فناوری و پژوهش
با هدف توسعه کار آفرینی؛
دبیر هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی خبر داد:
دبیرکل شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام خبر داد:
در حاشیه رویداد ملی کارآفرینی مراقبت و سالمندی انجام شد؛
رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران:
رئیس شورای سیاست گذاری استارتاپ های دانشگاه پیام نور:
مشاور عالی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی ریاست جمهوری اعلام کرد:
به همت پژوهشکده آموزش باز و از راه دور دانشگاه پیام نور برگزار شد؛
توسط محقق پژوهشکده دانشگاه پیام نور یزدمحقق شد؛
به همت عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور گناوه؛