فقه و مبانی حقوق اسلامی
فقه و مبانی حقوق اسلامی
سال تحصیلی98-97

رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه دانشیاری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیاز کل

بدون احتساب پایان نامه

1

دکتر سید محمد صدری

دانشیار

0

0


رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیاز کل

بدون احتساب پایان نامه

1

اعظم امینی

استادیار

29.4

20.9

2

مهدی آقاپور بیشک

استادیار

11

7

3

علیرضاپوربافرانی

استادیار

14

6.5

4

محمد حسین شعبانی

استادیار

17

0

5

مصطفی ملکی

استادیار

10

0

6

حسین اسماعیلی

استادیار

9

0

7

محمد چمکوری

استادیار

6

0

8

فرهاد یوسفی پور

استادیار

4.5

0

9

میر عبدالرحیم فاطمی

استادیار

4

0

10

حیدر امیرپور

استادیار

0

0

11

علیرضا جعفرزاده کوچکی

استادیار

0

0

12

حسن مبینی سولچمائی

استادیار

0

0

13

اکرم عبداله پور

استادیار

0

0

14

رضا علی کرمی

استادیار

0

0

15

زهرا گواهی

استادیار

0

0

16

سید جواد موسوی زاده

استادیار

0

0

17

قاسم جعفری

استادیار

0

0

18

محمد حسن شیبانی فر

استادیار

0

0

19

محمدرضاآقاجانی قناد

استادیار

0

0

20

محمدعلی داوریار

استادیار

0

0

21

زهرا فیض

استادیار

0

0

رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیاز کل

بدون احتساب پایان نامه

1

روح اله رئیسی

مربی

14

14

2

ثریا حسین زاده

مربی

9

9

3

محمدرضا جلیلی

مربی

9

9

4

زینب موسوی سادات

مربی

9

9

5

زری فیروزگاه

مربی

9

9

6

سید مرتضی موسوی سادات

مربی

6

6

7

ام البنین اله مرادی

مربی

6

6

8

زهرا منتظری

مربی

5.5

5.5

9

مرتضی پور ملایی

مربی

5

5

10

فاطمه میرانپور

مربی

5

5

11

سید محمد موسوی

مربی

5

5

12

احمد عرب عامری           

مربی

4.5

4.5

13

الهام رضائی

مربی

4.4

4.4

14

احمد اکبرزاده

مربی

4

4

15

نجمه دهقان منشادی

مربی

3

3

16

سید جلال موسوی نسب

مربی

2.8

2.8

17

محخمد رسولی

مربی

2.5

2.5

18

کمال آقاپور

مربی

2.5

2.5

19

سیدابوالفضل حسینی

مربی

2.5

2.5

20

علی خلفی

مربی

2.1

2.1

21

علی حاجی بلند

مربی

2

2

22

زینب عباسپور

مربی

1.8

1.8

23

زکیه ابراهیم زاده

مربی

1.5

1.5

24

رامین فغانی

مربی

1.2

1.2

25

مهدی آبدار اصفهانی

مربی

0.8

0.8

26

لیلا مهرابی راد

مربی

0

0

27

حسین رجائی

مربی

0

0

28

قاسم عبیداوی        

مربی

0

0

29

علی بدری

مربی

0

0

30

سید جلال صمدانی

مربی

0

0

31

غلام عباس محمد حسنی

مربی

0

0

32

بطول گرگین

مربی

0

0

33

عیسی بزرگمهر

مربی

0

0

34

معصومه تاج الدینی

مربی

0

0

35

نجمه نبوتی

مربی

0

0

36

رضا محبی مجد

مربی

0

0

37

منیره حکمت پناه

مربی

0

0

38

یاسر شکری پور

مربی

0

0

39

نسرین سنجابی

مربی

0

0

40

مهدی جوادی             

مربی

0

0

41

منصوره بکائی جوپاری

مربی

0

0

42

منصوره ارجمندی فر

مربی

0

0

43

محمد مهدی یحیی پور

مربی

0

0

44

محمد ابراهیم نژاد کهنی

مربی

0

0

45

لیلی جهان بین  

مربی

0

0

46

لیلا ایمانی راد

مربی

0

0

47

فرهنگ افراسیابی

مربی

0

0

48

فاطمه قائدی بارده

مربی

0

0

49

علیرضا سلامی

مربی

0

0

50

علی مهدیان

مربی

0

0

51

علی عباس بدری ذوله

مربی

0

0

52

علی پرتوی

مربی

0

0

53

صالح نوری

مربی

0

0

54

شکیبا امیر خانی

مربی

0

0

55

شاهین رضائی

مربی

0

0

56

سید عبدالحیم فاطمی

مربی

0

0

57

سید رحمت دانش میرکهن

مربی

0

0

58

