقاد

v       آزادي و وطن دوستي در اشعار شاملو،اخوان و كسرايي

v       اساطير در نمايشنامه هاي بهرام بيضايي

v       استخراج و بررسي عناصر فرهنگ و لغات و اصطلاحات و تعبيرات خراساني در مجموعه اشعار مهدي اخوان ثالث

v       استعاره در ديوان امير معزي

v       استفاده مولوي از اصطلاحات علمي رايج زمان خود در رمز سازيهاي عرفاني در مثنوي

v       اسطوره هاي مذهبي در داستان ها و افسانه هاي ايل قشقايي

v       آسيب شناسي شعر امروز دشتستان

v       اصطلاحات هنرهاي سنتي در آثار شعراي سبك هندي با تكيه بر ديوان صائب

v       اقتبا سا ت و تلميحا ت قرآني در ديوان جامي

v       امثال و حكم در خمسه خواجوي كرماني

v       آموزه هاي اخلاقي در اشعار طاهره صفارزاده

v       آموزه هاي اخلاقي در ديوان صا ئب

v       آموزه هاي اخلاقي در ديوان ملك الشعراي بهار

v       اميدواري و نوميدي در شعر معاصر با تكيه بر اشعار ابتهاج

v       انديشه هاي اجتماعي و فرهنگي در شعر ژاله قائم مقامي

v       انسان شنا سي در مر صادالعبا د و تمهيدات

v       انسان كامل در آثار مولوي و نجم الدين رازي با تاكيد برمر صاد العباد

v    انعكاس مدح و رثاء اهل بيت در اشعار سرايندگان ايراني اهل سنت (تا پايان قرن هشتم هجري قمري با تكيه بر خاقاني، مولوي، سعدي و حافظ)

v       انعكاس هند در آثار سهراب سپهري،صادق هدايت و جلال آل احمد

v       انواع  تشبيه در ديوان منوچهري(گونه هاي مانندگي در چكامه هاي منوچهري)

v       ايران و ايران دوستي در شعر شاعران عصر مشروطه (بهار،اديب الممالك،دهخدا)

v       باز تاب جنگ هاي ايران و روس در شعر دوره قاجار

v       باز تاب مسائل اجتماعي _ سياسي عصر مغول در اشعار انتقادي سيف فرغاني

v       باز تاب مسائل سياسي و اجتماعي در آثار قائم مقام فراهاني

v       باز خواني مقالات شمس تبريزي با رويكردي بر ادبيات پست مدرن و جريان سيال ذ هن

v       باز خواني،تصحيح،تعليق وتهيه فهارس نسخه خطي ديوان مشتاقي نائيني

v       باز خواني، تصحيح و تعليق نسخه خطي خواص الآيات و السور

v       باز خواني، تصحيح و تعليق نسخه منحصر به فرد مجموعه بحر العلوم سدهي

v       باز خواني، تصحيح و مقابله مجموعه خطي مثنوي شوريه ملا احمد ارسنجاني

v       باز خواني، تصحيح و مقابله نسخه خطي رساله عرض علامه جلال الدين دواني

v       باز كاوي و تحليل اشارات اساطيري ،حماسي،تاريخي و ...در اشعار ا.بامداد

v       بازخواني ،تصحيح و تعليقات نسخه خطي لوامع انوار القلوب و جوامع اسرار المحب و المحبوب از شيدله البغدادي متوفاي 494ق

v       بازخواني وشرح ومقابله مجموعه خطي بال مرصع از ابوالمفاخري رازي وگزارشات آن

v       بازخواني، تصحيح ومقابله نسخه خطي فرهنگ تحفه الاحباب حافظ اوبهي

v    بازخواني،تصحيح ،تعليقات، تهيه فهارس نسخه منحصربفرد اسطر غيبيه(شرح اسماء الحسني) از محمد بين شيخ علي بيدوازي رشيداسفرايني 871 هجري قمري

v       باورهاي فرهنگي واجتماعي در شعر مهرداد اوستا

v       بايد ها  و نبايد هاي مثنوي

v       بحث استعاره و بررسي آن در قصايد خا قا ني

v       بحث و بررسي نيمه نخست كتاب محجوب القلوب (تا پايان باب سوم)

v       بديع در هفت پيكر نظا مي

v       بررسي  تطبيقي زبان و تفكر جبران خليل جبران و سهراب سپهري

v       بررسي  صنايع بديعي و بيان در شعر نيما يوشيج

v       بررسي انواع استعا ره در شش دفتر مثنوي معنوي

v       بررسي ايماژهاي عقل وعشق در منطق الطير، الهي نامه ومثنوي مولانا

v       بررسي تا ثير ترجمه كتب بر نثر معاصر ايران از دوره مشروطيت1285تا سال 1320

v       بررسي تحليلي آثارمقلدان سعدي

v       بررسي تحليلي ادبيات منظوم دوره بيداري

v       بررسي تحليلي اوزان عروضي از شعر كلاسيك به شعر نو

v       بررسي تطبيقي انديشه غاده السمان و فروغ فرخزاد

v       بررسي تطبيقي عرفان معاصر(شاخه هندي) در آثار ترجمعه با عرفان مولانا در دفتر اول مثنوي

v       بررسي تطبيقي عقايد وآراي تربيتي در قابوسنامه و گلستان

v       بررسي تلميح در كليات ديوان  شمس ( غزل 1000- 2000 )

v       بررسي جنبه هاي ادبي و فرهنگي و اجتماعي سفرنامه هاي بيگانگان در نيمه اول عهد قاجار راجع به ايران

v       بررسي رابطه جسم و روح در مثنوي مولوي

v       بررسي رمانتيسم در ساختار و محتواي شعر فريدون مشيري

v       بررسي زيبايي شناسي اشعار نادر نادرپور

v       بررسي سا ختاري واژه هاي عمومي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي

v       بررسي سفر نامه هاي غير ايرا نيان  در نيمه دوم عهد قاجار  راجع به ايران

v       بررسي شعر سپيد از سال 1370 تا سال 1380

v       بررسي صوري و طبقه بندي مفاهيم و موضوعات معارف بهاء ولد، فيه مافيه معارف سلطان ولد

v       بررسي عناصر فرهنگي و  اجتماعي در ديوان پروين اعتصامي

v       بررسي فرهنگ عامه در ديوان انوري

v       بررسي فرهنگ وآداب ورسوم عامه درمنطقه بستك

v       بررسي مقايسه مفهوم عشق در رساله ابن سينا و مثنوي مولوي

v       بررسي و تحليل ادبيات منظوم كارگري از سال1320تا 1332ه.ش

v       بررسي و تحليل استعارات موجود در پانصد غزل از غزليات شمس مولانا(1000-501 )

v       بررسي و تحليل استعارات موجود در پانصد غزل ازغزليات شمس مولانا (1-500 )

v       بررسي و تحليل ايهام در شعر صائب

v       بررسي و تحليلي از مرگ اختياري در مثنوي

v       بررسي وتحليل«پيمان الست» درآثار شاعران شاخص سبك عراقي وهندي

v       بررسي ويرايش و نگارش و نقدآن در فارسي معاصر

v       بررسي ويژگي هاي سبكي ( زبان و ادب ) در شعر دكتر شفيعي كد كني

v       بررسي ، شرح و گردآوري تمثيلات غزليات صائب تبريزي جلد اول

v       بررسي ،تحليل و نقد مفهوم جبر و اختيار در متون منثور عرفاني(با تاكيد بر آثار احمد غزالي ،عين القضاه همداني،روزبهان بقلي

v       بررسي آثار تغزلي شاعران نيمايي با تاكيد بر پنج شاعر (اخوان ،سپهري، نيما،فروغ و شاملو)

v       بررسي ادبيات تطبيقي در آثار پژوهشي دكتر اسلامي ندوشن

v       بررسي استعاره در غزليات شمس (غزاهاي 3000-2500)

v       بررسي اندرز در مثنوي معنوي و مقايسه آن با اندرز نامه هاي پيش از اسلام

v       بررسي انديشه هاي مشترك خيام و فروغ فرخزاد

v       بررسي انواع "را" و معاني آن در كليات سعدي

v       بررسي انواع معاني و مفاهيم ادبي در منظومه هاي عاشقانه نظامي

v       بررسي باورهاي عاميانه در ادبيات داستاني معاصر(با تاكيد بر اثار جمالزاده،هدايت،آل احمد،بزرگ علوي و ابراهيم گلستان)

v       بررسي بن مايه هاي مكتب واسوخت در غزليات جامي

v       بررسي تشبيه در غزليات سيف فرغاني

v       بررسي تصوير در آثار روزبهان بقلي با تكيه بر عبهر العاشقين و كشف الاسرار

v       بررسي تطبيقي  جايگاه مرغان در غزليات شمس و غزليات عطار (با نگاهي به منطق الطير عطار)

v       بررسي تطبيقي آشنايي زدايي در كليله و د منه فارسي و متن عربي ابن مقفع

v       بررسي تطبيقي داستانهاي مصطفي مستور و ريموند كارور

v       بررسي تطبيقي صنعت تمثيل در حديقه سنايي و مثنوي

v       بررسي تلميح در ديوان غزليات شمس (استخراج فرهنگ تلميحات از غزل 1-1000 )

v       بررسي تلميح در قصا يدخواجوي كرماني

v       بررسي تلميح در كليات شمس تبريزي (از غزل 2000- 3000)

v       بررسي جايگاه هويت ملي و ديني در شعر كودك بعد از انقلاب اسلامي

v       بررسي جنبه هاي جامعه شناختي تاريخ بيهقي

v       بررسي جنبه هاي روانشناختي ديوان خاقاني

v       بررسي داستان اردشير در شاهنامه و مقايسه آن با مهمترين متون تاريخي

v       بررسي ديوان داراب افسر بختياري(از ديدگاهزيباشناسي و ساختار زباني)

v       بررسي رباعي معاصر

v       بررسي رهيافت هاي سه گانه تشبيه،تنزيه،امربين الامرين در متون منثور عرفاني (تمهيدات،فيه مافيه،سوانح العشاق ،شرح شطحيات)

v       بررسي زبان و تصوير در اشعار مفتون اميني

v       بررسي زبانشناختي اشعار سيمين بهبهاني بر اساس نظريه ياكوبسن

v       بررسي زيبا شناسانه اشعار قاآني شيرازي

v       بررسي زيبا شناسي اشعار پشيمان گيلاني و تاثير پذيري او از سبك هندي

v       بررسي ساختار خاطره نويسي دفاع مقدس

v       بررسي سايه در شعر شاعران برجسته معاصر (فروغ فرخزاد ، سهراب سپهري و مهدي اخوان ثالث)

v       بررسي سبكي و محتوايي اخوانيات در شعر امروز (شهريار، شاملو،اخوان ، شفيعي كدكني، هوشنگ ابتهاج ، قيصر امين پور)

v       بررسي سبكي و محتوايي رمانهاي رضااميرخاني

v       بررسي سفر شعراي بزرگ شعر كلاسيك و بازتاب اين سفرها در شعر انها

v       بررسي سوگ نامه هاي ادبي در سروده هاي چند شاعر معاصر(اخوان ثالث،احمد شاملو،مهرداد اوستا، فروغ فرخزاد،سيمين بهبهاني)

v       بررسي شاخص هاي داستان نو در تذكره اوليا

v       بررسي شگردهاي زباني و ادبي جمال زاده

v       بررسي شيوه تصوير پردازي در بهمن نامه حكيم ايران شاه

v       بررسي صفات آدمي در آثار عرفاني عطار و عراقي

v       بررسي صور خيال در اشعار قيصر امين پور

v       بررسي صور خيال در اشعار هلالي جغتايي

v       بررسي صور خيال در ديوان فلكي شرواني

v       بررسي صور خيال در ديوان نظام الدين محمود قمر اصفهاني

v       بررسي طبقات اجتماعي در شاهنامه

v       بررسي طنز در اثار جمال زاده

v       بررسي طنز در آثار دهخدا

v       بررسي عشق در ليلي و مجنون نظامي و Romeo& Juliet شكسپير

v       بررسي عشق و معرفت در منطق الطير عطار و مخزن الاسرار نظامي

v       بررسي عناصر داستان در رمان هاي مندني پورو معروفي(زاويه ديد،شخصيت،درونمايه)

v       بررسي عناصر فرهنگ عامه در مثنوي هاي عطار

v       بررسي عناصر فرهنگي ، اجتماعي در دفتر سوم مثنوي

v       بررسي عناصر فرهنگي ،اجتماعي در دوره غزنويان(با رويكردي بر تاريخ بيهقي،قابوسنامه و سياستنامه)

v       بررسي عناصر فرهنگي اجتماعي در دفتر اول مثنوي

v       بررسي عناصر فرهنگي اجتماعي در دفتر چهارم مثنوي

v       بررسي عناصر فرهنگي اجتماعي در دفتر دوم مثنوي

v       بررسي عناصر فرهنگي و اجتماعي در دفتر پنجم مثنوي

v       بررسي عناصر معماري و شهر سازي در ادبيات عصر غزنوي (تاريخ بيهقي و سياست نامه و قابوس نامه)

v       بررسي عنلصر فرهنگي ايران قبل از اسلام در ديوان خاقاني

v       بررسي غزل هاي سعدي از ديدگاه معاني(كلاسيك،معني شناسي جديد)

v       بررسي فرهنگ تشبيهات در مختار نامه عطار نيشابوري

v       بررسي فرهنگ توصيفي مجلات ادبي گيلان از دوره مشروطه تا انقلاب اسلامي

v       بررسي فرهنگ عامه و فولكلور شمال فارس با تكيه بر شهرستان مرو دشت و روستاهاي آن

v       بررسي فرهنگ مردم و ادبيات عامه در آثار احمد محمود و بزرگ علوي

v       بررسي مضامين اجتماعي ،فرهنگي ابن يمين فريومدي

v       بررسي مضامين اشعار كليم كاشاني

v       بررسي مقايسه اي توصيف صبح در شاهنامه فردوسي و قصايد خاقاني (با نظري بر بخش پهلواني نامور نامه و ده قصيده از خاقاني شرواني)

