بخش علمي علوم پايه

بخش علمي علوم پايه سال تحصيلي 91-90

مقطع

رشته ها

ليست ارائه دروس

دكتري

رياضي محض (گرايش آناليز) (اصلاحيه:4/7/90)

ليست ارائه دروس

رياضي محض (گرايش هندسه)(اصلاحيه:4/7/90)

ليست ارائه دروس

رياضي محض (گرايش جبر و جابجايي و همولوژي)(اصلاحيه:4/7/90)

ليست ارائه دروس

رياضي محض (گرايش ابرجبرها و جبرهاي مرتب شده)(اصلاحيه:4/7/90)

ليست ارائه دروس

رياضي كاربردي گرايش تحقيق در عمليات ( كنترل و بهينه سازي)(اصلاحيه:4/7/90)

ليست ارائه دروس

شيمي ( گرايش شيمي آلي)

ليست ارائه دروس

شيمي (گرايش شيمي تجزيه)

ليست ارائه دروس

شيمي (گرايش شيمي فيزيك)

ليست ارائه دروس

شيمي ( گرايش شيمي معدني)

ليست ارائه دروس

فيزيك – شاخه نظري

ليست ارائه دروس

فيزيك –شاخه تجربي

ليست ارائه دروس