دفتر برنامه ریزی آموزشی

مجموعه وظايف در حوزه هاي برنامه ريزي درسي كليه رشته ها مقطع كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته ،توسعه رشته ها و تفاهم نامه ها..و...

 

-         تهيه وضعيت منابع درسي( دروس ثبت شده در قالب برنامه 9 ترمه )و مشخص نمودن ميزان واحد نظري و عملي ، نام كتاب ، مولف و ناشر كتاب و ذكر وضعيت منبع از لحاظ خود آموز ، غير خود آموز يا بدون منبع بودن ، ميزان ساعات لازم براي رفع اشكال گروهي طبق آئين نامه فعاليتهاي علمي  واعلام آن بر روي سايت دانشگاه.

 

-         تهيه جدول تطبيق تخصصي  رشته تحصيلي اعضاء علمي با نوع درس ، در اين زمينه از طريق هماهنگي با گروه آموزشي تخصص‌هاي لازم براي تدريس هر عنوان درسي دريافت و پس از بررسي به صورت يك جدول تنظيم مي شود. در اين ارتباط با توجه به شرايط ، نظرات هر مركز جمع آوري و پس از مشورت با گروه آموزشي مربوطه اصلاحات لازم صورت گرفته و استثناها مورد توجه قرار مي گيرد .

 

-         انجام تمامي امور مربوط به سيستم جامع آموزشي شامل: اطلاعات پايه در خصوص معرفي دروس ، مصوبات رشته ها ، سرفصل عناوين دروس رشته ها ، منابع درسي و معادلسازي دروس ، گزارش گيري جهت كنترل نهايي و مديريت سيستم ، كد گذاري رشته هاي تازه تاسيس ، كد گذاري تمامي دروس ارائه شده جديد در مقاطع  كارشناسي ارشد و دكتري .

-         بازنگري، حذف، ادغام، جايگزيني و تغيير دروس و رشته و گرايش هاي موجود.

-         تهيه و تنظيم تقويم دانشگاهي با هماهنگي معاونت دانشجويي و مديريت سنجش و خدمات آموزشي دانشگاه

-         تهيه برنامه امتحانات پايان ترم بر اساس تقويم دانشگاهي و رعايت برنامه 9 ترمه و رعايت عدم تداخل برنامه امتحان دروس ترمهاي مختلف با يكديگر.

-         پيگيري وتشكيل جلسه مشترك با انتشارات و مديريت توليد مواد و تچهيزات دانشگاه در زمينه چاپ نوع كتب (درسنامه– آزمايشي – قطعي – فرا درسي) تدوين شده جهت اعلام در وضعيت منابع درسي .

-         پيگيري و ارتباط مداوم با گروههاي آموزشي جهت دريافت منابع و انجام اصلاحات لازم با توجه به نظر اعضاي هيات علمي مراكز و دانشجويان.

-         پيگيري جزوات درسي و ارسال به مديريت انتشارات جهت تكثير و ارسال به مراكز استاني جهت تحويل به مراكز مجري تحت پوشش .

-         اعلام بازخورد مشكلات و نواقص از بابت دروس بدون منبع يا با منبع خارج از دانشگاه  به گروههاي علمي دانشگاه

-         انجام  و ثبت اطلاعاتسيستم جامع گلستان شامل اطلاعات پايه در خصوص مقاطع تحصيلي و تغييرات آئين نامه ها ، تشكيلات دانشكده ها ، معرفي دروس ، مصوبات رشته ها ، سرفصل عناوين دروس رشته ها ، منابع درسي و جدول تطبيق ، عمليات سيستم ثبت تقويم نيمسالي ، گزارش گيري جهت كنترل نهايي و مديريت سيستم – كد گذاري رشته هاي تازه تاسيس ، كد گذاري تمامي دروس ارائه شده جديد

-         بررسي مجوز هاي تدريس ارسالي از سوي مراكز استاني جهت تائيد يا رد صلاحيت تدريس مدرسيني كه مدرك  تحصيلي آنها بر اساس جدول تطبيق با عناوين دروس مورد تدريس مطابقت ندارد.

-         ارائه راهكارها و پيشنهادات در مورد مسائل آموزشي جهت طرح در شوراي آموزشي دانشگاه.

 

-         بررسي فرم 3/ الف ( فرمهاي حق التدريس) اعضاي هيات علمي سازمان مركزي ، مديران ، مراكز استاني.مركز برون مرزي و مديريت  دانشستان.