زهرا خسرو جردی

مربی

0

0

59

زهرا احمدی افزادی

مربی

0

0

60

رضا مظفری

مربی

0

0

61

رضا کرمی

مربی

0

0

62

ذبیح اله اوحدی

مربی

0

0

63

خدیجه صادقی موحد

مربی

0

0

64

اعظم مدیح

مربی

0

0

65

اصغر رستمی

مربی

0

0

66

ابوالفضل سلامتیان قمصری

مربی

0

0

67

رحمت اله بابائی استخرسری

مربی

0

0

68

محسن آشتیانی عراقی

مربی

0

0 


 
سال تحصیلی 97-96رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه دانشیاری
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
بدون احتساب پایان نامه
امتیاز کل
1
دکتر سید محمد صدری
دانشیار
0
0

رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
بدون احتساب پایان نامه
امتیاز کل
1
رضا علی کرمی
استادیار
39.4
39.4
2
اعظم امینی
استادیار
31.8
41.3
3
حسن مبینی سولچمائی
استادیار
2.6
2.6
4
مصطفی ملکی
استادیار
12.6
12.6
5
محمد چمکوری
استادیار
0.8
6.8
6
حیدر امیرپور
استادیار
0
0
7
علیرضا جعفرزاده کوچکی
استادیار
0
12.5
8
محمد حسین شعبانی
استادیار
0
20.50
9
اکرم عبداله پور
استادیار
0
2.5
10
زهرا گواهی
استادیار
0
0
11
سید جواد موسوی زاده
استادیار
0
0
12
علیرضاپوربافرانی
استادیار
0
0
13
قاسم جعفری
استادیار
0
0
14
محمد حسن شیبانی فر
استادیار
0
0
15
محمدرضاآقاجانی قناد
استادیار
0
0
16
محمدعلی داوریار
استادیار
0
0
17
مهدی آقاپور بیشک
استادیار
0
0
18
میر عبدالرحیم فاطمی
استادیار
0
0
19
نسرین سنجابی
استادیار
0
0
 
 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
بدون احتساب پایان نامه
امتیاز کل
1
سید جلال موسوی نسب
مربی
9.1
9.1
2
مهدی جوادی             
مربی
8.3
8.3
3
علی بدری
مربی
7.4
7.4
4
زینب عباسپور
مربی
6
6
5
زهرا خسرو جردی
مربی
6
6
6
قاسم عبیداوی        
مربی
4
4
7
نجمه نبوتی
مربی
4
4
8
زری فیروزگاه
مربی
3.2
3.2
9
محمدرضا جلیلی
مربی
2.8
2.8
10
سید محمد موسوی
مربی
2.8
2.8
11
یاسر شکری پور
مربی
2.4
2.4
12
الهام رضائی
مربی
2
2
13
مرتضی پور ملایی
مربی
2
2
14
لیلی جهان بین  
مربی
2
2
15
سید عبدالحیم فاطمی
مربی
13
17
16
صالح نوری
مربی
1.8
1.8
17
منیره حکمت پناه
مربی
1.2
1.2
18
عیسی بزرگمهر
مربی
1
1
19
زکیه ابراهیم زاده
مربی
1
1
20
کمال آقاپور
مربی
0.9
0.9
21
لیلا مهرابی راد
مربی
0
0
22
زهرا فیض
مربی
0
0
23
فرهاد یوسفی پور
مربی
0
0
24
حسین رجائی
مربی
0
0
25
سید مرتضی موسوی سادات
مربی
0
0
26
رحمت اله بابائی استخرسری
مربی
0
0
27
سید جلال صمدانی
مربی
0
0
28
غلام عباس محمد حسنی
مربی
0
0
29
بطول گرگین
مربی
0
0
30
ثریا حسین زاده
مربی
0
0
31
ام البنین اله مرادی
مربی
0
0
32
معصومه تاج الدینی
مربی
0
0
33
رضا محبی مجد
مربی
0
0
34
رامین فغانی
مربی
0
0
35
احمد اکبرزاده
مربی
0
0
36
نجمه دهقان منشادی
مربی
0
37
منصوره بکائی جوپاری
مربی
0
0
38
منصوره ارجمندی فر
مربی
0
0
39
محمد مهدی یحیی پور
مربی
0
0
40
محمد ابراهیم نژاد کهنی
مربی
0
0
41
محسن آشتیانی عراقی
مربی
0
0
42
محخمد رسولی
مربی
0
0
43
لیلا ایمانی راد
مربی
0
0
44
فرهنگ افراسیابی
مربی
0
0
45
فاطمه میرانپور
مربی
0
0
46
فاطمه قائدی بارده
مربی
0
0
47
علیرضا سلامی
مربی
0
0
48
علی مهدیان
مربی
0
0
49
علی عباس بدری ذوله
مربی
0
0
50
علی خلفی
مربی
0
0
51
علی حاجی بلند
مربی
0
0
52
علی پرتوی
مربی
0
0
53
شکیبا امیر خانی
مربی
0
0
54
شاهین رضائی
مربی
0
0
55
سیدابوالفضل حسینی
مربی
0
0
56
سید رحمت دانش میرکهن
مربی
0
0
57
زینب موسوی سادات
مربی
0
0
58
زهرا منتظری
مربی
0
0
59
زهرا احمدی افزادی
مربی
0
0
60
روح اله رئیسی
مربی
0
0
61
رضا مظفری
مربی
0
0
62
رضا کرمی
مربی
0
 
