رتبه بندی امتیازات سال 96-94
رتبه بندی امتیازات گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی سال 96-94
سال تحصیلی 96-95
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه دانشیاری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

بدون احتساب پایان نامه

امتیاز کل

1

دکتر سید محمد صدری

دانشیار

0

0رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

بدون احتساب پایان نامه

امتیاز کل

1

حیدر امیرپور

استادیار

50

90

2

علیرضا جعفرزاده کوچکی

استادیار

27/7

48/7

3

حسن مبینی سولچمائی

استادیار

11/75

11/75

4

اعظم امینی

استادیار

6/9

14/9

5

محمد چمکوری

استادیار

6/4

6/4

6

مصطفی ملکی

استادیار

6

6

7

محمد حسین شعبانی

استادیار

4

15

8

اکرم عبداله پور

استادیار

0

0

9

رضا علی کرمی

استادیار

0

0

10

زهرا گواهی

استادیار

0

0

11

سید جواد موسوی زاده

استادیار

0

0

12

علیرضاپوربافرانی

استادیار

0

0

13

قاسم جعفری

استادیار

0

0

14

محمد حسن شیبانی فر

استادیار

0

0

15

محمدرضاآقاجانی قناد

استادیار

0

0

16

محمدعلی داوریار

استادیار

0

0

17

مهدی آقاپور بیشک

استادیار

0

0

18

میر عبدالرحیم فاطمی

استادیار

0

0


رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

بدون احتساب پایان نامه

امتیاز کل

1

لیلی مهرابی راد

مربی

16/55

16/55

2

کمال آقاپور

مربی

15/8

15/8

3

زهرا فیض

مربی

15/35

15/35

4

سید جلال موسوی نسب

مربی

13/7

13/7

5

فرهاد یوسفی پور

مربی

10

10

6

حسین رجائی

مربی

7/5

7/5

7

سید مرتضی موسوی سادات

مربی

6

6

8

رحمت اله بابائی استخرسری

مربی

5/8

5/8

9

قاسم عبیداوی        

مربی

5/5

5/5

10

علی بدری

مربی

5/5

5/5

11

سید جلال صمدانی

مربی

5

5

12

غلام عباس محمد حسنی

مربی

4/6

4/6

13

بطول گرگین

مربی

4/5

4/5

14

ثریا حسین زاده

مربی

4

4

15

ام البنین اله مرادی

مربی

3/6

3/6

16

عیسی بزرگمهر

مربی

2/4

2/4

17

معصومه تاج الدینی

مربی

2/3

2/3

18

نجمه نبوتی

مربی

1/5

1/5

19

الهام رضائی

مربی

1/5

1/5

20

رضا محبی مجد

مربی

1/25

1/25

21

مهدی آبدار اصفهانی

مربی

1/2

1/2

22

رامین فغانی

مربی

1/2

1/2

23

احمد اکبرزاده

مربی

1/2

1/2

24

منیره حکمت پناه

مربی

0/5

0/5

25

زکیه ابراهیم زاده

مربی

0/5

0/5

26

یاسر شکری پور

مربی

0

0

27

نسرین سنجابی

مربی

0

0

28

نجمه دهقان منشادی

مربی

0

0

29

مهدی جوادی             

مربی

0

0

30

منصوره بکائی جوپاری

مربی

0

0

31

منصوره ارجمندی فر

مربی

0

0

32

مرتضی پور ملایی

مربی

0

0

33

محمدرضا جلیلی

مربی

0

0

34

محمد مهدی یحیی پور

مربی

0

0

35

محمد ابراهیم نژاد کهنی

مربی

0

0

36

محسن آشتیانی عراقی

مربی

0

0

37

محخمد رسولی

مربی

0

0

38

لیلی جهان بین  

مربی

0

0

39

لیلا ایمانی راد

مربی

0

0

40

فرهنگ افراسیابی

مربی

0

0

41

فاطمه میرانپور

مربی

0

0

42

فاطمه قائدی بارده

مربی

0

0

43

علیرضا سلامی

مربی

0

0

44

علی مهدیان

مربی

0

0

45

علی عباس بدری ذوله

مربی

0

0

46

علی خلفی

مربی

0

0

47

علی حاجی بلند

مربی

0

0

48

علی پرتوی

مربی

0

0

49

صالح نوری

مربی

0

0

50

شکیبا امیر خانی

مربی

0

0

51

شاهین رضائی

مربی

0

0

52

سیدابوالفضل حسینی

مربی

0

0

53

سید محمد موسوی

مربی

0

0

54

سید عبدالحیم فاطمی

مربی

0

0

55

سید رحمت دانش میرکهن

مربی

0

0

56

زینب موسوی سادات

مربی

0

0

57

زینب عباسپور

مربی

0

0

58

زهرا منتظری

مربی

0

0

59

زهرا خسرو جردی

مربی

0

0

60

زهرا احمدی افزادی

مربی

0

0

61

زری فیروزگاه

مربی

0

0

62

روح اله رئیسی

مربی

0

0

63

رضا مظفری

مربی

0

0

64

رضا کرمی

مربی

0

0

65

ذبیح اله اوحدی

مربی

0

0

66

خدیجه صادقی موحد

مربی

0

0

67

حسین اسماعیلی

مربی

0

0

68

اعظم مدیح

مربی

0

0

69

اصغر رستمی

مربی

0

0

70

احمد عرب عامری

