رتبه بندی امتیازات سال 96-94
رتبه بندی امتیازات گروه ادیان و عرفان سال 96-94
سال تحصیلی 96-95
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

امتیاز کل

1

علیرضا جلالی

استادیار

9

20/5

2

نسرین توکلی

استادیار

8

8

3

ولی اله ساکی

استادیار

6/49

6/49

4

یوسف جعفرزاده

استادیار

5/3

5/3


رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

امتیاز کل

1

محمد رضا مرادی

مربی

5/85

5/85

2

سید محمود رضویان

مربی

2/95

2/95

3

سهیلا غضنفری

مربی

0

0

4

مریم سرمدی

مربی

0

0


سال تحصیلی 95-94
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

امتیاز کل

1

ابوالقاسم عارف نژاد

استادیار

19/8

19/8

2

یوسف جعفرزاده

استادیار

10/5

10/5

3

ولی اله ساکی

استادیار

9/5

9/5

4

نسرین توکلی

استادیار

7/5

7/5

5

علیرضا جلالی

استادیار

0

15/5

 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

امتیاز کل

1

محمد رضا مرادی

مربی

0

0

2

سهیلا غضنفری

مربی

0

0

3

مریم سرمدی

مربی

0

0

4

سید محمود رضویان

مربی

0

0