برنامه های درسی رشته های دایر در بخش علوم کشاورزی (مصوب وزارت علوم)

مقطع کارشناسی:

ترویج و آموزش کشاورزی پایدار (بازنگری 96)

علوم و مهندسی محیط زیست (بازنگری شده) (پذیرش دانشجو از سال 95)

علوم و مهندسی صنایع غذایی (بازنگری شده) (مخصوص دانشجویان ورودی سال 93 و بعد از آن)

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (خوشه انرژی) (بازنگری شده) (مخصوص دانشجویان ورودی سال 93 و بعد از آن)

علوم و مهندسی آب (خوشه آبیاری و زهکشی) (بازنگری شده) (مخصوص دانشجویان ورودی سال 93 و بعد از آن)

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی (بازنگری شده)

علوم و مهندسی شیلات (بازنگری شده)


مقطع کارشناسی ارشد:

بیماری شناسی گیاهی (بازنگری شده) (پذیرش دانشجو از سال 95)

توسعه روستایی (بازنگری شده) (پذیرش دانشجو از سال 95)

بیوتکنولوژی کشاورزی (بازنگری شده) (پذیرش دانشجو از سال 95)


زراعت (مخصوص دانشجویان ورودی سال 90 و بعد از آن)

اقتصاد کشاورزی (گرایش سیاست و توسعه کشاورزی - گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی)(بازنگری شده) (مخصوص دانشجویان ورودی سال 93 و بعد از آن)

بیماری شناسی گیاهی (مخصوص دانشجویان ورودی سال 93 و بعد از آن)

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (بازنگری شده) (مخصوص دانشجویان ورودی سال 93 و بعد از آن)

علوم دامی - تغذیه دام (بازنگری شده)

علوم و مهندسی محیط زیست - ارزیابی و آمایش سرزمین (بازنگری شده)

ژنتیک و به نژادی گیاهی (بازنگری شده)


مقطع دکتری:

اقتصاد کشاورزی (بازنگری شده) (مخصوص دانشجویان ورودی سال 93 و بعد از آن)

 
پنجشنبه 3 بهمن 1398