رتبه بندی امتیازات سال 98-96
سال تحصیلی 98-97
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه دانشیاری

رديف

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمي

امتيازات

بدون احتساب پايان نامه و رساله

امتياز كل

1

محمد حسین مهدوی نژاد

دانشیار

55/25

77/25

2

افاطون صادقی

دانشیار

41/25

63/25

3

علیرضا پارسا

دانشیار

-

6/5

4

محمد علی عباسیان

دانشیار

-

6

5

ولی الله خوش طینت

دانشیار

-

-

6

ناصر محمدی

        دانشیار

-

-

7

حسن عباسی حسین آباد

دانشیار

-

-

8

ناصر مومنی محمد آبادی

دانشیار

-

-

9

مرضیه اخلاقی

دانشیار

-

-

10

سید علی علم الهدی

دانشیار

-

-

11

مهدی زمانی

دانشیار

-

- 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری

رديف

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمي

امتيازات

بدون احتساب پايان نامه و رساله

امتياز كل

1

علیرضا فرجی

استاديار

13

13

2

فاطمه رحیمی

استاديار

12

12/5

3

نعمت ا... عبدی اقدم لرومی

استاديار

-

11

4

محمدرضاعامري بركي

استاديار

-

4

5

اسماعيل زارعي حاجي آبادي

استاديار

5

5

6

سعيد حاتمي تاجيك

        استاديار

5

5

7

عبدالرضا صفري حلاوي

استاديار

-

-

8

محمدجعفر حیدری

استاديار

-

-

9

زینب شکیبی

استاديار

-

-

10

علی اصغر مروت

استاديار

-

-

11

عباس اسكوئيان

استاديار

-

-

12

مهين رضايي

استاديار

-

-

13

علی فرهودی

سطح 4

-

-

14

جواد انصاری فرد

استاديار

-

-

15

میکائیل جمال پور

استاديار

-

-

16

مهدي خادمي

استاديار

-

-

17

ميثم  اكبرزاده

استاديار

-

-

18

رضا رسولي شربياني

استاديار

-

-

19

محمدصادق‌واحدي فرد

استاديار

-

-

 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی

رديف

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمي

امتيازات

بدون احتساب پايان نامه و رساله

امتياز كل

1

ايلناز علينژاد

مربی

16/8

16/8

2

مریم دربانیان

مربی

9/6

9/6

3

سهام مخلص

مربی

8/4

8/4

4

يدالله رستمي

مربی

6

6

5

اردشیر محمودی

مربی

3/7

3/7

6

كريم شكرزاده

مربی

2

2

7

الياس موسوي خسروي

مربی

2

2

8

یعقوب جعفری رندی

مربی

0/5

0/5

9

حبیب ا... هدایتی

مربی

-

-

10

محمود صدرايي

مربی

-

-

11

خليل ملاجوادي

مربی

-

-

12

مليحه محمودي

مربی

-

-

13

منصوره السادات حسيني

مربی

-

-

14

علي جعفری اسكندري

مربی

-

-

15

زين العابدين داودي

مربی

-

-

16

محمدجوادسعيديان

مربی

-

-

17

علي گراوند

مربی

-

-

18

سيدمحمدحسين مدني

مربی

-

-

19

محمدرضا دهقان كليشادي

مربی

-

-

20

فاطمه  فاضل زاده

مربی

-

-

21

پرستو حاتمي شفق

مربی

-

-

22

مالك عبديان كردكندي

مربی

-

-

23

زينب انجم شعاع

مربی

-

- 
سال تحصیلی 97-96
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه دانشیاری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

بدون احتساب پایان نامه

امتیاز کل

1

مرضيه اخلاقي

دانشيار

35/2

41/7

2

حسن عباسي حسين آبادي

دانشيار

30/1

43/1

3

سيدعلي علم الهدي

دانشيار

30

41

4

ولی الله خوش طینت

دانشیار

25/15

27/15

5

علیرضا پارسا

دانشیار

5

20

6

ناصر محمدی

دانشیار

0

0

7

محمد حسین مهدوی نژاد

دانشیار

0

0

8

ناصر مومنی محمدآبادی

دانشیار

0

0

9

محمد علی عباسیان

دانشیار

0

0

10

افلاطون صادقی

دانشیار

0

0

11

مهدی زمانی

دانشیار

0

0
 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

بدون احتساب پایان نامه

امتیاز کل

1

مهدي خادمي

استاديار

50

76/55

2

ميثم  اكبرزاده

استاديار

37/22

53/72

3

میکائیل جمال پور

استاديار

22/40

30/40

4

محمدرضاعامري بركي

استاديار

14/75

18/75

5

علیرضا فرجی

استاديار

11/5

11/5

6

فاطمه رحیمی

استاديار

11

12

7

سعيد حاتمي تاجيك

        استاديار

9

13

8

محمدجعفر حیدری

استاديار

9

9

9

زینب شکیبی

استاديار

7

7

10

علی اصغر مروت

استاديار

5/8

5/8

11

نعمت ا... عبدی اقدم لرومی

استاديار

1

1

12

مهين رضايي

استاديار

0

0

13

علی فرهودی

سطح 4

0

0

14

جواد انصاری فرد

استاديار

0

0

15

اسماعيل زارعي حاجي آبادي

استاديار

0

0

16

عبدالرضا صفري حلاوي

استاديار

0

0

17

عباس اسكوئيان

استاديار

0

0

18

رضا رسولي شربياني

استاديار

0

0

19

محمدصادق‌واحدي فرد

استاديار

0

0


 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

بدون احتساب پایان نامه

امتیاز کل

1

محمدرضا دهقان كليشادي

مربی

10/4

10/4

2

ايلناز علينژاد

مربی

9/8

9/8

3

فاطمه  فاضل زاده

مربی

9/45

9/45

4

الياس موسوي خسروي

مربی

4

4

5

مریم دربانیان

مربی

3/2

3/2

6

پرستو حاتمي شفق

مربی

3

3

7

مالك عبديان كردكندي

مربی

2

2

8

زينب انجم شعاع

مربی

2

2

9

حبیب ا... هدایتی

مربی

0

0

10

اردشیر محمودی

مربی

0

0

11

خليل ملاجوادي

مربی

0

0

12

مليحه محمودي

مربی

0

0

13

سهام مخلص

مربی

0

0

14

محمود صدرايي

مربی

0

0

15

كريم شكرزاده

مربی

0

0

16

منصوره السادات حسيني

مربی

0

0

17

علي جعفری اسكندري

مربی

0

0

18

یعقوب جعفری رندی

مربی

0

0

19

زين العابدين داودي

مربی

0

0

20

يدالله رستمي

مربی

0

0

21

محمدجوادسعيديان

مربی

0

0

22

علي گراوند

مربی

0

0

23

سيدمحمدحسين مدني

مربی

0

0