رتبه بندی امتیازات سال 92-90
رتبه بندی امتیازات اعضای علمی
سال92-90 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
92-90
امتیاز کل
92-90
1
محمود صادقی علوی
استادیار
12
12
2
محمد رمضان پور
استادیار
9/5
9/5
3
سیده سوسن فخرائی
استادیار
4
4
4
احمد رضا متولی
استادیار
4
4
5
مهدی عبادی
استادیار
0
0
 


 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
92-90
امتیاز کل
92-90
1
حامد فروزان
مربی
6
6
2
ثروت سلیمان زاده افشار
مربی
6
6
3
غلامرضا رمضانی پور
مربی
3/5
3/5
4
حسن خوش چشم آرانی
مربی
2
2
5
زینب شریفی
مربی
1
1
6
طوبی عرب عامری
مربی
1
1
7
امید بهرامی نیا
مربی
1
1
8
ابوذر کرم الهی
مربی
0
0