رتبه بندی امتیازات سال 94-92
سال 94-93
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه دانشیاری

رديف

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمي

امتيازات

بدون احتساب پايان نامه و رساله

امتياز كل

1

سيدعلي علم الهدي

دانشيار

22/65

22/65

2

مهدي زماني

دانشيار

6

6

3

مرضيه اخلاقي

دانشيار

2

8

4

عليرضا اژدر

دانشيار

1/25

3/25

5

ناصر محمدي

دانشيار

0

0

6

محمد علي عباسيان

دانشيار

0

0 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری

رديف

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمي

امتيازات

بدون احتساب پايان نامه و رساله

امتياز كل

1

جلال پيكاني

استاديار

27/6

27/6

2

محمدحسين‌مهدوي‌نژاد

استاديار

22/5

47

3

حسن عباسي حسين آبادي

استاديار

9

11

4

اسماعيل زارعي حاجي آبادي

استاديار

7

7

5

نعمت ا... عبدی اقدم لرومی

استاديار

6

6

6

رضا رسولي شربياني

استاديار

4/6

9/1

7

محمدجعفر حیدری

استاديار

3/5

3/5

8

عباس اسكوئيان

استاديار

2/4

2/4

9

علی اصغر مروت

استاديار

1

1

10

ولي الله خوش طينت

استاديار

0

0

11

رضا تقيان ورزنه

استاديار

0

0

12

مصطفي مومني

استاديار

0

0

13

عبدالرضا صفري حلاوي

       استاديار

0

0

14

محمدصادق‌واحدي فرد

استاديار

0

0

15

افلاطون صادقي

استاديار

0

0

16

ميثم اكبرزاده

استاديار

0

0

17

حميدرضا ضيائي

استاديار

0

0

18

مهدي خادمي

استاديار

0

0

19

علی فرهودی

سطح 4

0

0

20

گيتا مقيمي

استاديار

0

0

21

مهين رضايي

استاديار

0

0

22

محمدرضاعامري بركي

استاديار

0

0

23

فهيمه دهباشي

استاديار

0

0

24

سعيد حاتمي تاجيك

استاديار

0

0

25

ناصر مومني محمدآبادی

استاديار

0

0
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی

رديف

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمي

امتيازات

بدون احتساب پايان نامه و رساله

امتياز كل

1

جميله فاطمي

مربی

19/75

19/75

2

مليحه محمودي

مربی

5/4

5/4

3

حبیب ا... هدایتی

مربی

5

5

4

لیلا روستایی

مربی

5

5

5

فاطمه  فاضل زاده

مربی

4

4

6

يدالله رستمي

مربی

3

3

7

مالك عبديان كردكندي

مربی

0/6

0/6

8

ايلناز علينژاد

مربی

0

0

9

محمود صدرايي

مربی

0

0

10

علي جعفری اسكندري

مربی

0

0

11

پرستو حاتمي شفق

مربی

0

0

12

منصوره السادات حسيني

مربی

0

0

13

سهام مخلص

مربی

0

0

14

محمدرضا دهقان كليشادي

مربی

0

0

15

زين العابدين داودي

مربی

0

0

16

سيدمحمدحسين مدني

مربی

0

0

17

الياس موسوي خسروی

مربی

0

0

18

كريم شكرزاده

مربی

0

0

19

علي گراوند

مربی

0

0

20

خليل ملاجوادي

مربی

0

0

21

زينب انجم شعاع

مربی

0

0

22

یعقوب جعفری رندی

مربی

0

0

23

مریم دربانیان

مربی

0

0

24

محمدجوادسعيديان

مربی

0

0 
سال 93-92
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه دانشیاری

رديف

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمي

امتيازات

بدون احتساب پايان نامه و رساله

امتياز كل

1

عليرضا اژدر

دانشيار

27/4

52/9

2

مرضيه اخلاقي

دانشيار

17

49

3

ناصر محمدي

دانشيار

13/5

22

4

سيدعلي علم الهدي

دانشيار

6

14

5

محمد علي عباسيان

دانشيار

0

0

6

مهدي زماني

دانشيار

0

0

 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری

رديف

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمي

امتيازات

بدون احتساب پايان نامه و رساله

امتياز كل

1

ولي الله خوش طينت

استاديار

79

124/75

2

جلال پيكاني

استاديار

56/05

56/05

3

ناصر مومني محمدآبادی

استاديار

43

43

4

حسن عباسي حسين آبادي

استاديار

31/2

31/2

5

محمدحسين‌مهدوي‌نژاد

استاديار

28

43/50

6

مصطفي مومني

استاديار

14/5

14/5

7

رضا رسولي شربياني

استاديار

11/35

23/85

8

عبدالرضا صفري حلاوي

        استاديار

8

8

9

نعمت ا... عبدی اقدم لرومی

استاديار

7

7

10

محمدصادق‌واحدي فرد

استاديار

4

25

11

افلاطون صادقي

استاديار

4

11

12

محمدجعفر حیدری

استاديار

3/5

3/5

13

اسماعيل زارعي حاجي آبادي

استاديار

3

10

14

رضا تقيان ورزنه

استاديار

0

0

15

عباس اسكوئيان

استاديار

0

0

16

ميثم اكبرزاده

استاديار

0

0

17

حميدرضا ضيائي

استاديار

0

0

18

مهدي خادمي

استاديار

0

0

19

علی فرهودی

سطح 4

0

0

20

گيتا مقيمي

استاديار

0

0

21

مهين رضايي

استاديار

0

0

22

ميكائيل جمال پور

استاديار

0

0

23

محمدرضاعامري بركي

استاديار

0

0

24

فهيمه دهباشي

استاديار

0

0

25

سعيد حاتمي تاجيك

استاديار

0

0 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی

رديف

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمي

امتيازات

بدون احتساب پايان نامه و رساله

امتياز كل

1

يدالله رستمي

مربی

6/5

6/5

2

مليحه محمودي

مربی

5/4

5/4

3

حبیب ا... هدایتی

مربی

5

5

4

مالك عبديان كردكندي

مربی

2

2

5

ايلناز علينژاد

مربی

0/4

0/4

6

محمود صدرايي

مربی

0

0

7

علي جعفری اسكندري

مربی

0

0

8

پرستو حاتمي شفق

مربی

0

0

9

منصوره السادات حسيني

مربی

0

0

10

سهام مخلص

مربی

0

0

11

محمدرضا دهقان كليشادي

مربی

0

0

12

زين العابدين داودي

مربی

0

0

13

سيدمحمدحسين مدني

مربی

0

0

14

جميله فاطمي

مربی

0

0

15

الياس موسوي خسروي

مربی

0

0

16

كريم شكرزاده

مربی

0

0

17

علي گراوند

مربی

0

0

18

احمد هدايي خیره مسجد

مربی

0

0

19

خليل ملاجوادي

مربی

0

0

20

زينب انجم شعاع

مربی

0

0

21

یعقوب جعفری رندی

مربی

0

0

22

مریم دربانیان

مربی

0

0

23

فاطمه فاضل زاده

مربی

0

0

24

محمد جواد سعیدیان

مربی

0

0