v       بررسي منظومه مهر و مشتري بر پايه علم بيان

v       بررسي موسيقي شعر ديوان قاسم انوار

v       بررسي موضوع درد و رنج در آثار شاعران دوره هاي اول تا قرن هفتم هجري و دلايل آن

v       بررسي نظريه هاي تربيتي در قابوس نامه

v       بررسي نمادهاي تقدس و ستودگي

v       بررسي نهاد خا نواده در شاهنامه فردوسي

v       بررسي هفت وادي عرفان در منظومه هاي عطار نيشابوري(منطق الطير،الهي نامه،،مصيبت نامه)

v       بررسي و پژوهش فرهنگ و ادبيات شفاهي مردم بوانات

v       بررسي و تحليل ااصطلاحات عرفاني ديوان شاه نعمت اله ولي

v       بررسي و تحليل اشترتكات فكري در اشعار شاعران سبك آذر بايجاني(خاقاني ،نظامي،ابوالعلاي گنجوي، فلكي شرواني)

v       بررسي و تحليل اشعار سياوش كسرايي

v       بررسي و تحليل ايهام در غزليات خلاق المعاني خواجوي كرماني

v       بررسي و تحليل تشبيه بر مبناي قصايد مسعود سعد سلمان

v       بررسي و تحليل تطبيقي درد و رنج در مجموعه آثار منثور جلال الدين محمد بلخي و شمس تبريزي(درد و رنج در نگاه شمس تبريزي و مولوي)

v       بررسي و تحليل درونمايه و پيام شعر فارسي پس از دفاع مقدس

v       بررسي و تحليل ديوان منوچهر آتشي (موضوعي _ زباني)

v       بررسي و تحليل رفتارها و عملكردهاي اشخا ص مختلف در مثنوي

v       بررسي و تحليل روش پژوهشي دكتر معين

v       بررسي و تحليل زبان از نظر ساختار دستوري در تمهيدات عين القضات همداني

v       بررسي و تحليل شعر انقلاب در سروده هاي دكتر غلامرضا رحمدل

v       بررسي و تحليل عناصرداستان در آثار گلي ترقي(زاويه ديد،زبان،درون مايه)

v       بررسي و تحليل محتوايي آثار احمد محمود

v       بررسي و طبقه بندي موضوعي فضايل و رذايل اخلاقي در مثنوي معنوي مولوي(دفتر اول و دوم)

v       بررسي و طبقه بندي موضوعي فضايل و رذايل اخلاقي در مثنوي معنوي مولوي(دفتر پنجم و ششم)

v       بررسي و مقايسه آرايه تمثيل در ديوان خاقاني و اشعار نظامي

v       بررسي و مقايسه ساختاري و محتوايي تمهيدات و مرصادالعباد

v       بررسي و نقد اساطير در اشعار احمد شاملو

v       بررسي و نقد متون غير كلامي كتا بهاي فارسي "بخوانيم"دوره تحصيلات ابتدايي

v       بررسي واژه رنگ در 3 دفتر نخست مثنوي مولوي

v       بررسي ويژگي هاي زباني و بلاغي شعر لري (استان كهكيلويه و بوير احمد)

v       بلاغت در آثار منظوم فارسي حكيم سبزواري

v       بن مايه هاي اساطيري و آئيني در رسائل شيخ اشراق

v       بن مايه هاي جامعه شناختي قابوسنامه و سياستنامه

v       بيان در غزليات فارسي شهريار

v       بيان و بديع در اشعار رهي معيري

v       بيان در ديوان شاه نعمت اله ولي

v       بيان در ديوان كما ل خجندي

v       بيان در مصيبت نامه عطار

v       پرندگان و كاركرد اساطيري آنها در شاهنامه

v       پژوهش در باره خاطرات ادبي از كودتاي 28 مرداد 1332 ه.ش تا سال 1357 ه.ش

v       پژوهشي در شخصيت هاي حماسي آثار منظوم(برجسته) سبك عراقي

v       پژوهشي درادبيات و فرهنگ عاميانه شهرستان هاي بوشهر ، تنگستان و دشتستان

v       پژوهشي در ادب اورامي با تكيه بر دفتر سرانجام

v       پژوهشي در باره ديو در روايات حماسي-اساطيري ايران (با محوريت اوستا،متون پهلوي،شاهنامه،گرشاسب نامه و فرامرز نامه)

v       پژوهشي در صور خيال گرشاسب نامه

v       پيشگويي در گرشاسبنامه

v       تا ثير سبك خراساني در شعر اخوان ثا لث

v       تاثير اشعار رمانتيك فريدون توللي بر اشعار فروغ فرخزاد و نادر نادر پور

v       تاثير پذيري 5 تن از شاعران معاصر (نصرالله مرداني ، حميد سبزواري ، گرمارودي، حسيني ، علي معلم)از قران كريم و معصومين

v       تاثير پذيري تفاسير فارسي (با تكيه بر تفاسير ادبي) از روايات جعلي و اسرائيليات و بررسي علل آن

v       تاثير پذيري شاهنامه فردوسي بر گويش لري مردم كهكيلويه (در حوزه زبان: واژگان، ضرب المثل،داستانهاي عاميانه)

v       تاثير پذيري شهريار در غزليات فارسي از حافظ

v       تاثير شعر اخوان ثالث بر شعر معاصر ( با بررسي استشهادي تاثير ذهن و زبان اخوان بر اشعار اسماعيل خويي و نعمت ميرزازاده )

v       تاثيرآراي اشراقي سهروردي بر مثنوي معنوي مولوي

v       تاويل درست از ديدگاه مولوي در مثنوي

v       تجلي انسان آرماني در بوستان سعدي

v       تجلي بيان در توصيف طلوع و غروب آفتاب در سبك عراقي

v       تجلي تشبيه و مبالغه در شعر عاشورايي معاصر

v       تجلي مكتب هاي ادبي در شعر شاملو

v       تحقيق در احوال و آثار و آراي سهل بن عبدالله تستري

v       تحقيق در قصايد و قطعات و مثنويهاي ديوان لستاداميري فيروز كوهي

v       تحقيق و بررسي آثار مجتبي مينوي

v       تحقيق و بررسي يوسف و زليخاي جامي و مقايسه با تفسير عرفاني سوره يوسف(املاي احمدبن محمدبن زيد طوسي)

v       تحقيق و تصحيح نسخه خطي قصايد ،قطعات و رباعيات شمس الدين محمد كاتبي نيشابوري (ترشيزي)

v       تحليل افكار-اشعار-و آثار ميرزادة عشقي

v       تحليل خوابهاي شاهنامه

v       تحليل و بررسي عشق در شاهنامه

v       تحليل و نقد ابهامات موجود در شروح مخزن الاسرار حيم نظامي

v       تحليل اشعار عربي ابن يمين فريومدي از نظر لغوي و ادبي

v       تحليل اغراض زيبا شناختي و ثانويه استفهام در غزل سعدي

v       تحليل توصيفات بزمي در پنج گنج نظامي

v       تحليل داستان هاي ال احمد بر اساس نظريه زيبا شناختي انتقادي

v       تحليل رابطه آراي سهروردي (شيخ اشراق)بر آثار عطار با تاكيد بر منطق الطير و مصيبت نامه

