فعاليت هاي آموزشي بخش فني و مهندسي

كليه فعاليت هاي آموزش بخش فني و مهندسي بر اساس، دستور العمل هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است. از جمله سرفصل دروس مطابق با مصوبات شوراي برنامه ريزي آموزش عالي مورد استفاده قرار مي گرد. سرفصل هاي دروس بخش فني و مهندسي را مي‌توانيد از اين مسير دريافت نمائيد.كليه وظايف آموزشي بخش فني و مهندسي بر اساس، سرفصل هاي مصوب وزارت و درستور العمل هاي مربوطه تنظيم مي گردد.

 اهم وظايف آموزشي بخش فني و مهندسي به شرح ذيل است:

1-   تهيه منابع:  

 بخش فني و مهندسي براي كليه رشنه هاي اين بخش (24رشته) منبع درسي مشخص كرده است. اين منابع هر سال در خرداد ماه بازنگري مي شود، اساتيد محترم مي توانند منابعي كه احتياج به اصلاح و يا تغيير دارند را از طريق مدير محترم گروه آموزشي، پژوهشي استان مربوطه به اين بخش اعلام نمايند. پيشنهادات رسيده پس از طرح در شوراي تخصصي گروه مربوطه از طريق معاونت آموزش و تحصيلات تكميلي در سايت دانشگاه منعكس مي شود.

2-   جدول تطبيق:

براي كليه رشته هاي فني و مهندسي جدول تطبيق استاد و درس تهيه شده است. اين جدول نشان مي دهد كه براي هر درس چه فردي صلاحيت تدريس دارد. جدول تطبيق از طريق معاونت آموزش و تحصيلات تكميلي در سايت دانشگاه منعكس مي شود.

3-   تهيه برنامه ترمي:

شورا هاي گروه هاي علمي براي كليه رشته هاي فني و مهندسي برنامه 9 ترمه را تهيه نموده اند و دانشجويان ملزم به رعايت پيش نيازهاي اعلام شده در برنامه 9 ترمه مي باشد و توصيه مي شود به همان ترتيب كه در برنامه 9 ترمه مشخص شده نسبت به ثبت نام در دروس اقدام كنند. برنامه نه ترمه بطور ساليانه در خرداد ماه مورد بازنگري قرار مي گيرد. اين برنامه ها  از طريق معاونت آموزش و تحصيلات تكميلي در سايت دانشگاه منعكس مي شود.

4-   تعيين ساعات تدريس:

بطور سنتي دروس در دانشگاه پيام نور بصورت نيمه حضوري ارائه مي شود. لذا تعداد ساعت تدريس كمتر از ساعات تدريس در ساير دانشگاه هاي دولتي است. ساعات تدريس رشته هاي فني و مهندسي براي هر واحد تئوري بين 8 تا 12ساعت و براي دروس عملي 36 ساعت مي باشد. ساعات تدرسي هر درس پس از تصويب در شورا هاي گروه هاي علمي از طريق معاونت آموزش و تحصيلات تكميلي در سايت دانشگاه منعكس مي شود.

5-   تعيين روش آزمون:

آزمون هاي  پيام نور بصورت تستي، تستي تشريحي و يا تشريحي برگزار مي شود و امتحانات تشريحي ممكن است بصورت كتاب باز يا كتاب بسته برگزار شود. براين مبنا روش آزمون هر درس در شوراي تخصصي گروه هاي علمي تعيين و هر ساله مورد بازنگري قرار مي گيرد.

6-    تعيين دروس پرهزينه:

دروس آزمايشگاهي و عملي جزء دروس پرهزينه تلقي مي شود. اين دروس نيز در شوراي تخصصي گروه هاي علمي تعيين شده و هر ساله در خرداد ماه مورد بازنگري قرار مي گيرد.

7-   تهيه دستورالعمل هاي آموزشي :

دستورالعمل هاي مختلف آموزشي نيز در اين بخش تهيه شده، توسط شورا هاي گروه هاي علمي به تصويب مي رسد، از جمله:

 اجراي كارآموزي

 اجراي پروژه كارشناسي

 انتخاب استاد راهنما و مراحل انجام پروژه كارشناسي ارشد

 انتخاب استاد راهنما و مراحل انجام  پروژه دكتري

 برگزاري سمينار