علوم قرآن و حدیث
علوم قرآن و حدیث

رشته علوم قرآن و حدیث
سال تحصیلی98-97

رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه دانشیاری

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

 امتیاز کل

1

علیرضا دل افکار

دانشیار

0

0

2

محمد هادی امین ناجی

دانشیار

0

0

3

محمدحسن صانعی پور

دانشیار

0

0

4

 

 

 

 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

 امتیاز کل

1

محبوبه موسایی پور

استادیار

18/25

18/25

2

ابراهیم فتح الهی

استادیار

8/25

8/25

3

زهرا خیرالهی

استادیار

8

20/65

4

محمد رضا امینی حاجی آبادی

استادیار

0

14

5

مصطفی جلالی

استادیار

0

10

6

رحیم خاکپور

استادیار

0

0

7

هادی رهنما

استادیار

0

0

8

حمزه حاجی

استادیار

0

0

9

محمد حسین لطفی

استادیار

0

0

10

اکبر توحیدلو

استادیار

0

0

11

جواد فتحی اکبرآبادی

استادیار

0

0

12

سید عبدالمجید حسینی  زاده

استادیار

0

0

13

مجید کبیریان

استادیار

0

0

14

علی طهماسبی

استادیار

0

0

15

محمد جواد کوچک یزدی

استادیار

0

0

16

لیلا سادات مروجی

استادیار

0

0

17

محمد نقی رفعت نژاد

استادیار

0

0

18

ناصر نیستانی

استادیار

0

0

19

مهین شریفی اصفهانی

استادیار

0

0

20

محمد سعید فیاض

استادیار

0

0

21

سید مصطفی مناقب

استادیار

0

0

22

فیروزه کرمی

استادیار

0

0

23

فاطمه حسینی علایی

استادیار

0

0

24

محمد جواد سعدی

استادیار

0

0

25

فهیمه کلباسی اصفهانی

استادیار

0

0

26

رحمت الله عبداله زاده

استادیار

0

0
 

رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

 امتیاز کل 

1

بهزاد عطاران

مربی

9

9

2

امیر مسعود صفری

مربی

4/5

4/5

3

کیهان سلطانیان

مربی

3

3

4

فرزاد اسفندیاری

مربی

0

0

5

زهرا معارف

مربی

0

0

6

کیانوش نریمان

مربی

0

0

7

فرومن حیدرنژاد

مربی

0

0

8

سید داریوش رحیمی

مربی

0

0

9

جواد طاهری

مربی

0

0

10

ناصر عابدینی

مربی

0

0

11

محمد جعفر نژاد

مربی

0

0

12

سید محمد علی علوی

مربی

0

0

13

طاهره اسلامی علی آبادی

مربی

0

0

14

مهدی سعیدی

مربی

0

0

15

رضا حاجیان حسین آبادی

مربی

0

0

16

سیده عاطفه قرشی

مربی

0

0

17

                          مهناز دهقانی فرد

مربی

0

0

18

مهدی غفاری نوین 

مربی

0

0

19

کمال الدین صالحیان راد

مربی

0

0

20

احمد ربانی خواه

مربی

0

0

21

اصغر معظم

مربی

0

0

22

رحمان آغازی

مربی

0

0

23

آمنه سادات کاشی

مربی

0

0

24

معصومه قنبرپور

مربی

0

0
سال تحصیلی 97-96

رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه دانشیاری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

 امتیاز کل

1

علیرضا دل افکار

دانشیار

11

11

2

محمد هادی امین ناجی

دانشیار

5/5

19/5

3

محمدحسن صانعی پور

دانشیار

0

0

4

 

 

 

 

 

رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

 امتیاز کل

1

هادی رهنما

استادیار

22

22

2

رحمت الله عبداله زاده

استادیار

34/8

14/8

3

فیروزه کرمی

استادیار

11/5

11/5

4

رحیم خاکپور

استادیار

17

9

5

محمدحسین لطفی

استادیار

5/5

15

6

محمد رضا امینی حاجی آبادی

استادیار

24/5

3

7

محبوبه موسایی پور

استادیار

9

9

8

حمزه حاجی

استادیار

7/6

7/6

9

مصطفی جلالی

استادیار

1/2

1/2

10

اکبر توحیدلو

استادیار

5/5

5/5

11

جواد فتحی اکبرآبادی

استادیار

3/6

3/6

12

سید عبدالمجید حسینی  زاده

استادیار

0

1/5

13

مجید کبیریان

استادیار

0

0

14

علی طهماسبی

استادیار

0

0

15

محمد جواد کوچک یزدی

استادیار

0

0

16

لیلا سادات مروجی

استادیار

0

0

17

محمد نقی رفعت نژاد

استادیار

0

0

18

ناصر نیستانی

استادیار

0

0

19

مهین شریفی اصفهانی

استادیار

0

0

20

محمد سعید فیاض

استادیار

0

0

21

سید مصطفی مناقب

استادیار

0

0

22

زهرا خیرالهی

استادیار

0

0

23

فاطمه حسینی علایی

استادیار

0

0

24

محمد جواد سعدی

استادیار

0

0

25

فهیمه کلباسی اصفهانی

استادیار

0

0

26

ابراهیم فتح الهی

استادیار

0

0
 


 

رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

امتیازات

بدون احتساب پایان نامه و رساله

 امتیاز کل 

1

رضا حاجیان حسین آبادی

مربی

20/4

20/4

2

کیهان سلطانیان

مربی

15/8

15/8

3

فرزاد اسفندیاری

مربی

11/9

11/9

4

رحمان آغازی

مربی

2/5

2/5

5

زهرا معارف

مربی

1/2

1/2

6

کیانوش نریمان

مربی

0

0

7

فرومن حیدرنژاد

مربی

0

0

8

سید داریوش رحیمی

مربی

0

0

9

جواد طاهری

مربی

0

0

10

ناصر عابدینی

مربی

0

0

11

محمد جعفر نژاد

مربی

0

0

12

سید محمد علی علوی

مربی

0

0

13

طاهره اسلامی علی آبادی

مربی

0

0

14

مهدی سعیدی

مربی

0

0

15

بهزاد عطاران

مربی

0

0

16

سیده عاطفه قرشی

مربی

0

0

17

مهناز دهقانی فرد                         

مربی

0

0

18

مهدی غفاری نوین 

مربی

0

0

19

کمال الدین صالحیان راد

مربی

0

0

20

احمد ربانی خواه

مربی

0

0

21

اصغر معظم

مربی

0

0

22

امیر مسعود صفری

مربی

0

0

23

آمنه سادات کاشی

مربی

0

0

24

معصومه قنبرپور

مربی

0

0رشته علوم قرآن و حدیث
سال تحصیلی 96-95
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه دانشیاری
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
 امتیاز کل
1
محمد هادی امین ناجی
دانشیار
13/2
13/2
2
علیرضا دل افکار
دانشیار
0
0
3
محمد حسن صانعی پور 
دانشیار 
 0
4
 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
 امتیاز کل
1
حمزه حاجی
استادیار
17/25
17/25
2
محمد نقی رفعت نژاد
استادیار
13
41
3
فیروزه کرمی
استادیار
11/1
11/1
4
رحیم خاکپور
استادیار
11
11
5
علی طهماسبی
 استادیار
10/7
20/7
6
فاطمه حسینی علایی
استادیار
10/2
10/2
7
محمدجواد کوچک یزدی
استادیار
7
30/90
8
زهرا خیرالهی
استادیار
9
9
9
مصطفی جلالی
استادیار
5/2
23/1
10
لیلا السادات مروجی
استادیار
13/5
3
11
محمد رضا امینی حاجی آبادی
استادیار
3
16
12
محمدسعید فیاض
استادیار
2/4
2/4
13
مجید کبیریان
استادیار
0
9/5
14
محمد حسین لطفی
استادیار
0
0
15
اکبر توحیدلو
استادیار
0
0
16
رحمت الله عبداله زاده
استادیار
0
0
17
ناصر نیستانی
استادیار
0
0
18
مهین شریفی اصفهانی
استادیار
0
0
19
سید عبدالمجید حسینی زاده
استادیار
0
0
20
سید مصطفی مناقب
استادیار
0
0
21
محبوبه موسایی پور
استادیار
0
0
22
جواد فتحی اکبرآبادی
استادیار
0
0
23
محمد جواد سعدی
استادیار
0
0
24
فهیمه کلباسی
استادیار
0
0
25
ابراهیم قتح الهی
استادیار
0
0
 
