رتبه بندی امتیازات سال 98-96
رتبه بندی امتیازات گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی سال 98-96
 

سال تحصیلی 98-96
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه دانشیاری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیاز کل

بدون احتساب پایان نامه

1

دکتر سید محمد صدری

دانشیار

0

0


 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیاز کل

بدون احتساب پایان نامه

1

اعظم امینی

استادیار

29.4

20.9

2

مهدی آقاپور بیشک

استادیار

11

7

3

علیرضاپوربافرانی

استادیار

14

6.5

4

محمد حسین شعبانی

استادیار

17

0

5

مصطفی ملکی

استادیار

10

0

6

حسین اسماعیلی

استادیار

9

0

7

محمد چمکوری

استادیار

6

0

8

فرهاد یوسفی پور

استادیار

4.5

0

9

میر عبدالرحیم فاطمی

استادیار

4

0

10

حیدر امیرپور

استادیار

0

0

11

علیرضا جعفرزاده کوچکی

استادیار

0

0

12

حسن مبینی سولچمائی

استادیار

0

0

13

اکرم عبداله پور

استادیار

0

0

14

رضا علی کرمی

استادیار

0

0

15

زهرا گواهی

استادیار

0

0

16

سید جواد موسوی زاده

استادیار

0

0

17

قاسم جعفری

استادیار

0

0

18

محمد حسن شیبانی فر

استادیار

0

0

19

محمدرضاآقاجانی قناد

استادیار

0

0

20

محمدعلی داوریار

استادیار

0

0

21

زهرا فیض

استادیار

0

0 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیاز کل

بدون احتساب پایان نامه

1

روح اله رئیسی

مربی

14

14

2

ثریا حسین زاده

مربی

9

9

3

محمدرضا جلیلی

مربی

9

9

4

زینب موسوی سادات

مربی

9

9

5

زری فیروزگاه

مربی

9

9

6

سید مرتضی موسوی سادات

مربی

6

6

7

ام البنین اله مرادی

مربی

6

6

8

زهرا منتظری

مربی

5.5

5.5

9

مرتضی پور ملایی

مربی

5

5

10

فاطمه میرانپور

مربی

5

5

11

سید محمد موسوی

مربی

5

5

12

احمد عرب عامری           

مربی

4.5

4.5

13

الهام رضائی

مربی

4.4

4.4

14

احمد اکبرزاده

مربی

4

4

15

نجمه دهقان منشادی

مربی

3

3

16

سید جلال موسوی نسب

مربی

2.8

2.8

17

محخمد رسولی

مربی

2.5

2.5

18

کمال آقاپور

مربی

2.5

2.5

19

سیدابوالفضل حسینی

مربی

2.5

2.5

20

علی خلفی

مربی

2.1

2.1

21

علی حاجی بلند

مربی

2

2

22

زینب عباسپور

مربی

1.8

1.8

23

زکیه ابراهیم زاده

مربی

1.5

1.5

24

رامین فغانی

مربی

1.2

1.2

25

مهدی آبدار اصفهانی

مربی

0.8

0.8

26

لیلا مهرابی راد

مربی

0

0

27

حسین رجائی

مربی

0

0

28

قاسم عبیداوی        

مربی

0

0

29

علی بدری

مربی

0

0

30

سید جلال صمدانی

مربی

0

0

31

غلام عباس محمد حسنی

مربی

0

0

32

بطول گرگین

مربی

0

0

33

عیسی بزرگمهر

مربی

0

0

34

معصومه تاج الدینی

مربی

0

0

35

نجمه نبوتی

مربی

0

0

36

رضا محبی مجد

مربی

0

0

37

منیره حکمت پناه

مربی

0

0

38

یاسر شکری پور

مربی

0

0

39

نسرین سنجابی

مربی

0

0

40

مهدی جوادی             

مربی

0

0

41

منصوره بکائی جوپاری

مربی

0

0

42

منصوره ارجمندی فر

مربی

0

0

43

محمد مهدی یحیی پور

مربی

0

0

44

محمد ابراهیم نژاد کهنی

مربی

0

0

45

لیلی جهان بین  

مربی

0

0

46

لیلا ایمانی راد

مربی

0

0

47

فرهنگ افراسیابی

مربی

0

0

48

فاطمه قائدی بارده

مربی

0

0

49

علیرضا سلامی

مربی

0

0

50

علی مهدیان

مربی

0

0

51

علی عباس بدری ذوله

مربی

0

0

52

علی پرتوی

مربی

0

0

53

صالح نوری

مربی

0

0

54

شکیبا امیر خانی

مربی

0

0

55

شاهین رضائی

مربی

0

0

56

سید عبدالحیم فاطمی

مربی

0

0

57

سید رحمت دانش میرکهن

مربی

0

0

58

زهرا خسرو جردی

مربی

0

0

59

زهرا احمدی افزادی

مربی

0

0

60

رضا مظفری

مربی

0

0

61

رضا کرمی

مربی

0

0

62

ذبیح اله اوحدی

مربی

0

0

63

خدیجه صادقی موحد

مربی

0

0

64

اعظم مدیح

مربی

0

0

65

اصغر رستمی

مربی

0

0

66

ابوالفضل سلامتیان قمصری

مربی

0

0

67

رحمت اله بابائی استخرسری

مربی

0

0

68

محسن آشتیانی عراقی

مربی

0

0


سال تحصیلی 97-96
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه دانشیاری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

