کمیته منتخب بخش فنی و مهندسی

کمیته منتخب بخش فنی و مهندسی تقریبا به طور هفتگی تشکیل شده و به طور سالانه نسبت به ارزیابی فعالیت های پژوهشی اعضای محترم هیات علمی بخش (250نفر) اقدام می نماید. برای اطلاع اعضای محترم هیات علمی از کم و کیف ارزیابی این فعالیت ها، به خصوص برای اعضای هیات علمی جدید توضیحاتی بشرح زیر ارائه می شود.

1- اعضای کمیته منتخب

2-  نحوه ارسال مدارک علمی جهت ارزیابی

3-  نکات مهم در ارسال مدارک پژوهشی

4-    فرایند ارزیابی

در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با کارشناس کمیته منتخب بخش فنی و مهندسی به شماره 26120028-021 تماس حاصل نمایید.