63
ذبیح اله اوحدی
مربی
0
0
64
خدیجه صادقی موحد
مربی
0
0
65
حسین اسماعیلی
مربی
0
0
66
اعظم مدیح
مربی
0
0
67
اصغر رستمی
مربی
0
0
68
احمد عرب عامری           
مربی
0
0
69
ابوالفضل سلامتیان قمصری
مربی
0
0
70
مهدی آبدار اصفهانی
مربی
0
0
 
 
 
 


فقه و مبانی حقوق اسلامی
سال تحصیلی 96-95
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه دانشیاری
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
بدون احتساب پایان نامه
امتیاز کل
1
دکتر سید محمد صدری
دانشیار
0
0

رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری

 
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
بدون احتساب پایان نامه
امتیاز کل
1
حیدر امیرپور
استادیار
50
90
2
علیرضا جعفرزاده کوچکی
استادیار
27/7
48/7
3
حسن مبینی سولچمائی
استادیار
11/75
11/75
4
اعظم امینی
استادیار
6/9
14/9
5
محمد چمکوری
استادیار
6/4
6/4
6
مصطفی ملکی
استادیار
6
6
7
محمد حسین شعبانی
استادیار
4
15
8
اکرم عبداله پور
استادیار
0
0
9
رضا علی کرمی
استادیار
0
0
10
زهرا گواهی
استادیار
0
0
11
سید جواد موسوی زاده
استادیار
0
0
12
علیرضاپوربافرانی
استادیار
0
0
13
قاسم جعفری
استادیار
0
0
14
محمد حسن شیبانی فر
استادیار
0
0
15
محمدرضاآقاجانی قناد
استادیار
0
0
16
محمدعلی داوریار
استادیار
0
0
17
مهدی آقاپور بیشک
استادیار
0
0
18
میر عبدالرحیم فاطمی
استادیار
0
0

رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
بدون احتساب پایان نامه
امتیاز کل
1
لیلی مهرابی راد
مربی
16/55
16/55
2
کمال آقاپور
مربی
15/8
15/8
3
زهرا فیض
مربی
15/35
15/35
4
سید جلال موسوی نسب
مربی
13/7
13/7
5
فرهاد یوسفی پور
مربی
10
10
6
حسین رجائی
مربی
7/5
7/5
7
سید مرتضی موسوی سادات
مربی
6
6
8
رحمت اله بابائی استخرسری
مربی
5/8
5/8
9
قاسم عبیداوی        
مربی
5/5
5/5
10
علی بدری
مربی
5/5
5/5
11
سید جلال صمدانی
مربی
5
5
12
غلام عباس محمد حسنی
مربی
4/6
4/6
13
بطول گرگین
مربی
4/5
4/5
14
ثریا حسین زاده
مربی
4
4
15
ام البنین اله مرادی
مربی
3/6
3/6
16
عیسی بزرگمهر
مربی
2/4
2/4
17
معصومه تاج الدینی
مربی
2/3
2/3
18
نجمه نبوتی
مربی
1/5
1/5
19
الهام رضائی
مربی
1/5
1/5
20
رضا محبی مجد
مربی
1/25
1/25
21
مهدی آبدار اصفهانی
مربی
1/2
1/2
22
رامین فغانی
مربی
1/2
1/2
23
احمد اکبرزاده
مربی
1/2
1/2
24
منیره حکمت پناه
مربی
0/5
0/5
25
زکیه ابراهیم زاده
مربی
0/5
0/5
26
یاسر شکری پور
مربی
0
0
27
نسرین سنجابی
مربی
0
0
28
نجمه دهقان منشادی
مربی
0
0
29
مهدی جوادی             
مربی
0
0
30
منصوره بکائی جوپاری
مربی
0
0
31
منصوره ارجمندی فر
مربی
0
0
32
مرتضی پور ملایی
مربی
0
0
33
محمدرضا جلیلی
مربی
0
0
34
محمد مهدی یحیی پور
مربی
0
0
35
محمد ابراهیم نژاد کهنی
مربی
0
0
36
محسن آشتیانی عراقی
مربی
0
0
37
محخمد رسولی
مربی
0
0
38
لیلی جهان بین  
مربی
0
0
39
لیلا ایمانی راد
مربی
0
0
40
فرهنگ افراسیابی
مربی
0
0
41
فاطمه میرانپور
مربی
0
0
42
فاطمه قائدی بارده
مربی
0
0
43
علیرضا سلامی
مربی
0
0
44
علی مهدیان
مربی
0
0
45
علی عباس بدری ذوله
مربی
0
0
46
علی خلفی
مربی
0
0
47
علی حاجی بلند
مربی
0
0
48
علی پرتوی
مربی
0
0
49
صالح نوری
مربی
0
0
50
شکیبا امیر خانی
مربی
0
0
51
شاهین رضائی
مربی
0
0
52
سیدابوالفضل حسینی
مربی
0
0
53
سید محمد موسوی
مربی
0
0
54
سید عبدالحیم فاطمی
مربی
0
0
55
سید رحمت دانش میرکهن
مربی
0
0
56
زینب موسوی سادات
مربی
0
0
57
زینب عباسپور
مربی
0
0
58
زهرا منتظری
مربی
0
0
59
زهرا خسرو جردی
مربی
0
0
60
زهرا احمدی افزادی
مربی
0
0
61
زری فیروزگاه
مربی
0
0
62
روح اله رئیسی
مربی
0
0
63
رضا مظفری
مربی
0
0
64
رضا کرمی
مربی
0
0
65
ذبیح اله اوحدی
مربی
0
0
66
خدیجه صادقی موحد
مربی
0
0
67
حسین اسماعیلی
مربی
0
0
68
اعظم مدیح
مربی
0
0
69
اصغر رستمی
مربی
0
0
70
احمد عرب عامری           
مربی
0
0
71
ابوالفضل سلامتیان قمصری
مربی
0
0


 

فقه و مبانی حقوق اسلامی
سال95-94
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
امتیاز کل
 
1
حسین اسماعیلی      
استادیار
28/5
28/5
2
محمد حسن شیبانی فر
استادیار
22
22
3
علیرضاپوربافرانی
استادیار
14/6
20/6
4
محمد چمکوری
استادیار
12
29/5
5
رضاعلی کرمی
استادیار
9/5
9/5
6
اکرم عبداله پور
استادیار
7
7
7
مصطفی ملکی
استادیار
1/8
8/6
8
قاسم جعفری
استادیار
0
11
9
محمدعلی داوریار
استادیار
0
15
10
سید محمد صدری
استادیار
0
0
11
حیدر امیرپور
استادیار
0
0
12
محمدرضاآقاجانی قناد
استادیار
0
0
13
زهرا گواهی
استادیار
0
0
14
حسن مبینی سولچمائی
استادیار
0
0
15
محمد حسین شعبانی
استادیار
0
0
16
مهدی آقاپور بیشک
استادیار
0
0
17
میر عبدالرحیم فاطمی
استادیار
0
0
18
سید جواد موسوی زاده
استادیار
0
0
  