v       تحليل رفتارهاي اشخاص در مثنوي

v       تحليل زيبايي شناختي التوسل الي الترسل بهاءالدين بغدادي با تكيه بر استعاره

v       تحليل ساختار داستاني منظومه زهره و طاهير و مقايسه آن با منظومه هاي عاشقانه نظامي

v       تحليل ساختار ومحتوايي شعر نو (كرمانجي)كردي شمال خراسان

v       تحليل ساختاري اشعار پروين اعتصامي

v       تحليل ساختاري چيستانهاي زبان گيلكي

v       تحليل ساختاري داستانهاي كوتاه امير حسن چهل تن

v       تحليل عناصر اسطوره و حماسه در شعر شاعران بعداز انقلاب:قيصر امين پور ، حسن حسيني ،سلمان هراتي،علي معلم

v       تحليل عناصر و مولفه هاي ادبيات داستاني پس از انقلاب اثار دهقان ، بني عامري،حافظ خياوي ،چهل تن ،معروفي و ابوتراب خسروي

v       تحليل مولفه هاي ملي و ديني در مجموعه اشعار فريدون مشيري

v       تحليل هبوط در متون منثور عرفاني تا قرن ششم

v       تحليل و بررسي توصيفات بزمي در ديوان خاقاني

v       تحليل و بررسي شاعران روزنامه اي و شعر آنها از سال 1320-1332

v       تحليل و بررسي نقش ادب در متون برجسته عرفاني با تكيه بر كتاب هاي كشف المحجوب ، مرصادالعبادو مصباح الهدايه

v       تحليل و شناخت شخصيت هاي حكايات گلستان سعدي و تبيين پيشينه تاريخي و اجتماعي آنها

v       تحليل و نقد تطبيقي وجوه تراژيك زندگي در غزليات سعدي و حافظ

v       تحليلي بر ترجيعات و تركيبات در ديوان خاقاني شرواني

v       ترجمه و تحقيق گالامثال ابن قسيم جوزيه

v       تشبيه  در ديوان كمال الدين اسماعيل اصفهاني

v       تشبيه در غزليات خواجوي كرماني

v       تشبيه در غزليات و قصائد صفاي اصفهاني

v       تصحيح گلشن توحيد

v       تصحيح نسخه خطي سلسله العارفين و تذ كره ا لصديقين

v       تصحيح نسخه خطي مثنوي عاشقانه«خورشيد و مهپاره»

v       تصحيح نسخه خطي مجمع الفوا ئد از عبد الله جوهري تبريزي

v       تصحيح انتقادي ، تحقيق و تهيه فهارس گوناگون ديوان ماني شيرازي

v       تصحيح انتقادي ديوان شعر رضا قلي خان هدايت

v       تصحيح انتقادي مثنوي انصاف نامه اثر ميرزا اسماعيل ثابت تبريزي

v       تصحيح منظومه نل و دمن بر اساس سه نسخه خطي

v       تصحيح نسخه خطي اخلاق شاهي مقاله اول شفايي كاشاني

v       تصحيح نسخه خطي حج العاشقين

v       تصحيح نسخه خطي حديقه القدس و روضه الانس

v       تصحيح نسخه خطي ديوان استخري

v       تصحيح نسخه خطي ديوان اكبر اصفهاني

v       تصحيح و تحشيه بخش سوم منظومه "اوج كليسا"

v       تصحيح و تحشيه دستور العمل

v       تصحيح و تحقيق بخش سوم نسخه خطي جامع القصص

v       تصحيح و تحقيق نسخه خطي انيس العا قلين

v       تصحيح و تحقيق نسخه خطي غزوات حيدري از ميرزا ابو طالب

v    تصحيح و تحقيق نسخه منحصر به فرد خطي جامع القصص ابن ابوالحسن واعظ (از يوشع صفحه 108تا مولود حضرت رسول اكرم (ص)صفحه 191)

v    تصحيح و تحقيق نسخه منحصر به فرد خطي جامع القصص ابو ابوالحسن واعظ داستان حضرت يوسف (ع) تا پايان داستان حضرت موسي (ع) 0(ص 1تا 109)

v       تصحيح و توضيح منظومه سي نامه (محب و محبوب) كاتبي ترشيزي نيشابوري

v       تصحيح و نقد و تحليل ديوان سيناي كروني

v       تصوير آسمان در قصايد خاقاني

v       تطبيق ضرب المثل هاي مازندراني با ضرب المثل هاي فارسي

v       تعليم و تربيت در مرزبان نامه

v       تقابل و تعامل پدران و پسران در شاهنامه فردوسي

v       توصيف در تاريخ بيهقي

v       توصيف و تصوير وطن در شعر فرخي يدي ،ميرزاده عشقي، ايرج ميرزا و دهخدا

v       جايگاه ادبي ابو علي سينا در شعر  نثر فارسي

v       جايگاه ترانه سرايي در شعر فارسي معاصر

v       جايگاه فيلمنامه نويسي در ادبيات معاصر

v       جلوه هاي بيان  در جلد اول تاريخ جهانگشاي جويني

v       جلوه هاي بيان در تاريخ جهانگشاي جويني(جلد2)

v       جلوه هاي عرفان  و تصوف در ديوان سيف فرغاني

v    جلوه هاي ادبيات پايداري در سروده هاي چند شاعر مازندراني(سلمان هراتي،مصطفي علي پور،شعبان كرمدخت،هادي سعيدي كياسريري،جليل قيصري و....)

v       جلوه هاي بندگي در شعر بيدل

v       جلوه هاي زبان حماسي در شعر شاعران شاخص دربار غزنوي (فرخي،عنصري،منوچهري)

v       جلوه هاي طبيعت در اشعار فرخي سيستاني

v       جلوه هاي طبيعت درديوان خواجوي كرماني

v       جلوه هاي قرآني در حديقه الحقيقه سنايي

v       جنبه هاي زيبا شنا سي شعر كودك و نوجوان (با تكيه بر آثار محمود كيا نوش و ناصر كشاورز )

v       جنگ در بخش پهلواني شاهنامه فردوسي

v       جهان بيني فلسفي بابا افضل كاشاني

v       چهره حضرت موسي (ع) ذر امهات متون نظم فارسي تا قرن هشتم

v       حكمت در ديوان ناصر خسرو و ميزانتاثير پذيري او از نهج البلاغه

v       خدمات متقابل ادبيات و روزنامه همشهري

v       خود شيفتگي در ديوان شاعران سبك عراقي (سنايي، عطار، كمال الدين اسماعيل،مولوي،عراقي،سعدي،خواجوي كرماني و حافظ )

v       خورشيد و نمادهاي آن در ادبيات پيش از اسلام تا قرن هفتم هجري

v       داستان پيامبران، فرشتگان و عرفا در مقالات شمس و تحليل و تفسير آن

v       درآمدي بر آراء و افكار مشترك در كيمياي سعادت و مثنوي مولانا

v       دل ونفس در متون عرفاني با تكيه بر متون محوري قرن هفتم

v       دنيا و دنيا طلبا ن و مقايسه تطبيقي آن دو در مثنوي مولانا و ديوان حافظ

v       ذهن زيبا و زبان زيبا (بررسي الگوهاي ساخت واژه و تركيب در هزار غزل نخست كليات شمس)

