رتبه بندی امتیازات سال 98-96
رتبه بندی امتیازات گروه ادیان و عرفان سال 98-96
سال تحصیلی 98-97
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

امتیاز کل

1

علیرضا جلالی

استادیار

18/4

36/5

2

نسرین توکلی

استادیار

8

8

3

محمدرضا مرادی

استادیار

4/55

4/55

4

ولی اله ساکی

استادیار

0

0

5

یوسف جعفرزاده

استادیار

0

0

6

علی بادامی

استادیار

0

0

رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

امتیاز کل

1

سید محمود رضویان

مربی

0

0

2

سهیلا غضنفری

مربی

0

0

3

مریم سرمدی

مربی

0

0


سال تحصیلی97-96
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

امتیاز کل

1

نسرین توکلی

استادیار

9/5

9/5

2

ولی اله ساکی

استادیار

8

8

3

علیرضا جلالی

استادیار

0

0

4

یوسف جعفرزاده

استادیار

0

0

5

علی بادامی

استادیار

0

0


 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

امتیاز کل

1

محمد رضا مرادی

مربی

0

0

2

سید محمود رضویان

مربی

0

0

3

سهیلا غضنفری

مربی

0

0

4

مریم سرمدی

مربی

0

0