بخش علمي علوم تربيتي و روانشناسي

بخش علمي علوم تربيتي و روانشناسي سال تحصيلي 91-90

مقطع

رشته ها

ليست ارائه دروس

دكتري

برنامه ريزي آموزش از راه دور

ليست ارائه دروس

تربيت بدني ( گرايش مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني)

ليست ارائه دروس

روانشناسي

ليست ارائه دروس