مدير برنامه ريزي آموزشي
مشخصات فردی:

نام: حسین

نام خانوادگی: زارع

تاریخ تولد: 1347

محل تولد: نور

سوابق تحصیلی:

دکترا: روانشناسی تربیتی

مرتبه علمی: استاد