رتبه بندی امتیازات سال 96-94
رتبه بندی امتیازات اعضای علمی


 

سال 96-95
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه دانشیاری
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
امتیاز کل
1
سید محمد رضا حسینی
دانشیار
0
0
2

 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
امتیاز کل
1
مهدی عبادی
استادیار
19/85
34/85
2
محمود صادقی علوی
استادیار
19/5
19/5
3
سیده سوسن فخرائی
استادیار
9/4
17/4
4
زیبا شفیعی خوزانی
استادیار
5/7
5/7
5
ابوالقاسم عارف نژاد
استادیار
4/75
17/25
6
مجتبی سلطانی احمدی
استادیار
0
0
7
محمد طاهر یعقوبی
استادیار
0
0
8
احمد رضا متولی
استادیار
0
0
9
محمد رمضان پور
استادیار
0
0 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
امتیاز کل
1
حسن خوش چشم آرانی
مربی
4/5
4/5
2
زینب شریفی اسدی
مربی
3/75
3/75
3
غلامرضا رمضانی پور
مربی
2
2
4
ثروت سلیمان زاده افشار
مربی
0
0
5
طوبی عرب عامری
مربی
0
0
6
امید بهرامی نیا
مربی
0
0
7
حامد فروزان
مربی
0
0
8
ابوذر کرم الهی
مربی
0
0


 
سال95-94
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
امتیاز کل
1
مجتبی سلطانی احمدی
استادیار
39/9
39/9
2
سیده سوسن فخرائی
استادیار
20/95
42/45
3
محمود صادقی علوی
استادیار
17
17
4
محمد طاهر یعقوبی
استادیار
15/75
15/75
5
زیبا شفیعی خوزانی
استادیار
5/7
5/7
6
احمد رضا متولی
استادیار
0
0
7
مهدی عبادی
استادیار
0
0
8
سید محمد رضا حسینی
استادیار
0
0
9
محمد رمضان پور
استادیار
0
0 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی 
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
امتیاز کل
1
ثروت سلیمان زاده افشار
مربی
12
12
2
غلامرضا رمضانی پور
مربی
2
2
3
طوبی عرب عامری
مربی
0
0
4
امید بهرامی نیا
مربی
0
0
5
حسن خوش چشم آرانی
مربی
0
0
6
زینب شریفی
مربی
0
0
7
حامد فروزان
مربی
0
0
8
ابوذر کرم الهی
مربی
0
0