كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
 

v آئین نامه پژوهانه اعضای هیات علمی

v     آئین نامه راه اندازی، اداره، چاپ و انتشار نشریات دانشگاه

v      آئین نامه شورای پژوهشی استان

v      آئین نامه کمیته اخلاق زیستی

v     آئین نامه نحوه بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه

v     آئین نامه استفاده از فرصتهای مطالعاتی برای اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی

v     آئین نامه شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور

v     آئین نامه همایش ها

v     آئین نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور

v      آئین نامه جدید همایش

v      دستورالعمل برگزاری کارگاه

v      دستورالعمل شرکت در همایش خارجی و داخلی

v      شیوه نامه تشویق مقاله

v      آئین نامه پسا دکتری

v      قطب های علمی

v      شیوه نامه استفاده از فرصت مطالعاتی برای اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

v     آئین نامه مکمل استفاده از فرصت مطالعاتی برای اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

v      شیوه نامه حمایت از انجام فرصت مطالعاتی داخلی

v      بخشنامه جدول هزینه ماموریت بین المللی

v      حدول نحوه پرداخت هزینه های ماموریت اعضای هیات علمی شرکت در کنفرانس و کارگاه خارج از کشور

v دستورالعمل نمره پایان نامه و رساله

- بخشنامه 1

- بخشنامه 2

- بخشنامه 3

- بخشنامه 4

بيشتر