بدون احتساب پایان نامه

امتیاز کل

1

دکتر سید محمد صدری

دانشیار

0

0

 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

بدون احتساب پایان نامه

امتیاز کل

1

رضا علی کرمی

استادیار

39.4

39.4

2

اعظم امینی

استادیار

31.8

41.3

3

حسن مبینی سولچمائی

استادیار

2.6

2.6

4

مصطفی ملکی

استادیار

12.6

12.6

5

محمد چمکوری

استادیار

0.8

6.8

6

حیدر امیرپور

استادیار

0

0

7

علیرضا جعفرزاده کوچکی

استادیار

0

12.5

8

محمد حسین شعبانی

استادیار

0

20.50

9

اکرم عبداله پور

استادیار

0

2.5

10

زهرا گواهی

استادیار

0

0

11

سید جواد موسوی زاده

استادیار

0

0

12

علیرضاپوربافرانی

استادیار

0

0

13

قاسم جعفری

استادیار

0

0

14

محمد حسن شیبانی فر

استادیار

0

0

15

محمدرضاآقاجانی قناد

استادیار

0

0

16

محمدعلی داوریار

استادیار

0

0

17

مهدی آقاپور بیشک

استادیار

0

0

18

میر عبدالرحیم فاطمی

استادیار

0

0

19

نسرین سنجابی

استادیار

0

0

 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

بدون احتساب پایان نامه

امتیاز کل

1

سید جلال موسوی نسب

مربی

9.1

9.1

2

مهدی جوادی             

مربی

8.3

8.3

3

علی بدری

مربی

7.4

7.4

4

زینب عباسپور

مربی

6

6

5

زهرا خسرو جردی

مربی

6

6

6

قاسم عبیداوی        

مربی

4

4

7

نجمه نبوتی

مربی

4

4

8

زری فیروزگاه

مربی

3.2

3.2

9

محمدرضا جلیلی

مربی

2.8

2.8

10

سید محمد موسوی

مربی

2.8

2.8

11

یاسر شکری پور

مربی

2.4

2.4

12

الهام رضائی

مربی

2

2

13

مرتضی پور ملایی

مربی

2

2

14

لیلی جهان بین  

مربی

2

2

15

سید عبدالحیم فاطمی

مربی

13

17

16

صالح نوری

مربی

1.8

1.8

17

منیره حکمت پناه

مربی

1.2

1.2

18

عیسی بزرگمهر

مربی

1

1

19

زکیه ابراهیم زاده

مربی

1

1

20

کمال آقاپور

مربی

0.9

0.9

21

لیلا مهرابی راد

مربی

0

0

22

زهرا فیض

مربی

0

0

23

فرهاد یوسفی پور

مربی

0

0

24

حسین رجائی

مربی

0

0

25

سید مرتضی موسوی سادات

مربی

0

0

26

رحمت اله بابائی استخرسری

مربی

0

0

27

سید جلال صمدانی

مربی

0

0

28

غلام عباس محمد حسنی

مربی

0

0

29

بطول گرگین

مربی

0

0

30

ثریا حسین زاده

مربی

0

0

31

ام البنین اله مرادی

مربی

0

0

32

معصومه تاج الدینی

مربی

0

0

33

رضا محبی مجد

مربی

0

0

34

رامین فغانی

مربی

0

0

35

احمد  اکبرزاده

مربی

0

0

36

نجمه دهقان منشادی

مربی

0

37

منصوره بکائی جوپاری

مربی

0

0

38

منصوره ارجمندی فر

مربی

0

0

39

محمد مهدی یحیی پور

مربی

0

0

40

محمد ابراهیم نژاد کهنی

مربی

0

0

41

محسن آشتیانی عراقی

مربی

0

0

42

محخمد رسولی

مربی

0

0

43

لیلا ایمانی راد

مربی

0

0

44

فرهنگ افراسیابی

مربی

0

0

45

فاطمه میرانپور

مربی

0

0

46

فاطمه قائدی بارده

مربی

0

0

47

علیرضا سلامی

مربی

0

0

48

علی مهدیان

مربی

0

0

49

علی عباس بدری ذوله

مربی

0

0

50

علی خلفی

مربی

0

0

51

علی حاجی بلند

مربی

0

0

52

علی پرتوی

مربی

0

0

53

شکیبا امیر خانی

مربی

0

0

54

شاهین رضائی

مربی

0

0

55

سیدابوالفضل حسینی

مربی

0

0

56

سید رحمت دانش میرکهن

مربی

0

0

57

زینب موسوی سادات

مربی

0

0

58

زهرا منتظری

مربی

0

0

59

زهرا احمدی افزادی

مربی

0

0

60

روح اله رئیسی

مربی

0

0

61

رضا مظفری

مربی

0

0

62

رضا کرمی

مربی

0