 
 


 
 
 
 رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
امتیازکل
1
علی بدری
مربی
21/5
21/5
2
نسرین سنجابی
مربی
18/5
18/5
3
لیلا ایمانی راد
مربی
12/5
12/5
4
رضا مظفری
مربی
12
12
5
لیلی مهرابی راد
مربی
11/45
11/45
6
معصومه تاج الدینی
مربی
10/6
10/6
7
منصوره بکائی جوپاری
مربی
9
9
8
رامین فغانی
مربی
8
8
9
صالح نوری
مربی
7/60
7/60
10
احمد عرب عامری           
مربی
7/5
7/5
11
علی پرتوی
مربی
7
7
12
اعظم مدیح
مربی
6/5
6/5
13
زهرا خسرو جردی
مربی
6
6
14
منصوره ارجمندی فر
مربی
6
6
15
محمد ابراهیم نژاد کهنی
مربی
5/9
5/9
16
یاسر شکری پور
مربی
5
5
17
نجمه نبوتی
مربی
5
5
18
سید رحمت دانش میرکهن
مربی
5
5
19
زهرا منتظری
مربی
5
5
20
احمد اکبرزاده
مربی
4/8
4/8
21
اعظم امینی
مربی
4/5
4/5
22
مرتضی پور ملایی
مربی
4/5
4/5
23
مهدی رسولی
مربی
4
4
24
رضا محبی مجد
مربی
4
4
25
رحمت اله بابائی استخرسری
مربی
3/5
3/5
26
زهرا فیض
مربی
3/5
3/5
27
ام البنین اله مرادی
مربی
3/5
3/5
28
سیدابوالفضل حسینی
مربی
3
3
29
نجمه دهقان منشادی
مربی
3
3
30
اصغر رستمی
مربی
2/7
9/7
31
قاسم عبیداوی        
مربی
2/5
2/5
32
منیره حکمت پناه
مربی
2/5
2/5
33
علی خلفی
مربی
2/4
2/4
34
زکیه ابراهیم زاده
مربی
2
2
35
لیلی جهان بین  
مربی
1/5
1/5
36
مهدی آبدار اصفهانی
مربی
1/5
1/5
37
سید جلال صمدانی
مربی
1
1
38
مهدی جوادی             
مربی
0/5
0/5
39
الهام رضائی
مربی
0/5
0/5
40
خدیجه صادقی موحد
مربی
0
0
41
زهرا احمدی افزادی
مربی
0
0
42
عیسی بزرگمهر
مربی
0
0
43
علی عباس بدری ذوله
مربی
0
0
44
کمال آقاپور
مربی
0
0
45
بطول گرگین
مربی
0
0
46
زینب عباسپور
مربی
0
0
47
محمد مهدی یحیی پور
مربی
0
0
48
فرهاد یوسفی پور
مربی
0
0
49
حسین رجائی
مربی
0
0
50
علیرضا سلامی
مربی
0
0
51
ذبیح اله اوحدی
مربی
0
0
52
غلامعباس محمد حسنی
مربی
0
0
53
محسن آشتیانی عراقی
مربی
0
0
54
فاطمه قائدی بارده
مربی
0
0
55
زری فیروزگاه
مربی
0
0
56
محمدرضا جلیلی
مربی
0
0
57
روح اله رئیسی
مربی
0
0
58
سید محمد موسوی
مربی
0
0
59
شاهین رضائی
مربی
0
0
60
شکیبا امیر خانی
مربی
0
0
61
ابوالفضل سلامتیان قمصری
مربی
0
0
62
ثریا حسین زاده
مربی
0
0
63
فاطمه میرانپور
مربی
0
0
64
علی مهدیان
مربی
0
0
65
فرهنگ افراسیابی
مربی
0
0
66
فرهنگ افراسیابی
مربی
0
0
67
سید جلال موسوی نسب
مربی
0
0
64
سید مرتضی موسوی سادات
مربی
0
0
65
زینب موسوی سادات
مربی
0
0
66
علی حاجی بلند
مربی
0
0
67
علیرضا جعفرزاده کوچکی
مربی
0
0
 
 
 

