گروه آموزشی علوم کشاورزی

رشته های زیر در گروه آموزشی علوم کشاورزی دایر می باشد:

مقطع کارشناسی:
1- مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
2- علوم دامی

 


مقطع کارشناسی ارشد:
1- بیوتکنولوژی کشاورزی
2- علوم دامی (گرایش تغذیه دام)
3- زراعت
4- اصلاح نباتات
5- بیماری شناسی گیاهیاعضا شورای تخصصی این گروه عبارتند از:
1- دکتر منا پورعیسی (دبیر شورای تخصصی)
2- دکتر محسن فرشادفر (عضو متخصص مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی)
3- دکتر محمدعلی ابراهیمی (عضو متخصص بیوتکنولوژی)
4- دکتر احمد بغدادی (عضو متخصص گیاهپزشکی)
5- دکتر شراره نجفیان (عضو متخصص علوم باغی)
6- دکتر مریم نصرتی (عضو متخصص علوم دامی)
7- دکتر کتایون اسکویی زاده (عضو متخصص دامپزشکی) 
تقویم شورای تخصصی:

 
 
شنبه 25 آبان 1398