v       ذهن و زبان قيصر امين پور

v       رابطه طنز با سياست در نثر نويسندگان از سال 1300-1320

v       رابطه طنز با سياست در نثر نويسندگان دوره مشروطيت از سال 1285-1300هجري شمسي

v       رابطه طنز با سياست در نثر نويسندگان دوره مشروطيت از سال1320-1332هجري شمسي

v       رابطه كاركرد زباني با تيپ هاي شخصيتي داستان هاي جمال زاده

v       ره آورد دفتر اول و دوم مثنوي براي دنياي امروز

v       روانشناسي عناصر وحي ،الهام،كرامت ،رويا و خواب در گلشن راز شرح لاهيجي (بر پايه يونگ )

v       رويارويي نيكان و بدان در شاهنامه فردوسي

v       ريخت شناسي قصه ها و افسانه هاي بومي استان بوشهر

v       ريخت شناسي مقامات حميدي

v       زبان و ادبيات فارسي در طرح و نقش فرش ايراني

v       زرتشت گرايي در آثار اخوان ثا لث

v       زمينه و زبان حماسي در اشعار شاملو

v       زن ايراني به روايت سفرنامه هاي ايراني و غير ايراني در دوره صفويه

v       زندگي و آثار سيد محمد طاهر هاشمي شافعي

v       زندگي و آثار و افكار كاشفي سبزواري با تكيه بر تحقيق در لب لباب و ارجاع ابيات مثنوي مولوي

v       زندگي و مرگ در آفاق فكري سهراب سپهري

v       زيبا شناسي عيوب كلام در شعر معاصر با تاكيد بر اشعار نيما و احمد شاملو

v       زيبايي شنا سي و سبك شعر اوحدي مراغه اي در مثنوي جا م جم

v       زيبا يي شنا سي (فنون بديعي ) در نفثه المصدور

v       زيبا يي شنا سي و خلاقيت در شعر شعراي نوجوان

v       زيبايي شناسي اشعار مهدي اخوان ثالث (م.اميد)

v       سبك شناسي تاريخ طبرستان

v       سبك و سا ختا ر درونمايه اي آثار داستاني جلال آل احمد

v       سرچشمه هاي زيبايي شناختي در آثار چهار شاعر معاصر با تكيه برآخرين ده عمر شاعري

v       سفرهاي آفاقي و تاثير آن در تحول روحاني عرفا بر اساس متون بر جسته قرن پنجم تا پايان قرن هفتم

v       سنت گرايي در شعر اخوان ثالث

v       سنت و نو گرايي در اشعار اقبال لاهوري

v    سيري در آثار وافكار اكابر صوفيه در باب ابليس(با تاكيد بر طواسين حلاج، امهات آثار عطار، نامه ها و تمهيدات عين القضات همداني و نيز مثنوي معنوي رساله العشق احمد غزالي)

v       سيماي  جامعه در كليات شمس

v       سيماي پيرو خا ستگاه آن در گروههاي مختلف تصوف اسلامي

v       سير تكويني اشعار

v       سيري در انديشه هاي نصرت رحماني

v       سيماي پيامبران در ديوان صائب جلد 2،1و3

v       سيماي جامعه در كليات اوحدي

v       سيماي زن در آثار پري نوش صنيعي

v       سيماي زن در داستانهاي اجتماعي ادب فارسي در فاصله سالهاي 1300-1320

v       سيماي طبيعت ، انسان و جامعه در اشعار نيما يوشيج

v       سيماي كودك در اشعار حماسي با تكيه بر شاهنامه و گرشاسبنامه

v       شاعران كرد پارسي گوي از سال 1340 به بعد

v       شب و وابسته هاي آن در شاهنامه

v       شخصيت پردازي در ادبيات داستاني (قصه) كودك گروه ج

v       شخصيت پردازي در رمان هاي زويا پيرزاد،سپيده شاملو،فريبا وفي

v       شخصيت پردازي در يك رمان و دو مجموعه كوتاه از منبژه رواني پور

v       شخصيت پردازي زن در منطق الطير، حديقه الحقيقه و مثنوي معنوي

v       شخصيت پردازي و قهرمان پروري در تاريخ بيهقي

v       شخصيت شناسي در ديوان حافظ(بررسي مفاهيم ساختاري ديوان حافظ با تكيه برشخصيت ها )

v       شرح ،ترجمه و تركيب ابيات عربي ديوان نير تبريزي

v       شرح اصطلاحات عرفاني ديوان امام خميني(ره)

v       شرح زندگاني و سبك شعري شاعران معاصر  شهرستان مرند

v       شرح زندگي و آپار شرفكندي

v       شرح مشكلات منشآت ميبدي(همراه با ترجمه نامه هاي عربي و اشاره به نكات ادبي)

v       شرح مشكلات و اصطلاحات ديوان سيد حسن غزنوي

v       شرح و بررسي شخصيت كيخسرو در اساطير ايران

v       شرح و بررسي مجالس پنج گانه و نصيحه الملوك  سعدي

v       شرح و توضيح اشارات ،تلميحات و تمثيلات در ديوان شعر كليم كاشاني

v       شرح و توضيح اعلام و مشكلات تاريخ شرف الدين علي يزدي

v       شرح و توضيح تلميحات فهلويات جنوب ايران با تكيه بر آثار نادم، مفتون و فايز دشتستاني

v       شرح و توضيح تلميحات و تمثيلات در ديوان و جلاير نامه قائم مقام فراهاني

v       شرح و توضيح تلميحات و تمثيلات و اعلام ديوان اديب الممالك  فراهاني

v       شرح و توضيح لطيف هاي غيبي

v       شرح و توضيح مثنوي هاي كمال نامه و روضه الانوار خواجوي كرماني شامل معني واژه ها، شرح ابيات و شرح اعلام آرايه هاي ادبي

v       شرح و توضيح مثنوي هاي هماي و همايون و گوهر نامه خواجوي كرماني شامل معني واژه ها، شرح ابيات و شرح اعلام نكات ادبي

v       شرح وبررسي تحليلي تحفه العراقين خاقاني

v       شرحي تحليلي بر مثنوي گنجينه الاسرا عمان ساماني

v       شعر سياه در اشعار شاعران معاصر با تكيه بر اشعار فروغ فرخزاد و نصرت رحماني

v       شكل شناسي داراب نامه طرسوسي

v       شكل شناسي در كوش نامه

v       شكل شناسي در گرشاسب نامه

v       شكل شناسي سمك عيار

v       شكل شناسي قصه هاي مخزن الاسرار نظامي

v       شكل شناسي هفت پيكر نظامي گنجه اي

v       شگردهاي زباني طنز در لطليف الطوايف

v       شگردهاي زباني عمران صلاحي در طنز پردازي

v       شگردهاي هنري و زيبايي شناسانه در التفاصيل فريدون توللي

v       شگردهاي واژه سازي در تاريخ بيهقي

v       شهر و روستا (تعارض سنت و مدرنيسم در آثار غلامحسين ساعدي)