-         بررسي فعاليتهاي علمي اعضاء از نظر ميزان واحد معادل تدريس ، طرح سوال ، تدوين اثر ، فعاليتهاي رسانه اي و طرح پژوهشي و اعلام جدول نهايي آن به معاونت محترم آموزشي و دانشكده ها و نيز تهيه نمودار ميزان موظفي مديران ، مراكز استاني.

-         بازديد از مراكز استاني حسب مورد با موافقت معاون محترم آموزشي در خصوص چگونگي فعاليت اعضاي هيات علمي ، مشكلات دانشجويان در مورد امتحانات و ساير موارد مرتبط با برنامه ريزي آموزشي.

-         برگزاري كارگاه آموزشي در خصوص آئين نامه و مقررات حوزه معاونت آموزشي با روساء و معاونين استان ها.

-         همكاري در تهيه و تنظيم آئين نامه  فعاليتهاي علمي.

-         پيگيري و همكاري لازم با مديريت رسانه جهت دريافت اخرين اطلاعات رسانه اي شامل : CD .و اعلام به مراكز مجري.

-         همكاري با كميته رشته هاو توسعه و ايجاد رشته هاي جديد دوره هاي كارشناسي  و آماده سازي پرونده هاي رشته ها ي دانشگاه جهت ارسال به وزارت علوم  و تحقيقات و فن آوري براي تاسيس رشته هاي جديد.

-         انجام كليه مكاتبات و پاسخگويي به مراكز مجري در خصوص وضعيت منابع درسي ومسائل مربوط به مديريت برنامه ريزي درسيستم گلستان.

-         همكاري با مديريت سنجش  براي تهيه دفترچه كارشناسي ناپيوسته، كارشناسي ،كارشناسي ارشد  براي هر سال تحصيلي.

-         همكاري با مديريت رايانه براي وارد كردن كد دروس در سيستم گلستان  وساير موارد مربوط به مديريت برنامه ريزي.

-         بررسي فرمهاي ساعات تدريس  حق التدريس مركز برون مرزي (كشورهاي دبي – افغانستان و ..

-         -ثبت نوع آزمون در سيستم گلستان با هماهنگي گروه آزمون.

-         برنامه ريزي در خصوص خريد كتب خارج از دانشگاه و كتب كمياب از طريق مديريت امور عمومي (طبق جدول وضعيت منابع درسي).

 

-         پيگيري ثبت فرمهاي ارزشيابي اساتيد در سيستم گلستان.

-         هماهنگي با مديريت خدمات آموزشي وگروههاي علمي و مديريت رايانه ازطريق برگزاري جلسات مشترك براي يكسان سازي كارتكسهاي تحصيلي.

-         نظارت و ارزيابي فعاليت هاي آموزشي (تدريس) و پژوهشي (راهنمايي و مشاوره پايان نامه ارشد و دكتري) اعضاي هيات علمي.

-         همكاري با گروه علمي در زمينه ارزيابي كيفيت محتوي آموزشي .

-         اخذ مجوز رشته هاي تحصيلي در مقاطع  كارشناسي ارشد و دكتري از شوراي گسترش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

-         شناسايي و تعيين دروس جبراني در مقاطع  كارشناسي ارشد و دكتري با هماهنگي گروه هاي علمي.

-         تدوين و بروز رساني شيوه نامه تهيه پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري

-         تهيه شيوه نامه مربوط به صلاحيت تدريس مدرسين و نظارت بر انجام فعاليت هاي ذيربط در استانها.

-         اعلام بازخورد مشكلات و نواقص به خصوص از  بابت دروس بدون منبع يا با منبع خارج از دانشگاه.

-         ارزشيابي فعاليتهاي انجام شده در رابطه با برنامه ريزي آموزشي و درسي انجام شده در گروهها و بخش ها و شناسائي مشكلات و ارائه راه حل هاي كاربردي.

-         نظارت و ارزيابي ميزان موظفي اعضاي هيات علمي كه داراي سمت اجرايي مي باشند.

-         بازنگري آيين نامه فعاليتهاي علمي در هر سال تحصيلي با همكاري گروه هاي علمي و بخش ها.

-         نظارت بر اجراي آئين نامه ها ،بخشنامه ها و مقررات  حوزه معاونت آموزشي .