آئین نامه ها و بخش نامه ها
 
آیین نامه فعالیتهای علمی مصوب هیأت امنا لازم الاجرا از نیمسال اول 97-96
آیین نامه شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور (مصوب مورخ 93/12/10 شورای دانشگاه)
آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد (تاریخ اجرا از 93/7/1)
آیین نامه آموزشی دوره کادرانی و کارشناسی (تاریخ تصویب 91/12/20)
آیین نامه جدید ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیر دولتی(تاریخ اجرا: 95/10/1)
آئین نامه تشکیل اعضای هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها

دستور العمل اجرایی جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها (تاریخ تصویب 87/9/4)

دستورالعمل ارائه درس سمینار (تحقیق و تتبع نظری) جایگزین پایان نامه در شیوه آموزش محور (تاریخ تصویب 90/4/27)

آیین نامه ساختار بخش ها، گروههای علمی و گروههای آموزشی و پژوهشی دانشگاه پیام نور (تاریخ تصویب 90/4/27)

آئین نامه راه اندازی، اداره، چاپ و انتشار نشریات علمی دانشگاه پیام نور (تاریخ تصویب 90/3/1)
 
فرم ها
 
گزارش نامه (شناسنامه) علمی عضو هیات علمی متقاضی تبدیل وضعیت (جدید) (تاریخ اجرا 95/12/1)

گزارش نامه (شناسنامه) علمی عضو هیات علمی آموزشی متقاضی ارتقاء مرتبه (جدید) (تاریخ اجرا 95/10/1)

کاربرگ مربوط به بند 2- 1 آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی(رعایت نظم و انضباط درسی) (جدید)
کاربرگ مربوط به بند 2- 2 آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی(کیفیت تدریس) (جدید)
کاربرگ مربوط به بند 4- 1 آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی(حضور فعال و تمام وقت در موسسه) (جدید)

صورتجلسه کمیته منتخب بخش علوم کشاورزی (فرم تمدید قرارداد، احتساب سنوات و ترفیع)

فرم کارآموزی دانشجویان رشته های کشاورزی دانشگاه پیام نور

فرم جدید «درخواست ترفیع سالانه اعضای هیأت علمی پیام نور»

فرم جدید پیشنهاد (پروپوزال) رساله دکتری تخصصی/ پایان نامه کارشناسی ارشد

 

 
 
پنجشنبه 23 آبان 1398