v       شيوه تصوير پردازي در برزونامه عطايي رازي

v       صادق هدايت و بررسي نگرش تراژيك در آثار او

v       صنايع و پيشه ها در شاهنامه فردوسي و سنجش با مهم ترين منابع پيش از آن

v       صور خيال در ديوان اميري فيروزكوهي

v       صور خيال در ديوان عمعق بخارايي

v       صور خيال (بيان)درغزليات (سياه مشق)هوشنگ ابتهاج (ه.ا.سايه)

v       صور خيال در اشعار دهخدا

v       صور خيال در اشعار موسوي گرمارودي (تشبيه،استعاره،كنايه)

v       صور خيال در دو اثر هوشنگ ابتهاج (ه.ا. سايه) (راهي و آهي-تاسيان)

v       صور خيال در ديوان عنصري

v       صور خيال در ديوان فياض لاهيجي

v       صور خيال در ديوان مفتقر

v       صور خيال در سلسله الذهب جامي

v       صور خيال در شعر فريدون مشيري

v       صور خيال در غزليات طالب آملي

v       صور خيال در مطلع الانوار دهلوي

v       ضرب المثلهاي تركمني ،بررسي موضوعي و تطبيقي آن با امثال وحكم دهخدا

v       طبقه بندي و تحليل طنز در مثنويهاي سنايي

v       طنز در اشعار اخوان ثالث

v       طنز در شعر كودك و نوجوان در سه دهه اخير

v       طنز و شگردهاي طنز پردازي در اثار عبيد زاكاني

v       طنز و مراتب آن در آ ثار كيو مرث  صابري فو مني ( گل آقا )

v       عشق در آثار عطار (الهي نامه ، اسرار نامه،منطق الطير)

v       علل رويكرد ميزان كاربرد عناصر طبيعت در شعر شهريار

v       عناصر اجتماعي در النهايه شيخ طوسي

v       عناصر بومي در شعر امير پازواري

v       عناصر حماسي در اشعار مهدي اخوان ثالث

v       عناصر حماسي و باستان گرايي در شعر دوره1330-1320

v       عناصر زرتشتي در شاهنامه فردوسي

v       عناصر فرهنگ عامه در سند باد نامه

v       عناصر فرهنگ عامه در كليات انوري

v       عناصر فرهنگي اجتماعي در ديوان عارف قزويني

v       عناصر فرهنگي و اجتماعي اروپا در سفرنامه هاي اروپايي ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه قاجار(1264-1324ه)

v       عناصر فرهنگي و اجتماعي در ديوان اشرف الدين حسيني(نسيم شمال)

v       عناصر فرهنگي و اجتماعي در ديوان بهار(ملك اشعراء)

v       عناصر فرهنگي و اجتماعي در آثار منثور مولانا

v       عناصر فرهنگي و اجتماعي در جلد اول جهانگشاي جويني

v       عناصر فرهنگي و اجتماعي در دفتر ششم مثنوي معنوي

v       عناصر فرهنگي و اجتماعي در ديوان اديب الممالك فراهاني

v       عناصر فرهنگي و اجتماعي در ديوان جمال الدين اصفهاني

v       عناصر فرهنگي و اجتماعي در ديوان كمال الدين اسماعيل اصفهاني

v       عناصر نمايشي در هفت پيكر نظامي

v       عوامل انتخاب بعضي اشعار در خوشنويسي ايراني

v       فرم شنا سي خسرو و شيرين نظامي

v       فرم شنا سي داستان هاي مرزبان نامه

v       فرم شناسي ( شخصيت پردازي) قصه حمزه نامه

v       فرم شناسي داستان هاي بريد السعاده ملطيوي

v       فرم شناسي داستانهاي اسكندر نامه نظامي (شرفنامه و اقبال نامه )

v       فرم شناسي داستانهاي طوطي نامه

v       فرم شناسي سام نامه خواجوي كرماني

v       فرم شناسي شهريار نامه عثمان مختاري

v       فرم شناسي مهر و مشتري

v       فرم شنلسي داستان فرامرز نامه

v       فرهنگ استعارات ختم الغرايب

v       فرهنگ اشارات و تلميحات در 50 قصيده ناصر خسرو

v       فرهنگ اشارات و تلميحات در ديوان ناصر خسرو(از قصيده 100-150)

v       فرهنگ اشارات و تلميحات در غزليات سنايي

v       فرهنگ اشارات و تلميحات در قصائد ناصر خسرو(از قصيده 200 تا پايان)

v       فرهنگ اصطلاحات ديواني در عصر صفوي

v       فرهنگ اصطلاحات ديواني كتاب شرح زندگاني من

v       فرهنگ اعلام صوفيه قرون 6-2

v       فرهنگ بسامدي دو سويه تفسير بصائر يميني

v       فرهنگ تشبيه  در دفتر جهارم مثنوي

v       فرهنگ تشبيه در ديوان شهريار

v       فرهنگ تشبيه در ديوان صادق سرمد

v       فرهنگ تشبيه در ديوان غزليات وصال شيرازي

v       فرهنگ تشبيهات اشعار شاعر شهير معاصر استاد نادر نادر پور

v       فرهنگ تشبيهات اشك معشوق حميدي شيرازي

v       فرهنگ تشبيهات بهار

v       فرهنگ تشبيهات ختم الغرائب خاقاني

v       فرهنگ تشبيهات خيالي بخارايي

v       فرهنگ تشبيهات در اشعار مجيرالدين بيلقاني

v       فرهنگ تشبيهات در اشعارناصر بخارايي

v       فرهنگ تشبيهات در ديوان ابن يمين

v       فرهنگ تشبيهات در ديوان اديب صابر

v       فرهنگ تشبيهات در ديوان ازرقي بر اساس مشبه

v       فرهنگ تشبيهات در ديوان اهلي شيرازي

v       فرهنگ تشبيهات در ديوان سيمين بهبهاني (طرح اين فرهنگ بر اساس مشبه است همراه با يك مقاله تحليلي

v       فرهنگ تشبيهات در ديوان عثمان مختاري

v       فرهنگ تشبيهات در ديوان قطران تبريزي

v       فرهنگ تشبيهات در ديوان نيما

v       فرهنگ تشبيهات در ديوان وصال شيرازي

v       فرهنگ تشبيهات در غزليات اميري فيروز كوهي

v       فرهنگ تشبيهات در قصائد جمال الدين محمدبن عبدالرزاق اصفهاني

v       فرهنگ تشبيهات در قصائد و غزليات قااني شيرازي

v       فرهنگ تشبيهات دفتر اول مثنوي

v       فرهنگ تشبيهات دفتر سوم مثنوي

v       فرهنگ تشبيهات ديوان امير معزي بر پايه مشبه

v       فرهنگ تشبيهات ديوان سليم تهراني

v       فرهنگ تشبيهات ديوان سنايي (4000بيت از بخش دوم قصائد)

