رتبه بندی اعضای علمی سال 92-90
رتبه بندی امتیازات گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی سال 92-90
سال تحصیلی 92-90
رتبه بندی امتیازات اعضای علمی دارای مرتبه علمی استادیاری
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

92-90

امتیاز کل

92-90

1

محمدحسین شعبانی

استادیار

15

23

2

حسن مبینی سوچلمائی

استادیار

8/9

8/9

3

محمدرضاآقاجانی قناد

استادیار

1

51/50

4

محمد حسن شیبانی فر

استادیار

1

1

5

قاسم جعفری

استادیار

0

11

6

سیدمحمد صدری

استادیار

0

0

7

سیدجواد موسوی زاده

استادیار

0

0

8

رضاعلی کرمی

استادیار

0

0

9

زهرا گواهی

استادیار

0

0

10

اکرم عبداله پور

استادیار

0

0

11

حیدر امیر پور

استادیار

0

0

12

حسین اسماعیلی

استادیار

0

0

13

محمد چمکوری

استادیار

0

0

14

محمدعلی داوریار

استادیار

0

0رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی
 

ردیف

نام و نام خانوادگی


 

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

92-90

امتیاز کل

92-90

1

منصوره ارجمندی فرد

مربی

8

8

2

کمال آقاپور

مربی

7/50

7/50

3

ثریا حسین زاده

مربی

7

7

4

زهرا فیض

مربی

6/25

6/25

5

احمد عرب عامری

مربی

5/75

5/75

6

احمد اکبرزاده

مربی

5/50

5/50

7

مصطفی ملکی

مربی

4/75

4/75

8

عیسی بزرگمهر

مربی

4/50

4/50

9

زینب عباسپور

مربی

4/50

4/50

10

منیره حکمت پناه

مربی

4/50

4/50

11

رامین فغانی

مربی

4

4

12

زری فیروزگاه

مربی

4

4

13

سیدجلال صمدانی

مربی

3

3

14

صالح نوری

مربی

3

3

15

فاطمه قائدی بارده

مربی

3

3

16

ام البنین اله مرادی

مربی

3

3

17

لیلی مهرابی راد

مربی

2/50

2/50

18

لیلی جهان بین

مربی

2/50

2/50

19

محسن آشتیانی عراقی

مربی

2/50

2/50

20

نسرین سنجابی

مربی

2/25

2/25

21

رحمت اله بابائی استخرسری

مربی

2

2

22

سیدابوالفضل حسینی

مربی

2

2

23

سیدمحمد موسوی

مربی

2

2

24

الهام رضائی

مربی

2

2

25

علی عباس بدری ذوله

مربی

2

2

26

منصوره بکائی جوپاری

مربی

2

2

27

اعظم مدیح

مربی

1/75

1/75

28

نجمه دهقان منشادی

مربی

1/50

1/50

29

خدیجه صادقی موحد

مربی

1/50

1/50

30

محمدرضاجلیلی

مربی

1/50

1/50

31

قاسم عبیداوی

مربی

1

1

32

شاهین رضائی

مربی

1

1

33

شکیبا امیرخانی

مربی

1

1

34

علی پرتوی

مربی

1

1

35

علیرضا سلامی

مربی

1

1

36

رضا مظفری

مربی

0/75

0/75

37

روح اله رئیسی

مربی

0/50

0/50

38

زهرا احمدی افزادی

مربی

0/50

0/50

39

میرعبدالرحیم فاطمی

مربی

0

0

40

علیرضا پوربافرانی

مربی

0

0

41

سیدجلال موسوی نسب

مربی

0

0

42

اعظم امینی

مربی

0

0

43

بطول گرگین

مربی

0

0

44

اصغر رستمی

مربی

0

0

45

غلامعباس محمدحسنی

مربی

0

0

46

ابوالفضل سلامتیان قمصری

مربی

0

0

47

مهدی آبدار اصفهانی

مربی

0

0

48

مهدی جوادی

مربی

0

0

49

ذبیح اله اوحدی

مربی

0

0

50

زکیه ابراهیم زاده

مربی

0

0

51

امیر لعلی سرابی

مربی

0

0

52

علی عابدی سرآسیا

مربی

0

0

53

فاطمه میرانپور

مربی

0

0

54

ثریا رستمی

مربی

0

0

55

لیلی ایمانی راد

مربی

0

0

56

علی مهدیان

مربی

0

0

57

فرهنگ افراسیابی

مربی

0

0

58

معصومه تاج الدینی

مربی

0

0

59

یاسر شکری پور

مربی

0

0

60

سید مرتضی موسوی نسب

مربی

0

0

61

زهرا خسرو جردی

مربی

0

0

62

علی خلفی

مربی

0

0

63

حسین رجائی

مربی

0

0

64

زهرا منتظری

مربی

0

0