مربی

0

0

71

ابوالفضل سلامتیان قمصری

مربی

0

0سال تحصیلی 95-94
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری
 

رديف

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمي

امتيازات

بدون احتساب پايان نامه و رساله

امتياز كل

1

حسين اسماعيلي      

دانشیار

28/5

28/5

2

محمد حسن شيباني فر

استاديار

22

22

3

علیرضاپوربافرانی

استاديار

14/6

20/6

4

محمد چمكوري

استاديار

12

29/5

5

رضاعلي كرمي

استاديار

9/5

9/5

6

اكرم عبداله پور

استاديار

7

7

7

مصطفی ملکی

استاديار

1/8

8/6

8

قاسم جعفري

استاديار

0

11

9

محمدعلي داوريار

استاديار

0

15

10

سید محمد صدری

استاديار

0

0

11

حیدر امیرپور

استاديار

0

0

12

محمدرضاآقاجاني قناد

استاديار

0

0

13

زهرا گواهی

استاديار

0

0

14

حسن مبینی سولچمائی

استاديار

0

0

15

محمد حسین شعبانی

استاديار

0

0

16

مهدی آقاپور بیشک

استاديار

0

0

17

میر عبدالرحیم فاطمی

استاديار

0

0

18

سید جواد موسوی زاده

استاديار

0

0
 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی

رديف

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمي

امتيازات

بدون احتساب پايان نامه و رساله

امتيازكل

1

علی بدری

مربي

21/5

21/5

2

نسرین سنجابی

مربي

18/5

18/5

3

لیلا ایمانی راد

مربي

12/5

12/5

4

رضا مظفری

مربي

12

12

5

لیلی مهرابی راد

مربي

11/45

11/45

6

معصومه تاج الدینی

مربي

10/6

10/6

7

منصوره بکائی جوپاری

مربي

9

9

8

رامین فغانی

مربي

8

8

9

صالح نوری

مربي

7/60

7/60

10

احمد عرب عامری           

مربي

7/5

7/5

11

علی پرتوی

مربی

7

7

12

اعظم مدیح

مربی

6/5

6/5

13

زهرا خسرو جردی

مربي

6

6

14

منصوره ارجمندی فر

مربي

6

6

15

محمد ابراهیم نژاد کهنی

مربی

5/9

5/9

16

یاسر شکری پور

مربي

5

5

17

نجمه نبوتی

مربي

5

5

18

سید رحمت دانش میرکهن

مربي

5

5

19

زهرا منتظری

مربی

5

5

20

احمد اکبرزاده

مربی

4/8

4/8

21

اعظم امینی

مربی

4/5

4/5

22

مرتضی پور ملایی

مربی

4/5

4/5

23

مهدی رسولی

مربي

4

4

24

رضا محبی مجد

مربي

4

4

25

رحمت اله بابائي استخرسري

مربي

3/5

3/5

26

زهرا فیض

مربي

3/5

3/5

27

ام البنين اله مرادي

مربي

3/5

3/5

28

سيدابوالفضل حسيني

مربي

3

3

29

نجمه دهقان منشادي

مربي

3

3

30

اصغر رستمی

مربي

2/7

9/7

31

قاسم عبیداوی        

مربي

2/5

2/5

32

منیره حکمت پناه

مربي

2/5

2/5

33

علی خلفی

مربي

2/4

2/4

34

زکیه ابراهیم زاده

مربي

2

2

35

لیلی جهان بین  

مربي

1/5

1/5

36

مهدی آبدار اصفهانی

مربي

1/5

1/5

37

سید جلال صمدانی

مربي

1

1

38

مهدی جوادی             

مربي

0/5

0/5

39

الهام رضائی

مربي

0/5

0/5

40

خدیجه صادقی موحد

مربي

0

0

41

زهرا احمدی افزادی

مربي

0

0

42

عیسی بزرگمهر

مربي

0

0

43

علی عباس بدری ذوله

مربي

0

0

44

کمال آقاپور

مربي

0

0

45

بطول گرگین

مربي

0

0

46

زینب عباسپور

مربي

0

0

47

محمد مهدی یحیی پور

مربی

0

0

48

فرهاد یوسفی پور

مربي

0

0

49

حسین رجائی

مربي

0

0

50

علیرضا سلامی

مربي

0

0

51

ذبیح اله اوحدی

مربي

0

0

52

غلامعباس محمد حسنی

مربي

0

0

53

محسن آشتیانی عراقی

مربي

0

0

54

فاطمه قائدی بارده

مربي

0

0

55

زری فیروزگاه

مربی

0

0

56

محمدرضا جلیلی

مربي

0

0

57

روح اله رئیسی

مربي

0

0

58

سید محمد موسوی

مربي

0

0

59

شاهین رضائی

مربي

0

0

60

شکیبا امیر خانی

مربي

0

0

61

ابوالفضل سلامتیان قمصری

مربي

0

0

62

ثريا حسين زاده

مربي

0

0

63

فاطمه میرانپور

مربي

0

0

64

علي مهديان

مربي

0

0

65

فرهنگ افراسيابي

مربي

0

0

66

فرهنگ افراسيابي

مربي

0

0

67

سيد جلال موسوی نسب

مربي

0

0

64

سید مرتضی موسوی سادات

مربي

0

0

65

زینب موسوی سادات

مربی

0

0

66

علی حاجی بلند

مربی

0

0

67

علیرضا جعفرزاده کوچکی

مربی

0

0

بيشتر