معرفی همکاران

 

نام خانوادگی

سمت

میزان تحصیلات

تلفن داخلی

حسین زارع

 سرپرست برنامه ریزی آموزشی

دکترا روانشناسی بالینی

2244

نگین فکرآزاد

معاون برنامه ریزی آموزشی

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

2746

محمد ایمانی فراهانی

رئیس اداره برنامه ریزی آموزشی

کارشناسی ارشد تربیت بدنی

2595

رکسانه طیار

رئیس اداره برنامه ریزی درسی

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

2295

 

 

کارشناسان مدیریت برنامه ریزی آموزشی (دوره های کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی)

 

نام و نام خانوادگی

سمت

میزان تحصیلات

رشته های مربوطه هر کارشناس

تلفن داخلی

ملیحه مهرافزا

کارشناس

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

رشته های  بخش علوم کشاورزی

2248

مهناز محمدی مقانکی

کارشناس

کارشناسی ارشد علوم تربیتی

رشته های بخش هنر و معماری

2248

لیلا خضرائی

کارشناس

کارشناسی ارشد شیمی

رشته های بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری

2726

فاطمه ملازاده

کارشناس

کارشناسی ارشدآموزش محیط زیست

 رشته های بخش علوم تربیتی و روانشناسی

2908

فاطمه امانی فر

کارشناس

کارشناسی ارشد علوم تربیتی

رشته های بخش علوم پایه

2710

مهشید ملااحمدی

کارشناس

کارشناسی  ارشد جغرافیا

رشته های  فنی مهندسی

2704

مریم سکاکی

کارشناس

کارشناسی ارشد علوم تربیتی

رشته های فنی مهندسی 

2247

سیده زهرا شمسی

کارشناس

کارشناسی ارشدآموزش محیط زیست

رشته های بخش  ادبیات و زبانهای خارجه ،بخش الهیات و علوم اسلامی و دروس عمومی   

2851

مرجانه ریاحی

کارشناس

کارشناسی علم اطلاعات ودانش شناسی

رشته های بخش علوم اجتماعی

2625

حمید رضا گودرزی

کارشناس

کارشناسی ارشد تاریخ

امور مرتبط با برنامه ریزی آموزشی

2882

مرتضی فرج زاده

اموردفتری

کارشناسی علوم تربیتی

امور دفتری مدیریت برنامه ریزی آموزشی

2244