رتبه بندی امتیازات سال 98-96
رتبه بندی امتیازات اعضای علمی


سال98-97

                                               رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه دانشیاری
 

ردیف

  نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

امتیاز کل

1

مهدی عبادی

دانشیار

2

11/5

2

سید محمد رضا حسینی

دانشیار

0

0

3


 

رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

امتیاز کل

1

زیبا شفیعی خوزانی

استادیار

11/5

11/5

2

احمد رضا متولی

استادیار

11

14

3

ابوالقاسم عارف نژاد

استادیار

5/4

120/

4

مجتبی سلطانی احمدی

استادیار

0

8/5

5

محمد رمضان پور

استادیار

0

0

6

سیده سوسن فخرائی

استادیار

0

0

7

محمود صادقی علوی

استادیار

0

0

8

محمد طاهر یعقوبی

استادیار

0

0

9

ثروت سلیمان زاده افشار

استادیار

0

0                

رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

امتیاز کل

1

غلامرضا رمضانی پور

مربی

6

6

2

زینب شریفی اسدی

مربی

0

0

3

حسن خوش چشم آرانی

مربی

0

0

4

طوبی عرب عامری

مربی

0

0

5

امید بهرامی نیا

مربی

0

0

6

حامد فروزان

مربی

0

0

7

ابوذر کرم الهی

مربی

0

0
 

سال97-96

                                                رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه دانشیاری
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

امتیاز کل

1

سید محمد رضا حسینی

دانشیار

0

0

2

3
 

                                  رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

امتیاز کل

1

مهدی عبادی

استادیار

71/5

84

2

احمد رضا متولی

استادیار

28/5

32/2

3

محمد طاهر یعقوبی

استادیار

7/75

17/70

4

زیبا شفیعی خوزانی

استادیار

5/7

7/5

5

محمد رمضان پور

استادیار

13/33

8/5

6

مجتبی سلطانی احمدی

استادیار

0

0

7

سیده سوسن فخرائی

استادیار

0

0

8

محمود صادقی علوی

استادیار

0

0

9

ابوالقاسم عارف نژاد

استادیار

0

0

10

ثروت سلیمان زاده افشار

استادیار

0

0 

                                     رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

امتیاز کل

1

حسن خوش چشم آرانی

مربی

6

6

2

زینب شریفی اسدی

مربی

3/6

3/6

3

غلامرضا رمضانی پور

مربی

2

2

4

طوبی عرب عامری

مربی

0

0

5

امید بهرامی نیا

مربی

0

0

6

حامد فروزان

مربی

0

0

7

ابوذر کرم الهی

مربی

0

0