فناوری و پژوهش
1397/8/30 چهارشنبه
باحضورمعاون پژوهش وفناوری دانشگاه :
آزمایشگاه کشت سلول های سرطانی در دانشگاه پیام نوراستان یزد افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، با حضور معاون پژوهش وفناوری دانشگاه و دکتر عابسی رییس دانشگاه پیام نور استان یزد،آزمایشگاه کشت سلول های سرطانی افتتاح شد.
ابتدا دکتر کریمی معاون پژوهش وفناوری دانشگاه دراین مراسم گفت:امروز شاهد افتتاح مجموعه آزمایشگاهی کشت سلول های سرطانی در پژوهشکده پوششهای نانو ساختار دانشگاه پیام نور استان یزدهستیم که این مجموعه در بخش های تحقیقاتی وآزمایشگاهی برای پژوهشکده بارویکردهای نو بوده است.
وی افزود: خوشبختانه با وجود امکاناتی که دراین مجموعه درحوزه نانو قرار دارد این امکان را فراهم کرده که این مجموعه آزمایشگاهی شکل بگیرد و افق روشنی را دربخش کشت سلول های سرطانی نوید میدهد.

دکترکریمی ضمن بازدید از شرکت های مستقر مرکز رشد واحدهای فناور  دانشگاه پیام نوراشاره کرد:اتفاقاتی که این چند سال در این پژوهشکده رخ داده است وهدایت پایان نامه های هدفمند با این رویکرد نوید تحقق هدف عالیه دانشگاه و بهره مندی حداکثری از امکانات دانشگاه است.

این آزمایشگاه آماده استفاده از دروس عملی،آزمایشگاه کشت سلولی،طرح های تحقیقاتی وکارگاه های آموزشی می باشد.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir