رتبه بندی امتیازات سال 96-94
رتبه بندی امتیازات گروه علوم قرآن و حدیث سال 96-94
سال تحصیلی 96-95
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه دانشیاری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

 امتیاز کل

1

محمد هادی امین ناجی

دانشیار

13/2

13/2

2

علیرضا دل افکار

دانشیار

0

0

3

4

رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

 امتیاز کل

1

حمزه حاجی

استادیار

17/25

17/25

2

محمد نقی رفعت نژاد

استادیار

13

41

3

فیروزه کرمی

استادیار

11/1

11/1

4

رحیم خاکپور

استادیار

11

11

5

علی طهماسبی

 استادیار

10/7

20/7

6

فاطمه حسینی علایی

استادیار

10/2

10/2

7

محمدجواد کوچک یزدی

استادیار

7

30/90

8

زهرا خیرالهی

استادیار

9

9

9

مصطفی جلالی

استادیار

5/2

23/1

10

لیلا السادات مروجی

استادیار

13/5

3

11

محمد رضا امینی حاجی آبادی

استادیار

3

16

12

محمدسعید فیاض

استادیار

2/4

2/4

13

مجید کبیریان

استادیار

9/5

0

14

محمدحسن صانعی پور

استادیار

0

0

15

محمدحسین لطفی

استادیار

0

0

16

اکبر توحیدلو

استادیار

0

0

17

رحمت الله عبداله زاده

استادیار

0

0

18

ناصر نیستانی

استادیار

0

0

19

مهین شریفی اصفهانی

استادیار

0

0

20

سید عبدالمجید حسینی  زاده

استادیار

0

0

21

سید مصطفی مناقب

استادیار

0

0

22

محبوبه موسایی پور

استادیار

0

0

23

جواد فتحی اکبرآبادی

استادیار

0

0

24

محمد جواد سعدی

استادیار

0

0

25

فهیمه کلباسی اصفهانی

استادیار

0

0

26

ابراهیم فتح الهی

استادیار

0

0

رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

 امتیاز کل 

1

احمد ربانی خواه

مربی

14/7

14/7

2

رحمان آغازی

مربی

12

12

3

امیر مسعود صفری

مربی

10

10

4

فرزاد اسفندیاری

مربی

8/1

8/1

5

طاهره اسلامی علی آبادی

مربی

7/7

7/7

6

محمد جعفرنژاد

مربی

5/4

5/4

7

کیانوش نریمان

مربی

4/5

4/5

8

فرومن حیدرنژاد

مربی

3/7

3/7

9

سید داریوش رحیمی

مربی

3/2

3/2

10

جواد طاهری

مربی

0

0

11

ناصر عابدینی

مربی

0

0

12

زهرا معارف

مربی

0

0

13

سید محمد علی علوی

مربی

0

0

14

مهدی سعیدی

مربی

0

0

15

بهزاد عطاران

مربی

0

0

16

سیده عاطفه قرشی

مربی

0

0

17

                          مهناز دهقانی فرد

مربی

0

0

18

مهدی غفاری نوین 

مربی

0

0

19

کمال الدین صالحیان راد

مربی

0

0

20

رضا حاجیان حسین آبادی

مربی

0

0

21

اصغر معظم

مربی

0

0

22

کیهان سلطانیان

مربی

0

0

23

آمنه سادات کاشی

مربی

0

0

24

معصومه قنبرپور

مربی

0

0


سال تحصیلی 95-94

رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

 امتیاز کل

1

محمدحسن صانعی پور

استادیار

46

46

2

محمدحسین لطفی

استادیار

20/19

38/4

3

علیرضا دل افکار

استادیار

20/4

44/9

4

محمدجواد کوچک یزدی

استادیار

10/58

33/20

5

زهرا خیرالهی

استادیار

9/95

9/95

6

اکبر توحیدلو

استادیار

9

9

7

رحمت الله عبداله زاده

استادیار

7/2

19/7

8

رحیم خاکپور

استادیار

6

6

9

لیلا السادات مروجی

استادیار

5

23/5

10

حمزه حاجی

استادیار

5

5

11

فاطمه حسینی علایی

استادیار

2/75

2/75

12

ناصر نیستانی

استادیار

2

8

13

محمد رضا امینی حاجی آبادی

استادیار

0

13

14

مهین شریفی اصفهانی

استادیار

0

2

15

سید عبدالمجید حسینی  زاده

استادیار

0

0

16

محمد هادی امین ناجی

استادیار

0

0

17

محمد نقی رفعت نژاد

استادیار

0

0

18

علی طهماسبی

 استادیار

0

0

19

سید مصطفی مناقب

استادیار

0

0

20

محمدسعید فیاض

استادیار

0

0

21

محبوبه موسایی پور

استادیار

0

0

22

مجید کبیریان

استادیار

0

0

23

جواد فتحی اکبرآبادی

استادیار

0

0

24

محمد جواد سعدی

استادیار

0

0

25

مصطفی جلالی

استادیار

0

0

26

فهیمه کلباسی اصفهانی

استادیار

0

0

27

ابراهیم فتح الهی

استادیار

0

0


 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

 امتیاز کل 

1

جواد طاهری

مربی

12

12

2

ناصر عابدینی

مربی

10

10

3

زهرا معارف

مربی

10

10

4

فرومن حیدرنژاد

مربی

7/75

7/75

5

سید محمد علی علوی

مربی

6

6

6

فرزاد اسفندیاری

مربی

4/5

4/5

7

طاهره اسلامی علی آبادی

مربی

3/8

3/8

8

امیر مسعود صفری

مربی

2/5

2/5

9

مهدی سعیدی

مربی

2

2

10

محمد جعفرنژاد

مربی

2

2

11

بهزاد عطاران

مربی

1/25

1/25

12

سید داریوش رحیمی

مربی

1

1

13

احمد ربانی خواه

مربی

1

1

14

کیانوش نریمان

مربی

0

0

15

سیده عاطفه قرشی

مربی

0

0

16

     مهناز دهقانی فرد

مربی

0

0

17

رحمان آغازی

مربی

0

0

18

مهدی غفاری نوین 

مربی

0

0

19

کمال الدین صالحیان راد

مربی

0

0

20

رضا حاجیان حسین آبادی

مربی

0

0

21

اصغر معظم

مربی

0

0

22

کیهان سلطانیان

مربی

0

0

23

آمنه سادات کاشی

مربی

0

0

24

معصومه قنبرپور

مربی

0

0