كوچك يا بزرگ كردن بخش :.رتبه بندی امتیازات سال 94-92
رتبه بندی امتیازات گروه ادیان و عرفان سال 94-92سال تحصیلی 94-93
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

امتیاز کل

1

علیرضا جلالی

استادیار

14/5

14/5

2

ولی اله ساکی

استادیار

7/1

7/1

3

نسرین توکلی

استادیار

0

0

4

ابوالقاسم عارف نژاد

استادیار

0

0

 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

امتیاز کل

1

محمد رضا مرادی

مربی

0

0

2

سهیلا غضنفری

مربی

0

0

3

مریم سرمدی

مربی

0

0

4

سید محمد رضویان

مربی

0

0

5

یوسف جعفرزاده

دستیار

0

0

سال تحصیلی 93-92
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

امتیاز کل

1

نسرین توکلی

استادیار

7/1

7/1

2

ابوالقاسم عارف نژاد

استادیار

4/6

4/6

3

علیرضا جلالی

استادیار

1

20/5


 
رتبه بندی اعضای عمی دارای مرتبه مربی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

امتیاز کل

1

محمد رضا مرادی

مربی

0

0

2

سهیلا غضنفری

مربی

0

0

3

مریم سرمدی

مربی

0

0

4

سید محمد رضویان

مربی

0

0

5

یوسف جعفرزاده

دستیار

0

0

بيشتر