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
 امتیاز کل 
1
احمد ربانی خواه
مربی
14/7
14/7
2
رحمان آغازی
مربی
12
12
3
امیر مسعود صفری
مربی
10
10
4
فرزاد اسفندیاری
مربی
8/1
8/1
5
طاهره اسلامی علی آبادی
مربی
7/7
7/7
6
محمد جعفرنژاد
مربی
5/4
5/4
7
کیانوش نریمان
مربی
4/5
4/5
8
فرومن حیدرنژاد
مربی
3/7
3/7
9
سید داریوش رحیمی
مربی
3/2
3/2
10
جواد طاهری
مربی
0
0
11
ناصر عابدینی
مربی
0
0
12
زهرا معارف
مربی
0
0
13
سید محمد علی علوی
مربی
0
0
14
مهدی سعیدی
مربی
0
0
15
بهزاد عطاران
مربی
0
0
16
سیده عاطفه قرشی
مربی
0
0
17
مهناز دهقانی فرد
مربی
0
0
18
مهدی غفاری نوین 
مربی
0
0
19
کمال الدین صالحیان راد
مربی
0
0
20
رضا حاجیان حسین آبادی
مربی
0
0
21
اصغر معظم
مربی
0
0
22
کیهان سلطانیان
مربی
0
0
23
آمنه سادات کاشی
مربی
0
0
24
معصومه قنبرپور
مربی
0
0
25 زهرا معارف مربی 0 0
 
رشته علوم قرآن و حدیث
سال تحصیلی 95-94
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
 امتیاز کل
1
محمدحسن صانعی پور
استادیار
46
46
2
محمدحسین لطفی
استادیار
20/19
38/4
3
علیرضا دل افکار
استادیار
20/4
44/9
4
محمدجواد کوچک یزدی
استادیار
10/58
33/20
5
زهرا خیرالهی
استادیار
9/95
9/95
6
اکبر توحیدلو
استادیار
9
9
7
رحمت الله عبداله زاده
استادیار
7/2
19/7
8
رحیم خاکپور
استادیار
6
6
9
لیلا السادات مروجی
استادیار
5
23/5
10
حمزه حاجی
استادیار
5
5
11
فاطمه حسینی علایی
استادیار
2/75
2/75
12
ناصر نیستانی
استادیار
2
8
13
محمد رضا امینی حاجی آبادی
استادیار
0
13
14
مهین شریفی اصفهانی
استادیار
0
2
15
سید عبدالمجید حسینی  زاده
استادیار
0
0
16
محمد هادی امین ناجی
استادیار
0
0
17
محمد نقی رفعت نژاد
استادیار
0
0
18
علی طهماسبی
 استادیار
0
0
19
سید مصطفی مناقب
استادیار
0
0
20
محمدسعید فیاض
استادیار
0
0
21
محبوبه موسایی پور
استادیار
0
0
22
مجید کبیریان
استادیار
0
0
23
جواد فتحی اکبرآبادی
استادیار
0
0
24
محمد جواد سعدی
استادیار
0
0
25
مصطفی جلالی
استادیار
0
0
26
فهیمه کلباسی اصفهانی
استادیار
0
0
27
ابراهیم فتح الهی
استادیار
0
0رتبه بندی اعضای علمی با مرتبه مربی 
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
 امتیاز کل 
1
جواد طاهری
مربی
12
12
2
ناصر عابدینی
مربی
10
10
3
زهرا معارف
مربی
10
10
4
فرومن حیدرنژاد
مربی
7/75
7/75
5
سید محمد علی علوی
مربی
6
6
6
فرزاد اسفندیاری
مربی
4/5
4/5
7
طاهره اسلامی علی آبادی
مربی
3/8
3/8
8
امیر مسعود صفری
مربی
2/5
2/5
9
مهدی سعیدی
مربی
2
2
10
محمد جعفرنژاد
مربی
2
2
11
بهزاد عطاران
مربی
1/25
1/25
12
سید داریوش رحیمی
مربی
1
1
13
احمد ربانی خواه
مربی
1
1
14
کیانوش نریمان
مربی
0
0
15
سیده عاطفه قرشی
مربی
0
0
16
  مهناز دهقانی فرد
مربی
0
0
17
رحمان آغازی
مربی
0
0
18
مهدی غفاری نوین 
مربی
0
0
19
کمال الدین صالحیان راد
مربی
0
0
20
رضا حاجیان حسین آبادی
مربی
0
0
21
اصغر معظم
مربی
0
0
22
کیهان سلطانیان
مربی
0
0
23
آمنه سادات کاشی
مربی
0
0
24
معصومه قنبرپور
مربی
0
0
 
