رتبه بندی امتیازات سال 94-92
رتبه بندی امتیازات اعضای علمی


سال94-93
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
امتیاز کل
1
سید محمد رضا حسینی
استادیار
13/6
13/6
2
محمد رمضان پور
استادیار
3/5
3/5
3
مهدی عبادی
استادیار
0
0
4
سیده سوسن فخرائی
استادیار
0
0
5
احمد رضا متولی
استادیار
0
0
6
محمود صادقی علوی
استادیار
0
0


 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی 
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
امتیاز کل
1
غلامرضا رمضانی پور
مربی
3/3
3/3
2
طوبی عرب عامری
مربی
0
0
3
امید بهرامی نیا
مربی
0
0
4
حسن خوش چشم آرانی
مربی
0
0
5
زینب شریفی
مربی
0
0
6
ثروت سلیمان زاده افشار
مربی
0
0
7
حامد فروزان
مربی
0
0
8
ابوذر کرم الهی
مربی
0
0 
سال93-92
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
امتیاز کل
1
مهدی عبادی
استادیار
9
9
2
محمد رمضان پور
استادیار
3/5
3/5
3
سیده سوسن فخرائی
استادیار
0
0
4
سید محمد رضا حسینی
استادیار
0
0
5
احمد رضا متولی
استادیار
0
0
6
محمود صادقی علوی
استادیار
0
0 
 رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
امتیاز کل
1
امید بهرامی نیا
مربی
6
6
2
طوبی عرب عامری
مربی
4
4
3
غلامرضا رمضانی پور
مربی
3/3
3/3
4
حسن خوش چشم آرانی
مربی
0
0
5
زینب شریفی
مربی
0
0
6
ثروت سلیمان زاده افشار
مربی
0
0
7
حامد فروزان
مربی
0
0
8
ابوذر کرم الهی
مربی
0
0 

بيشتر