لیست کتب چاپ شده گروه حقوق

رديف

عنوان كتاب

مولف/مترجم

توضيحات

1

حقوق اساسي 1

 حسن خسروي

منابع درسي مي باشد

2

حقوق اساسي 2

حسن خسروي

  منابع درسي مي باشد

3

حقوق اساسي

ارسلان ثاب سعيدي

از منابع درسي حذف شده است

4

آيين دادرسي مدني1

جليل غفاري

از منابع درسي حذف شده است

5

آيين دادرسي مدني2

جليل غفاري

از منابع درسي حذف شده است

6

آيين دادرسي مدني3

جليل غفاري

از منابع درسي حذف شده است

7

حقوق تعاون

ارسلان ثاب سعيدي

از منابع درسي حذف شده است

8

حقوق سازمان هاي بين المللي

داود آقايي

 منبع درسي مي باشد

9

قواعد عربي

محسن تيموري

 منبع درسي مي باشد

10

حقوق بين الملل عمومي1

مهدي اكرمي

از منابع درسي حذف شده است

11

حقوق جزاي اختصاصي 2

محمد صالح وليدي

از منابع درسي حذف شده است

12

حقوق جزاي اختصاصي 2

محمد صالح وليدي

از منابع درسي حذف شده است

13

حقوق بازرگاني(رشته حسابدراري)

ارسلان ثابت سعيدي

از منابع درسي حذف شده است