عنوان کتاب های چاپ شده رشته فلسفه و کلام اسلامی

رديف

نام كتاب

نام مولف

نوع كتاب

1

منطق (1)

فرامرز قراءملكي

آزمايشي

2

منطق (2)

فرامرز قراملكي

درسنامه

3

زبان تخصصي (2)

دكتر محمد حسين مهدوي نژاد

آزمايشي

4

فلسفه اشراق (1)

دكتر مهدي زماني

آزمايشي

5

تاريخ فلسفه غرب (1)

دكتر مهدي زماني

آزمايشي

6

متون فلسفي منتخب به زبان انگليسي

دكتر محمد علي عباسيان

آزمايشي

7

كلام (1)

موسايي افضلي

درسنامه

8

كلام  (2)

عبدااله نصري

درسنامه

9

حكمت اشراق (1)

دكتر مهدي زماني

درسنامه

10

تاريخ فلسفه غرب(2)

دكتر مهدي زماني

آزمايشي

11

كليات فلسفه

اصغر دادبه

درسنامه

12

زبان تخصصي(4)

محمد علي عباسيان

درسنامه