ارتباط با ما

سازمان مركزي دانشگاه پيام نور

معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي

مديريت برنامه ريزي آموزشي

شماره تماس: 22442048

نمابر: 22485277

آدرس پست الكترونيكي: barnamehrizi@pnu.ac.ir