گروه اديان و عرفان

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

استان

مرکز

 

ایمیل

1*

علیرضا جلالی

 

دکتری

ادیان و عرفان

استادیار

اصفهان

اصفهان

 

Alireza_jalali26@yahoo.com

2

نسرین توکلی

 

دکتری

ادیان و عرفان

استادیار

البرز

کرج

 

Tavakoli.nasrin@yahoo.com

3

علی بادامی

 

دکتری

ادیان و عرفان

استادیار

خ.شمالی

بجنورد

 

Badamimn44@gmail.com

4

ولی اله ساکی

دکتری

ادیان و عرفان

استادیار

البرز

کرج

 

vsaaki@yahoo.com

5

یوسف جعفرزاده

 

ک.ارشد

ادیان و عرفان

دستیار

آذربایجان شرقی

کلیبر

 

jafarzadehyusof@yahoo.com 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

استان

مرکز

 

ایمیل

1

محمد رضا مرادی

 

د. دکتری

ادیان و عرفان

مربی

کرمانشاه

سنقر

 

M_moradi@pnu.ac.ir

2

مریم سرمدی

 

ک. ارشد

ادیان و عرفان

مربی

مرکزی

خمین

 

 

3

سهیلا غضنفری

 

ک. ارشد

ادیان و عرفان

مربی

مازندران

بابل

 

soheilaghazanfari@yaho.com

4

سید محمود رضویان

د.دکتری

ادیان و عرفان

مربی

اصفهان

علویجه

 

Mah_razav@yahoo.com