ساختار معاونت فناوري و پژوهش
ساختار معاونت فناوری و پژوهش

نام و نام خانوادگی

مسئولیت سازمانی

تلفن تماس

دکتر محمدعلی کریمی

معاون پژوهش و فناوری

22455054- 22440667

دکتر خدیجه دیده بان

مدیر دفتر تحقیقات و خدمات پژوهشی 

22442014- 22442045

دکتر حمید قاسمی

مدیر دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت

22485217-22458318

دکتر مهران فرج اللهی

مدیر دفتر تدوین و تولید کتب و محتوای آموزشی

22455114

دکتر امیرهوشنگ تاج فر

مدیر دفتر آمار و فناوری اطلاعات

22485078

دکتر قاسم رضانژاد بردجی

مدیر مرکز آزمایشگاه­های ملی و قطبی

22458309

بيشتر