رتبه بندی امتیازات سال 98-96
رتبه بندی امتیازات گروه علوم قرآن و حدیث سال 98-96
 
سال تحصیلی 98-97
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه دانشیاری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

 امتیاز کل

1

علیرضا دل افکار

دانشیار

0

0

2

محمد هادی امین ناجی

دانشیار

0

0

3

محمدحسن صانعی پور

دانشیار

0

0

4 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

 امتیاز کل

1

محبوبه موسایی پور

استادیار

18/25

18/25

2

ابراهیم فتح الهی

استادیار

8/25

8/25

3

زهرا خیرالهی

استادیار

8

20/65

4

محمد رضا امینی حاجی آبادی

استادیار

0

14

5

مصطفی جلالی

استادیار

0

10

6

رحیم خاکپور

استادیار

0

0

7

هادی رهنما

استادیار

0

0

8

حمزه حاجی

استادیار

0

0

9

محمد حسین لطفی

استادیار

0

0

10

اکبر توحیدلو

استادیار

0

0

11

جواد فتحی اکبرآبادی

استادیار

0

0

12

سید عبدالمجید حسینی  زاده

استادیار

0

0

13

مجید کبیریان

استادیار

0

0

14

علی طهماسبی

استادیار

0

0

15

محمد جواد کوچک یزدی

استادیار

0

0

16

لیلا سادات مروجی

استادیار

0

0

17

محمد نقی رفعت نژاد

استادیار

0

0

18

ناصر نیستانی

استادیار

0

0

19

مهین شریفی اصفهانی

استادیار

0

0

20

محمد سعید فیاض

استادیار

0

0

21

سید مصطفی مناقب

استادیار

0

0

22

فیروزه کرمی

استادیار

0

0

23

فاطمه حسینی علایی

استادیار

0

0

24

محمد جواد سعدی

استادیار

0

0

25

فهیمه کلباسی اصفهانی

استادیار

0

0

26

رحمت الله عبداله زاده

استادیار

0

0

27

رضا حاجیان حسین آبادی

استادیار

0

0

 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

 امتیاز کل 

1

بهزاد عطاران

مربی

9

9

2

امیر مسعود صفری

مربی

4/5

4/5

3

کیهان سلطانیان

مربی

3

3

4

فرزاد اسفندیاری

مربی

0

0

5

زهرا معارف

مربی

0

0

6

کیانوش نریمان

مربی

0

0

7

فرومن حیدرنژاد

مربی

0

0

8

سید داریوش رحیمی

مربی

0

0

9

جواد طاهری

مربی

0

0

10

ناصر عابدینی

مربی

0

0

11

محمد جعفر نژاد

مربی

0

0

12

سید محمد علی علوی

مربی

0

0

13

طاهره اسلامی علی آبادی

مربی

0

0

14

مهدی سعیدی

مربی

0

0

15

سیده عاطفه قرشی

مربی

0

0

16

 مهناز دهقانی فرد

مربی

0

0

17

مهدی غفاری نوین 

مربی

0

0

18

کمال الدین صالحیان راد

مربی

0

0

19

احمد ربانی خواه

مربی

0

0

20

اصغر معظم

مربی

0

0

21

رحمان آغازی

مربی

0

0

22

آمنه سادات کاشی

مربی

0

0

23

معصومه قنبرپور

مربی

0

0

 
سال تحصیلی 97-96
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه دانشیاری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

 امتیاز کل

1

علیرضا دل افکار

دانشیار

11

11

2

محمد هادی امین ناجی

دانشیار

5/5

19/5

3

محمدحسن صانعی پور

دانشیار

0

0

4
 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

 امتیاز کل

1

هادی رهنما

استادیار

22

22

2

رحمت الله عبداله زاده

استادیار

34/8

14/8

3

فیروزه کرمی

استادیار

11/5

11/5

4

رحیم خاکپور

استادیار

17

9

5

محمدحسین لطفی

استادیار

15

5/5

6

محمد رضا امینی حاجی آبادی

استادیار

24/5

3

7

محبوبه موسایی پور

استادیار

9

9

8

حمزه حاجی

استادیار

7/6

7/6

9

مصطفی جلالی

استادیار

1/2

1/2

10

اکبر توحیدلو

استادیار

5/5

5/5

11

جواد فتحی اکبرآبادی

استادیار

3/6

3/6

12

سید عبدالمجید حسینی  زاده

استادیار

1/5

0

13

مجید کبیریان

استادیار

0

0

14

علی طهماسبی

استادیار

0

0

15

محمد جواد کوچک یزدی

استادیار

0

0

16

لیلا سادات مروجی

استادیار

0

0

17

محمد نقی رفعت نژاد

استادیار

0

0

18

ناصر نیستانی

استادیار

0

0

19

مهین شریفی اصفهانی

استادیار

0

0

20

محمد سعید فیاض

استادیار

0

0

21

سید مصطفی مناقب

استادیار

0

0

22

زهرا خیرالهی

استادیار

0

0

23

فاطمه حسینی علایی

استادیار

0

0

24

محمد جواد سعدی

استادیار

0

0

25

فهیمه کلباسی اصفهانی

استادیار

0

0

26

ابراهیم فتح الهی

استادیار

0

0

 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

 امتیاز کل 

1

رضا حاجیان حسین آبادی

مربی

20/4

20/4

2

کیهان سلطانیان

مربی

15/8

15/8

3

رحمان آغازی

مربی

2/5

2/5

4

فرزاد اسفندیاری

مربی

11/9

11/9

5

زهرا معارف

مربی

1/2

1/2

6

کیانوش نریمان

مربی

0

0

7

فرومن حیدرنژاد

مربی

0

0

8

سید داریوش رحیمی

مربی

0

0

9

جواد طاهری

مربی

0

0

10

ناصر عابدینی

مربی

0

0

11

محمد جعفر نژاد

مربی

0

0

12

سید محمد علی علوی

مربی

0

0

13

طاهره اسلامی علی آبادی

مربی

0

0

14

مهدی سعیدی

مربی

0

0

15

بهزاد عطاران

مربی

0

0

16

سیده عاطفه قرشی

مربی

0

0

17

    مهناز دهقانی فرد

مربی

0

0

18

مهدی غفاری نوین 

مربی

0

0

19

کمال الدین صالحیان راد

مربی

0

0

20

احمد ربانی خواه

مربی

0

0

21

اصغر معظم

مربی

0

0

22

امیر مسعود صفری

مربی

0

0

23

آمنه سادات کاشی

مربی

0

0

24

معصومه قنبرپور

مربی

0

0