فقه و مبانی حقوق اسلامی
سال94-93
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
94-93
امتیاز کل
94-93
       1  
سیدمحمد صدری        
دانشیار
60
168/4
2
حیدر امیر پور
استادیار
29/85
38/35
3
زهرا گواهی
استادیار
23/9
23/9
4
حسن مبینی سوچلمائی
استادیار
15
15
5
علیرضاپوربافرانی
استادیار
14
18
6
رضاعلی کرمی
استادیار
8
8
7
محمدحسین شعبانی
استادیار
0
16
8
اکرم عبداله پور
استادیار
0
3/5
9
محمد چمکوری
استادیار
0
0
10
محمد حسن شیبانی فر
استادیار
0
0
11
سیدجواد موسوی زاده
استادیار
0
0
12
محمدرضاآقاجانی قناد
استادیار
0
0
13
قاسم جعفری
استادیار
0
0
14
حسین اسماعیلی
استادیار
0
0
15
محمدعلی داوریار
استادیار
0
0
16
میرعبدالرحیم فاطمی
استادیار
0
0
 


رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی 
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
94-93
امتیازکل
94-93
1
قاسم عبیداوی
مربی
13
13
2
خدیجه صادقی موحد
مربی
12/25
12/25
3
زهرا احمدی افزادی
مربی
10/5
10/5
4
عیسی بزرگمهر
مربی
9/7
9/7
5
علی عباس بدری ذوله
مربی
7
7
6
کمال آقاپور
مربی
6/6
6/6
7
رضا محبی مجد
مربی
6/25
6/25
8
زهرا منتظری
مربی
6
6
9
بطول گرگین
مربی
6
6
10
زینب عباسپور           
مربی
5/5
5/5
11
مرتضی پورملایی
مربی
5/5
5/5
12
محمدمهدی یحیی پور
مربی
5
5
13
زکیه ابراهیم زاده
مربی
4
4
14
یاسر شکری پور
مربی
4
4
15
فرهاد یوسفی پور
مربی
3/9
3/9
16
اعظم مدیح
مربی
3/6
3/6
17
حسین رجائی
مربی
3/5
3/5
18
نجمه نبوتی
مربی
3/25
3/25
19
زهرا فیض
مربی
2/5
2/5
20
لیلی مهرابی راد
مربی
2/5
2/5
21
رحمت اله بابائی استخرسری
مربی
2
2
22
معصومه تاج الدینی
مربی
2
2
23
مصطفی ملکی           
مربی
1/8
1/8
24
الهام رضائی             
مربی
1/5
1/5
25
علیرضا سلامی
مربی
1/5
1/5
26
منیره حکمت پناه
مربی
1
1
27
ذبیح اله اوحدی        
مربی
0
0
28
منصوره بکائی جوپاری
مربی
0
0
29
صالح نوری
مربی
0
0
30
رامین فغانی
مربی
0
0
31
منصوره ارجمندی فرد  
مربی
0
0
32
غلامعباس محمدحسنی
مربی
0
0
33
محسن آشتیانی عراقی
مربی
0
0
34
اعظم امینی             
مربی
0
0
35
سیدجلال صمدانی
مربی
0
0
36
فاطمه قائدی بارده
مربی
0
0
37
ام البنین اله مرادی
مربی
0
0
38
زری فیروزگاه
مربی
0
0
39
نسرین سنجابی
مربی
0
0
40
سیدابوالفضل حسینی
مربی
0
0
41
سیدمحمد موسوی
مربی
0
0
42
نجمه دهقان منشادی
مربی
0
0
43
محمدرضاجلیلی
مربی
0
0
44
لیلی جهان بین
مربی
0
0
45
شاهین رضائی
مربی
0
0
46
شکیبا امیرخانی
مربی
0
0
47
علی پرتوی
مربی
0
0
48
رضا مظفری
مربی
0
0
49
روح اله رئیسی
مربی
0
0
50
احمد عرب عامری
مربی
0
0
51
سیدجلال موسوی نسب
مربی
0
0
52
احمد اکبرزاده
مربی
0
0
53
اصغر رستمی
مربی
0
0
54
ابوالفضل سلامتیان قمصری
مربی
0
0
55
مهدی آبدار اصفهانی
مربی
0
0
56
مهدی جوادی
مربی
0
0
57
ثریا حسین زاده
مربی
0
0
58
زهرا خسرو جردی
مربی
0
0
59
فاطمه میرانپور
مربی
0
0
60