رشته علوم قرآن و حدیث
سال تحصیلی 94-93
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
94 - 93  
 امتیاز کل
94 - 93 
1
سید عبدالمجید حسینی  زاده
استادیار
27
57
2
محمد هادی امین ناجی
استادیار
21/8
66/5
3
محمد نقی رفعت نژاد
استادیار
19/7
165/2
4
اکبر توحیدلو
استادیار
15
15
5
رحمت الله عبداله زاده
استادیار
14/8
49/8
6
علیرضا دل افکار
استادیار
11/6
28/6
7
علی طهماسبی
 استادیار
10/5
10/5
8
سید مصطفی مناقب
استادیار
10/4
49/4
9
محمدسعید فیاض
استادیار
10/4
29/9
10
محمد رضا امینی
استادیار
9
39/5
11
محبوبه موسایی پور
استادیار
8/7
8/7
12
ناصر نیستانی
استادیار
8
11/5
13
مجید کبیریان
استادیار
8
8
14
زهرا خیرالهی
استادیار
5/5
5/5
15
فاطمه حسینی علایی
استادیار
5/5
5/5
16
جواد فتحی اکبرآبادی
استادیار
5
5
17
حمزه حاجی
استادیار
4/75
4/75
18
محمد جواد سعدی
استادیار
4/5
4/5
19
محمدحسین لطفی
استادیار
3/15
3/15
20
محمدجواد کوچک یزدی
استادیار
3/1
21/6
21
مصطفی جلالی
استادیار
1
15/5
22
رحیم خاکپور
استادیار
0/4
0/4
23
محمدحسن صانعی پور
استادیار
0
21/5
24
فهیمه کلباسی اصفهانی
استادیار
0
0
25
لیلا السادات مروجی
استادیار
0
0
26
مهین شریفی اصفهانی
استادیار
0
0
27
ابراهیم فتح الهی
استادیار
0
0
 

 
  
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی 
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
94 - 93 
 امتیاز کل
94 - 93 
1
کیانوش نریمان
مربی
12
12
2
سیده عاطفه قرشی
مربی
3/8
3/8
3
مهناز دهقانی فرد
مربی
1/4
1/4
4
سید داریوش رحیمی
مربی
1
1
5
فرزاد اسفندیاری
مربی
0
0
6
امیر مسعود صفری
مربی
0
0
7
طاهره اسلامی علی آبادی
مربی
0
0
8
محمد جعفرنژاد
مربی
0
0
9
رحمان آغازی
مربی
0
0
10
مهدی غفاری نوین 
مربی
0
0
11
مهدی سعیدی
مربی
0
0
12
جواد طاهری
مربی
0
0
13
کمال الدین صالحیان راد
مربی
0
0
14
رضا حاجیان حسین آبادی
مربی
0
0
15
ناصر عابدینی
مربی
0
0
16
اصغر معظم
مربی
0
0
17
سید محمد علی علوی
مربی
0
0
18
احمد ربانی خواه
مربی
0
0
19
کیهان سلطانیان
مربی
0
0
20
آمنه سادات کاشی
مربی
0
0
21
فرومن حیدرنژاد
مربی
0
0
22
بهزاد عطاران
مربی
0
0
23
معصومه قنبرپور
مربی
0
0
 

رشته علوم قرآن و حدیث
سال93-92
  رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
 امتیاز کل
1
علیرضا دل افکار
استادیار
16
28
2
ابراهیم فتح الهی
استادیار
16
19/5
3
عبدالزهرا جلالی
استادیار
7/5
18
4
محمد هادی امین ناجی
استادیار
7
8
5
محمد جواد سعدی
استادیار
6/5
6/5
6
محمد رضا امینی
استادیار
6
6
7
ناصر نیستانی
استادیار
5
5
8
محمدسعید فیاض
استادیار
2
2
9
لیلاالسادات مروجی
استادیار
2
2
10
محمدجواد کوچک یزدی
استادیار
2
2
11
محمدحسین لطفی
استادیار
1/7
1/7
12
محمد نقی رفعت نژاد
استادیار
0
43
13
رحمت الله عبداله زاده
استادیار
0
19/5
14
علی طهماسبی
 استادیار
0
13
15
سید مصطفی مناقب
استادیار
0
10
16
سید عبدالمجید حسینی  زاده
استادیار
0
0
17
مهین شریفی اصفهانی
استادیار
0
0
18
محمدحسن صانعی پور
استادیار
0
0
19
فهیمه کلباسی اصفهانی
استادیار
0
0
20
رحیم خاکپور
استادیار
0
0
21
سید مهدی لطفی
استادیار
0
0
22
حمزه حاجی
استادیار
0
0
23
کاظم عسکری مجد
استادیار
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 

رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
 امتیاز کل
1           
 مهناز دهقان فرد
مربی
7/4
7/4
2
کیانوش نریمان
مربی
6/8
6/8
3
سیده عاطفه قرشی
مربی
6
6
4
رحمان آغازی
مربی
5
5
5
محمد جعفرنژاد
دستیار
3/35
3/35
6
فرزاد اسفندیاری
دستیار
2/9
2/9
8
امیر مسعود صفری
مربی
2
2
9
طاهره اسلامی علی آبادی
مربی
1/5
1/5
10
سید داریوش رحیمی
مربی
1
1
11
معصومه قنبرپور
مربی
0
0
13
مهدی غفاری نوین 
مربی
0
0
14
مهدی سعیدی
مربی
0
0
15
جواد طاهری
مربی
0
0
16
کمال الدین صالحیان راد
مربی
0
0
17
رضا حاجیان حسین آبادی
مربی
0
0
18
ناصر عابدینی
مربی
0
0
19
اصغر معظم
مربی
0
0
20
سید محمد علی علوی
مربی
0
0
21
احمد ربانی خواه
مربی
0
0
22
محبوبه موسایی پور
مربی
0
0
23
فاطمه حسینی علایی
دستیار
0
0
24
کیهان سلطانیان
مربی
0
0
25
آمنه سادات کاشی
مربی
0
0
26
سعید بابایی حائری
مربی
0
0


 
 
  
 
رشته علوم قرآن و حدیث
سال92-90

رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه استادیاری
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
92 - 90  
 امتیاز کل
92 - 90 
1
مهین شریفی اصفهانی
استادیار
18/5
32/5
2
سید عبدالمجید حسینی زاده
استادیار
13
13
3
محمد هادی امین ناجی
استادیار
10/5
39/5
4
سید مصطفی مناقب
استادیار
10
20
5
علیرضا دل افکار
استادیار
7
10
6
عبدالزهرا جلالی
استادیار
6
7
7
محمدجواد کوچک یزدی
استادیار
5/75
5/75
8
رحیم خاکپور
استادیار
5
5
9
لیلاالسادات مروجی
استادیار
5
5
10
محمدسعید فیاض
استادیار
4
4
11
فهیمه کلباسی اصفهانی
استادیار
3/5
3/5
12
محمدحسین لطفی
استادیار
3
3
13
محمد جواد سعدی
استادیار
2/25
2/25
14
محمد رضا امینی
استادیار
2
8/5
15
محمد نقی رفعت نژاد
استادیار
2
38
16
ناصر نیستانی
استادیار
2
7/5
17
رحمت الله عبداله زاده
استادیار
0
20
18
ابراهیم فتح الهی
استادیار
0
0
19
محمدحسن صانعی پور
استادیار
0
0
  
رتبه بندی اعضای علمی دارای مرتبه مربی
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
امتیازات
بدون احتساب پایان نامه و رساله
92 - 90  
 امتیاز کل
92 - 90 
1
کیهان سلطانیان
مربی
20/75
20/75
2
آمنه سادات کاشی
مربی
5/25
5/25
3
رحمان آغازی
مربی
5
5
4
مهناز دهقانی فرد
مربی
3/5
3/5
5
فاطمه حسینی علایی
دستیار
3
3
6
فرزاد اسفندیاری
دستیار
3
3
7
احمد ربانی خواه
مربی
2/75
2/75
8
محبوبه موسایی پور
2/5
2/5
9
محمد جعفرنژاد
 دستیار
2/1
2/1
10
ناصر عابدینی
مربی
2
2
11
کیانوش نریمان
مربی
2
2
12
جواد طاهری
مربی
2
2
13
کمال الدین صالحیان راد
 مربی
1
1
14
رضا حاجیان حسین آبادی
مربی
1
1
15
محمد احمدی
1
1
16
سید مهدی لطفی
 -
0
0
17
حمزه حاجی
 -
0
0
18
سعید بابایی حائری
 -
0
0
19
علی طهماسبی
 -
0
0
20
اصغر معظم
 -
0
0
21
کاظم عسکری مجد
 -
0
0
22
سیدمحمدعلی علوی
 مربی
0
0
23
سیده عاطفه قرشی
مربی
0
0
24
طاهره اسلامی علی آبادی
مربی
0
0
25
مهدی سعیدی
مربی
0
0
26
محمد شریفی
-
0
0
27
امیر مسعود صفری
 -
0
0
28
فاطمه نیازکار
مربی
0
0
29
معصومه قنبرپور
 -
0
0
30
مهدی غفاری نوین 
0
0
31
مهدی غفاری نوین 
0
0

بيشتر