v       فرهنگ تشبيهات ديوان شعر فرخي سيستاني

v       فرهنگ تشبيهات ديوان شوكت بخاري

v       فرهنگ تشبيهات ديوان صحبت لاري

v       فرهنگ تشبيهات ديوان صيدي تهراني

v       فرهنگ تشبيهات ديوان قوامي رازي

v       فرهنگ تشبيهات ديوان مختار غزنوي

v       فرهنگ تشبيهات عبدالواسع جبلي

v       فرهنگ تشبيهات غزليات خاقاني

v       فرهنگ تشبيهات فروغي بسطامي

v       فرهنگ تشبيهات قصائد وصال شيرازي

v       فرهنگ تشبيهات لامعي گرگاني

v       فرهنگ تشبيهات مثنوي هشت بهشت و مطلع الانوار امير خسرو دهلوي

v       فرهنگ تشبيهات منظومه ويس و رامين

v       فرهنگ تشبيهات و استعارات در ترجيعات و مقطعات و رباعيات سنايي

v       فرهنگ تشبيهات وحشي بافقي

v       فرهنگ تشبيهي اشعار امير هوشنگ ابتهاج(ه.ا.سايه)بر اساس كل اثار

v       فرهنگ تشبيهي در ديوان سنايي (غزليات)

v       فرهنگ تشبيهي ديوان سنايي (4000بيت از بخش نخست قصائد)

v       فرهنگ تشبيهي سيمين بهبهاني

v       فرهنگ تشبيهي منو چهر آتشي

v       فرهنگ تلميحات در ديوان صائب تبريزي

v       فرهنگ تلميحات قصائد سنايي

v       فرهنگ تلميحات در ختم الغرايب خاقاني

v       فرهنگ تلميحات در غزليات استاد اميري فيروز كوهي

v       فرهنگ تلميحات و اشارات در قصائد ناصر خسرو(از قصيده 200-150)

v       فرهنگ تلميحات و تمثيلات ديوان عمعق بخاري

v       فرهنگ زبان و ادبيات مردم ممسني

v       فرهنگ عامه لغات و تعبيرات در ديوان نسيم شمال

v       فرهنگ كنايات در دو جلد شاهنامه (چاپ مسكو )

v       فرهنگ كنايات در ديوان جامي (نيمه اول)

v       فرهنگ كنايات و تعبيرات كليله و دمنه

v       فرهنگ كنايات و تمثيلات مرزبان نامه

v       فرهنگ لغات و تركيبات ديوان حزين لاهيجي

v       فرهنگ لغات و تركيبات شرح التعرف لمذهب اهل تصوف از ابو ابراهيم مستملي بخاري (ربع اول و دوم)

v       فرهنگ لغات و تركيبات شرح التعرف لمذهب اهل تصوف از ابو ابراهيم مستملي بخاري (ربع سوم و چهارم)

v       فرهنگ لغات، اصطلاحات و تعبيرات در كتاب شرح زندگاني من اثر عبداله مستوفي

v       فرهنگ موضوعي شعر كودك (با تكيه بر اشعار مصطفي رحماندوست و ا فسانه شعبان نژاد)

v       فرهنگ واژگان مستند قرون چهارم تا ششم

v       فرهنگ(كاربردي) لغات و اصطلاحات مثنوي معنوي مولوي(واژه نامه ي مثنوي معنوي)

v       فرهنگنامة ديوان قطران تبريزي

v       فضايل و رذايل اخلاقي در دفتر سوم و چهارم مثنوي معنوي

v       فلسفه ستيزي در شعر مكتب آذربايجاني (خاقاني و نظامي )

v       فمنيسم ادبي و بررسي و تحليل نمودهاي آن در رمان هاي پارسي پور

v       فن بيان در ديوان فارسي شهريار (جلد دوم)

v       فن بيان در ديوان فارسي شهريار (جلد سوم)

v       فهرست توصيفي مجله سخن (از سال 17تا آخر)

v       فهرست توصيفي مقالات و مطالب دوره ارمغان از سال 1298تا1313

v       فهرست توصيفي مقالات و مطالب دوره پانزده ساله مجله يغما از سال 1 الي 15

v       فهرست توصيفي مقالات و مطالب دوره يغما از سال 16 الي 30

v       فهرست توصيفي مقالات و مطالب مجله سخن از سال 1 تا 10

v       فهرست موضوعي اشعار شاملو

v       قانون گرايي و عدالت خواهي در شعر مشروطيت (ايب الممالك فراهاني ، ايرج ميرزا، فرخي يزدي و محمد تقي بهار)

v       كاركردهاي زباني وهنري، غزليات عطار(صدغزل)

v       كاركردهاي زباني و هنري هفت پيكر (بهرام نامه ) نظا مي

v       كتاب شناسي توصيفي منوچهري و عنصري

v       كتاب شناسي توصيفي نشريات ادبي كودك و نوجوان (1300تا كنون)

v       كتابشناسي موضوعي رمان فارسي از سال70-84

v       گرد آوري افسانه ها حول شخصيت برجسته عرفا و شعرا در تذكره هاي مهم فارسي

v       گونه هاي تشبيه در ديوان انوري

v       گونه هاي تشبيه در سروده هاي اخوان ثالث

v       لحن و گفتار پهلوانان شاهنامه

v       لغات و تركيبات ديوان نزاري قهستاني(جلداول)

v       مترجمين آذر بايجان و آثار آن از مشروطه تا امروز

v       محتواي شعر شاعران زن در عصر انقلاب اسلامي

v       مدرنيسم و پسا مدرنيسم در رمان هاي سيمين دانشور

v       مديريت از ديدگاه گلستان و بوستان سعدي

v       مطالعه استعاره در پانصد غزل  مولانا (غزل 1500- 2000 )

v       مطالعه تطبيقي و تحليلي ابدع البدايع شمس العلماي گرگاني

v       مطالعه جلوه هاي اسطوره در آثار اخوان ثالث

v       مطالعه در سير تخلص در غزل فارسي همراه با اوزان عروضي

v       مطالعه سير تفكر و انديشه جمالزاده در داستان نويسي

v       مطالعه صور خيال در اشعار عربي سعدي(براساس كليات سعدي)

v       معرفي شاعران معاصر مازندران و بررسي تحليلي و اجمالي آثارشان

v       معشوق و ويژگي هاي آن در شعر معاصر ايران

v       مفاهيم مشترك در فيه ما فيه و غزليات شمس

v       مقام در عرفان

v       مقايسه آيين اداري و حكومتي در شاهنامه فردوسي و تاريخ بيهقي

v       مقايسه تحليلي عقايد ملامتيان با اهل تصوف

v       مقايسه جلوه هاي اخلاقي خسرو و شيرين نظا مي و شيرين و خسرو اميرخسرو دهلوي

v       مقايسه داستان يوسف و زليخا با داستان سياوش و سودابه

v       مقايسه مثنوي با آثار ترجمه شده اشو

v       مقايسه مرگ اختياري(فنافي الله) در ديوان شمس و حديقه سنايي

v       مقايسه ي فرهنگ سپهسالار وفرهنگ جعفري با برهان قاطع

v       مقايسه بن مايه هاي عرفاني د مثنوي معنوي و مثنوي طاقديس

v       مقايسه تحليلي شور ديني در انديشه هاي عطار نيشابوري و كي ير كگور

v       مقايسه تطبيقي ضرب المثل كرواتي،فارسي و انگليسي

v       مقايسه تطبيقي كمدي الهي دانته با مثنوي سير العباد سنايي

v       مقايسه تطبيقي نمايشنا مه هاي توفيق الحكم و بهرام بيضايي

v       مقايسه روايات ضحاك در شاهنامه و ديگر متون تاريخي

v       مقايسه شخصيت هاي مشترك شاهنامه فردوسي و سام نامه خواجوي كرماني

v       مقايسه شيوه داستان پردازي نظامي گنجوي و امير خسرو دهلوي در منظومه ليلي و مجنون و مجنون و ليلي

