كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

نام و نام خانوادگی

مسئولیت سازمانی

تلفن تماس

دکتر محمدعلی کریمی

معاون پژوهش و فناوری

22440667-22455054 

آقای طالبی

مدیر دفتر معاونت پژوهش و فناوری

22440667-22455054 

خانم مثنوی

کارشناس پیگیری دفتر معاونت پژوهش و فناوری

22440667-22455054 

خانم حاجی ­آقایی

کارشناس دفتر معاونت پژوهش و فناوری

22485213 

بيشتر