گروه آموزشی توسعه کشاورزی و منابع طبیعی

رشته های زیر در گروه آموزشی توسعه کشاورزی و منابع طبیعی دایر می باشد:

مقطع کارشناسی:
1- اقتصاد کشاورزی
2- ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
3- علوم و مهندسی محیط زیست

 


مقطع کارشناسی ارشد:
1- اقتصاد کشاورزی (گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی)
2- اقتصاد کشاورزی (گرایش سیاست و توسعه کشاورزی)
3- توسعه روستایی
4- علوم و مهندسی محیط زیست (گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین)

 


مقطع دکتری:

1- اقتصاد کشاورزی (گرایش سیاست و توسعه کشاورزی)

 

اعضا شورای تخصصی  این گروه عبارتند از:
1- دکتر مینا ربیعی (دبیر شورای تخصصی)
2- دکتر مجید دهمرده (عضو متخصص مدیریت کشاورزی)
3- دکتر مهرداد باقری (عضو متخصص اقتصاد کشاورزی)
4- دکتر رویا کرمی (عضو متخصص ترویج و آموزش کشاورزی)
5- دکتر نسرین صبور مقدم (عضو متخصص محیط زیست)
6- دکتر مرضیه علی خواه اصل (عضو متخصص مرتعداری)
7- دکتر مهناز محمدزاده (عضو متخصص توسعه روستایی)
 


تقویم شورای تخصصی: 
 
پنجشنبه 23 آبان 1398