v       مقايسه كمدي الهي دانته و كمال نامه خواجوي كرماني

v       مكتب ناتوراليسم ونقدوبررسي آن درآثار صادق چوبك

v       منطق گفتگو در تاريخ بيقي

v       موسيقي شعر در آثار نظامي

v       موسيقي شعر در غزليات سنايي

v       نسبت تشبيه و استعاره در مرزبان نامه و كليله و دمنه

v       نشانه شناسي (شناخت نمادها) در اشعار فروغ فرخزاد

v       نظام طبقات اجتماعي در بوستان سعدي و كيمياي سعادت امام محمد غزالي

v       نقد بررسي عناصر داستاني در آثار صمد بهرنگي

v       نقد زباني و زيبا شنا سي ديوان سروش اصفهاني

v       نقد زيبايي شناختي و محتواي آثار پروين دولت آبادي

v       نقد فرماليستي ساختاري مجموعه اشعار تا رهايي حميد مصدق

v       نقد فرماليستي اشعار يداله رويايي

v       نقد و بررسي آموزش دستور زبان فارسي در مقطع ا مروزي دبيرستان

v       نقد و بررسي مضامين حماسي در شعر پس از انقلاب با تكيه و تاكيد بر اشعار عليرضا قزوه،قيصر امين پور، نصراله مرداني،حسين اسرافيلي)

v       نقد و تحليل بن مايه هاي عرفاني در مثتوي هاي شاه داعي الله

v       نقد و تحليل مثنوي طاقديس و مقايسه آن با مثنوي

v    نقد و تحليل مجموعه آثار مهسا محب علي، محبوبه مير قديري و بهناز عليپور (نقش و جايگاه زن و سيماي هويت زنانه در ادبيات داستاني معاصر)

v       نقد وبررسي شعر و انديشه طاهره صفار زاده

v       نقد وتحليل ساختاري اشعار قيصر امين پور

v       نقد وتحليل شعر موعود در ادبيات معاصر ايران

v       نقش ها و نهادهاي اجتماعي در ويس و رامين فخرالدين اسعد گرگاني

v       نقش و جايگاه زن در آثار جلال آل احمد

v       نگاهي مردم شناختي به تعابير كنايي و استعارات در گويش تالشي ماسال

v       نگرشي بر شخصيت پردازي در داستانهاي صادق هدايت

v       نماد در اشعار هوشنگ ابتهاج

v       نماد شناسي اجتماعي پنج مجموعه داستاني جلال ال احمد(مدير مدرسه،ن والقلم،سرگذشت كندوها،سه تار،ديدو بازديد)

v       نمادهاي حيواني در ديوان و منطق الطيرعطار

v       نمود فرهنگ عاميانه در شعر صائب

v       نمودهاي اجتماعي در تاريخ جهانگشاي جويني

v       نو آوري هاي زباني و ساختار شكني در اشعار منوچهر آتشي ، نادر نادر

v       نوآوري هاي زباني و ساختار شكني در اشعار حميد مصدق

v       نوستا لوژي در آثار ده شاعر بعداز جنگ تحميلي

v       نوستالژي در ادب فارسي(بررسي تحليلي غربت وحسرت در ادب كهن فارسي)

v       نيمة ناتمام در اشعار فروغ و شاملو

v       هنجار شكني دستوري و زباني در سه مجلد 1و2و3 كليات شمس تصحيح فروزانفر

v       هنجار گريزي زباني در آثار سعدي

v       هنجار گريزي و آشنايي زدايي در اشعار اخوان ثالث

v       واژگان و اصطلاحات عاميانه در ديوان يغماي جندقي

v       ويژ گي هاي انسان كامل در عرفان از ديدگاه عطار

 

 

« عنوان پايان نامه دانشجويان مقطع دكتري رشته زبان و ادبيات فارسي »

Ø       آسيب شناسي اجتماعي در ادبيات عرفاني (از اوايل قرن پنجم تا آخر قرن هفتم هجري)

Ø       انديشه هاي سياسي در كليله و دمنه و مرزبان نامه

Ø       باز خواني ،تصحيح و تحليل انتقادي نسخه خطي مناقب علوي از مير حسين علي خان تالپور

Ø    باز نويسي ، تصحيح،تعليق ، تهيه فهارس دو نسخه خطي منحصر به فرد متعلق به عبداله موسوي نسخه اول سواد اعظم 1055 نسخه دوم شرح واژه اي گلستان و نصاب الصبيان لغوي 1032

Ø       براعت استهلال در منظومه هاي ادب فارسي از دوره رودكي تا آخرقرن هفتم هجري

Ø       بررسي ساختار و درونمايه آثار داستاني سيمين دانشور

Ø       بررسي گونه هاي تشبيه در مثنوي مولوي

Ø       بررسي و مقايسه تعاليم تربيتي مولانا و سعدي

Ø       تاثير انديشه هاي خيامي بر ساقي نامه هاي فارسي (با تاكيد بر ساقي نامه هاي مندرج در تذكره ميخانه و پيمانه)

Ø       تحليل درونمايه هاي شعر در عصر مشروطه

Ø       تصحيح انتقادي نسخه خطي شاهنا مه نواب عا لي

Ø       تصحيح ديوان البسه مولانا محمود نظامي قاري

Ø       تصحيح و تحليل "رياض العارفين و منهاج السالكين"اثر ميرزا محمدبن سلطان محمد اردبيلي

Ø       تصحيح و مقابله نسخه خطي "توضيح الاخلاق"تحرير خليفه سلطان

Ø       جلوه هاي رمانتيسم در شعر فارسي از (1320 تا 1340)

Ø       ساختار روايت در حديقه سنايي

Ø       سيماي زن در منظومه هاي حماسي پس ز شاهنامه(گرشاسب نامه، بهمن نامه،كوش نامه و فرامرز نامه)

Ø       شرح مثنوي معنوي (تصحيح نسخه خطي)

Ø       صور خيال در شاهنامه فردوسي

Ø       عناصر مضمون ساز" طبيعت"در ديوان صائب تبريزي

Ø       مقايسه تطبيقي يكي از تراژديهاي شاهنامه فردوسي (رستم و سهراب)و يكي از تراژديهاي يونان باستان (شاه اوديپ)

Ø       نقد تطبيقي جايگاه انسان در شاهنامه فردوسي و مها بهاراتاي هندي

 

 
     
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.