گروه تاريخ فرهنگ وتمدن اسلامي
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

محل خدمت

مرکز

ایمیل

 

1

سید محمدرضا حسینی

دکتری

مدرسی معارف(تاریخ و تمدن اسلامی)

دانشیار

قم

قم

Mreza_hoseini@yahoo.com

 

2

مهدی عبادی

دکتری

تاریخ و تمدن اسلامی

دانشیار

تهران

تهران جنوب

m.ebadi61@gmal.com

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

محل خدمت

ایمیل

1

سیده سوسن فخرائی

دکتری

تاریخ اسلام

استادیار

خوزستان

اهواز

S_fakhraie@yahoo.com

 

مجتبی سلطانی احمدی

دکتری

تاریخ و تمدن اسلامی

استادیار

تهران

تهران جنوب

Soltanim87@gmail.com

3

احمدرضا متولی مشهد سرا

دکتری

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

استادیار

خ.رضوی

سرخس

motavalli‌_a_r@yahoo.com

 

4

محمد رمضان پور

دکتری

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

استادیار

خ.رضوی

مشهد

Mh_ramezanpour@yahoo.com

 

5

محمود صادقی علوی

دکتری

تاریخ اسلام

استادیار

اصفهان

کاشان

Alavi0361@gmail.com

 

6

ابوالقاسم عارف نژاد

دکتری

مدرسی معارف(انقلاب اسلامی)

استادیار

خ.رضوی

نیشابور

arefnejad2010@yahoo.com

 

7

زیبا شفیعی خوزانی

دکتری

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

استادیار

اصفهان

نطنز

Shafiee.ziba@yahoo.com

 

8

ثروت سلیمان زاده

دکتری

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

استادیار

البرز

ماهدشت

servatafshar@yahoo.com

9

محمد طاهر یعقوبی

دکتری

تاریخ

استادیار

قم

قم

taher113@gmail.com

10

 
 
ردیف
نام و نامخانوادگی
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
مرتبه علمی
محل خدمت
ایمیل
1
زینب شریفی اسدی
دانشجوی دکتری
تاریخ اسلام
مربی
خوزستان
لالی
Zeinab_sh_@yahoo.com
 
2
طوبی عرب عامری
کارشناسی ارشد
تاریخ و تمدن ملل اسلامی
مربی
گلستان
آزاد شهر
toobaarabamery@yahoo.com
 
3
امید بهرامی نیا
دانشجوی دکتری
تاریخ و تمدن ملل اسلامی
مربی
کردستان
دیواندره
Omid13594@yahoo.com
 
4
حامد فروزان
دانشجوی دکتری
تاریخ
مربی
تهران
دماوند
hamedforouzan@yahoo.com
5
حسن خوش چشم آرانی
کارشناسی ارشد
معارف اسلامی
مربی
خوزستان
شوش
6
غلامرضا رمضانی پور
کارشناسی ارشد
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
مربی
مازندران
محمود آباد
ramazanireza110@yahoo.com
7
ابوذر کرم الهی
کارشناسی ارشد
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
مربی
لرستان
الشتر
 
8