گروه آموزشی مهندسی و فناوری کشاورزی

رشته های زیر در گروه آموزشی مهندسی و فناوری کشاورزی دایر می باشد:

مقطع کارشناسی:
1- علوم و مهندسی صنایع غذایی

2- علوم و مهندسی آب
3-
علوم و مهندسی شیلات
4- مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

 


مقطع کارشناسی ارشد:
1- مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی- انرژی

 

 
اعضا شورای تخصصی این گروه عبارتند از:
1- دکتر بابک مومنی (دبیر شورای تخصصی)
2- دکتر نگار نورمهناد (عضو متخصص علوم آب)
3- دکتر هادی رزاقیان (عضو متخصص آبخیزداری)
4- دکتر مجتبی نادری (عضو متخصص شیلات)
5- دکتر بهزاد ناصحی (عضو متخصص صنایع غذایی)
6- دکتر اسماعیل صیدی (عضو متخصص مکانیزاسیون)
7- دکتر سیروس شاکری
  (عضو متخصص علوم خاک)
 

تقویم شورای تخصصی:


 
 
 
پنجشنبه 23 آبان 1398